تأثیر تعاملی تمرین شنا و مکمل کراتین بر مقاومت انسولینی و تحمل گلوکز موش‌های صحرایی نر چاق

حسام پارسا؛ مرتضی زارعی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.83

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مکمل کراتین به‌تنهایی یا در حالت ترکیب با ورزش شنا بر مقاومت انسولینی، تحمل گلوکز و کارایی انسولین موش‌های صحرایی نر چاق انجام گرفت.روش‌ها: 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (15±160 گرم)، به‌صورت تصادفی در پنج گروه قرار گرفتند: کنترل، غذای پرچرب، مکمل کراتین، تمرین شنا و مکمل کراتین همراه با تمرین ...  بیشتر

مقایسه سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت پروتئین واکنش‌دهندهC و گلبول‌های سفید خونی در بیماران دیابتی نوع2

علی حیدریان‌پور؛ محمد علی سمواتی شریف؛ مریم کشوری؛ علیرضا احمدوند؛ حجت الله سیاوشی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 1375-1384

چکیده
  چکیدههدف: دیابت از جمله بیماری‌هایی است که باعث کاهش عملکرد سیستم دفاعی بدن در برابر عفونت‌ها می‌شود. از گونه میانجی‌های التهابی که به‌دنبال فعل‌و‌انفعالات التهاب در کنار گلبول‌های سفید ترشح می‌شود، پروتئین واکنش‌دهنده(CRP) C  است، که نشانگر حساسی برای التهاب سیستمیک محسوب می‌شود. تمرین منظم با کنترل سوخت و ساز در دیابتی‌ها ...  بیشتر