کلیدواژه‌ها = چاقی
مقایسة اثر شدت‌های مختلف تمرین هوازی بر بیان ژن‌های RB1 و RBL-1 در بافت چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 15، شماره 3، تیر 1401، صفحه 35-45

10.52547/joeppa.15.3.35

مریم شوندی؛ سعید نقیبی؛ محمد شریعت زاده؛ مریم وطن دوست؛ علی زارع


اثر یک دوره تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1، دی پپتیدیل پپتیداز-4 و مقاومت انسولین در مردان چاق

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 21-30

آسیه عباسی دلویی؛ رضا اسحاقی؛ مژگان احمدی؛ محمد علی کهن پور


تاثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح اینترلوکین 10 و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1392

علی بنایی فر؛ شهرام سهیلی؛ رسول اسلامی؛ مجتبی ایزدی