تأثیر دو ماه برنامۀ تمرینی منتخب پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: امروزه شناسایی و طراحی مداخلات تمرینی آموزشی، کم‌هزینه و قابل دسترس برای بیماران به‌ویژه افراد مبتلا به ام.اس، ضروری به‌نظر می‌رسد .یک رویکرد بالقوه ممکن است آموزش تمرین هدفمند از طریق رسانه‌هایی مانند لوح فشرده باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر دو ماه برنامۀ تمرینی پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود و شرکت‌کنندگان 30 زن مبتلا به ام.اس (میانگین سن 24/6 6/43 سال، قد 40/5 20/163 سانتی‌متر، وزن 52/6 22/60 کیلوگرم) بودند که به سه گروه شاهد، تمرین با لوح فشرده و تمرین در سالن تقسیم شدند. آزمون  SPPB( تعادل، سرعت راه رفتن و قدرت اندام تحتانی) قبل و بعد از تمرینات انجام گرفت. تمرینات طی 8 هفته، 3 جلسه و یک ساعت انجام گرفت. از تحلیل کوواریانس در سطح 5 درصد به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد نمرات SPPB گروه تمرین با لوح فشرده در مرحلۀ پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون افزایش یافت، اما از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت (05/0
(13و1)F)، با وجود این میزان تأثیر برابر 21 درصد بود؛ یعنی تمرینات منتخب دوماهه همراه با لوح فشرده در منزل، 21 درصد روی SPPB زنان مبتلا به ام.اس مؤثر بوده است. در گروه تمرین با حضور مربی نمرات SPPB از نظر آماری افزایش معناداری داشت (05/0> Pو 00/11=(14و1)F).
نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات منتخب پیلاتس در منزل همراه با لوح فشرده بر SPPB بیماران مبتلا به ام.اس 21 درصد اثربخش است و با توجه به دسترسی آسان و هزینۀ مالی بسیار کم، این روش می‌تواند بسیار سودمند و مناسب باشد. اما از آنجا که تحقیق حاضر به لحاظ تولید محتوا و لوح‌های فشرده اولین از نوع خود در کشور است، به‌نظر می‌رسد انجام پژوهش‌های بیشتر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of two months selected pillates Training with CD under coach supervision on Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Jalil Reisi 1
 • Mina Ghandehari 1
 • Seyed Mohammad Marandi 1
 • Masuod Etemadifar 2
1 Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Today, identifying and designing educational, low-cost and accessible exercise interventions for patients, especially those with Multiple Sclerosis appears to be essential. One potential approach may be to practice through media such asose of this study was to investigate the effect of two months pillates training with and without supervision on women with Multiple Sclerosis.
Methods: This study was semi experimental with pre-test and post-test design. Thirty women with multiple sclerosis (age: 43/6 ± 6/24 years, Height: 163/20 ± 5/40cm, weight 60/22 ± 6/52 kg) participated and divided into three groups: control, exercise with deliverd CD, and exercise with coach. SPPB test (balance, walking speed, lower extremity strength) was performed before and after training. The exercises lasted for 8 weeks, 1 hour,3 sessions per week. To analysis of data analysis of covariance (p < 0.05) was used.
Results: Results showed that the SPPB scores of the CD group increased in the post-test compared to the pre-test but did not show a statistically significant difference. (p < 0.05, F (1, 13) = 3.52). However, the effect size was 21persent. That is, two months of selective exercise with a CD at home had a 21% effect on SPPB for women with MS. Also There was a statistically significant increase in SPPB scores in the training group (p = 0.005 and F (1,14) = 0 .11).
Conclusion: It can be concluded that selected Pilate's home exercise with CD on the SPPB of MS patients is 21% effective and can be easily accessed with very low cost and cost. Since this research is the first of its kind in the country, further research is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Short Physical Performance Battery (SPPB)
 • Selected Pillates Training
[1] Razazian N, Yavari Z, Farnia V, Azizi A, Kordavani L, Bahmani DS, et al. Exercising Impacts on Fatigue, Depression, and Paresthesia in Female Patients with Multiple Sclerosis. Medicine and science in sports and exercise. 2016;48(5):796-803.
[2] Rampello A, Franceschini M, Piepoli M, Antenucci R, Lenti G, Olivieri D, et al. Effect of aerobic training on walking capacity and maximal exercise tolerance in patients with multiple sclerosis: a randomized crossover controlled study. Physical therapy. 2007;87(5):545-55.
