کلیدواژه‌ها = چاقی
مقایسة اثر شدت‌های مختلف تمرین هوازی بر بیان ژن‌های RB1 و RBL-1 در بافت چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 15، شماره 3، تیر 1401، صفحه 35-45

10.52547/joeppa.15.3.35

مریم شوندی؛ سعید نقیبی؛ محمد شریعت زاده؛ مریم وطن دوست؛ علی زارع


تاثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح اینترلوکین 10 و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1392

10.48308/joeppa.2013.98649

علی بنایی فر؛ شهرام سهیلی؛ رسول اسلامی؛ مجتبی ایزدی