[3] Shanazari Z, Marandi M, Mehrabi H. Effect of 12-Week Aquatic Trainning On The Quality Of Life In Women With Multiple Sclerosis. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2014;11(12): ]In Persian.[
[4] White LJ, Dressendorfer RH. Exercise and multiple sclerosis. Sports medicine. 2004;34(15):1077-100.
[5] EBRAHIMI AA, SARVARI F, SAEIDI M, KHORSHID SM. Relationship between lower extremity muscle strength and dynamic balance in women with Multiple Sclerosis (MS). Journal of Rehabilitation Sciences & Research. 2013;9(1):20- 27].In Persian.[
[6] El Haber N, Erbas B, Hill KD, Wark JD. Relationship between age and measures of balance, strength and gait: linear and non-linear analyses. Clinical Science. 2008;114(12):719-27.
[7] Soyuer F, Mirza M. Relationship between lower extremity muscle strength and balance in multiple sclerosis. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2006;23(4):257-63.
[8] Shanazari Z, Marandi SM, Shayegannejad V. The effect of pilates exercises and aquatic trainning on walking speed in women with multiple sclerosis. jgbfnm. 2013, 10(2): 10-17.] In Persian.[
[9] Moradi M, Sahraian MA, Aghsaie A, Kordi MR, Meysamie A, Abolhasani M, et al. Effects of eight-week resistance training program in men with multiple sclerosis. Asian journal of sports medicine. 2015;6(2).
[10] Asadizaker M, Majdinasab N, Atapour M, Latifi S, Babadi M. Effect of exercise on walking speed, fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis.Jundishapur Scientific Medical Journal (JSMJ). 2010; 5(2): 57-63 ]In persian.[
[11] Newman M, Dawes H, Van den Berg M, Wade D, Burridge J, Izadi H. Can aerobic treadmill training reduce the effort of walking and fatigue in people with multiple sclerosis: a pilot study. Multiple Sclerosis Journal. 2007;13(1):113-9.
[12] Rodgers MM, Mulcare JA, King DL, Mathews T. Gait characteristics of individuals with multiple sclerosis before and after a 6-month aerobic training program. Journal of rehabilitation research and development. 1999;36(3):183.
[13] Thoumie P, Mevellec E. Relation between walking speed and muscle strength is affected by somatosensory loss in multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2002;73(3):313-5.
[14] Masoodi NM, Ebrahim K, SHirvani H. Effect Of Combined Training On Strength Muscle And Functional Capacity In Women With Multiple Sclerosis. SPORT PHYSIOLOGY. 2013; 16(4): 81-96. ]In persian.[
[15] Freeman J, Fox E, Gear M, Hough A. Pilates based core stability training in ambulant individuals with multiple sclerosis: protocol for a multi-centre randomised controlled trial. BMC neurology. 2012;12(1):19.
[16] Shahrjerdi s, golpayegani m, faraji f, masoumi m. Effect of eight weeks Yoga and core stabilization exercises on balance
in women with multiple sclerosis .J Razi Journal of Medical Sciences. 2016;22(140):32-42.]In Persian.[
[17] Keysor JJJAjopm. Does late-life physical activity or exercise prevent or minimize disablement?: a critical review of the scientific evidence. 2003;25(3):129-36.
[18] Motl RW, Pilutti LAJNRN. The benefits of exercise
training in multiple sclerosis. 2012;8(9):487.
[19] McAuley E, Wójcicki TR, Learmonth YC, Roberts SA, Hubbard EA, Kinnett-Hopkins D, et al. Effects of a DVD-delivered exercise intervention on physical function in older adults with multiple sclerosis: A pilot randomized controlled trial. 2015;1:2055217315584838.
[20] Dalgas U, Stenager EJTaind. Exercise and disease pro gression in multiple sclerosis: can exercise slow down the progression
of multiple sclerosis? 2012;5(2):81-95.
[21] Oken BS, Kishiyama S, Zajdel D, Bourdette D, Carlsen J, Haas M, et al. Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis. 2004;62(11):2058-64.
[22] Agha A, Liu-Ambrose TY, Backman CL, Leese J, Li LC. Understanding the experiences of rural community-dwelling older adults in using a new DVD-delivered Otago Exercise Program: a qualitative study. Interactive journal of medical
research. 2015;4(3):e17.
[23] Fanning J, Awick EA, Wójcicki TR, Gothe N, Roberts S, Ehlers DK, et al. Effects of a DVD-delivered exercise intervention on maintenance of physical activity in older adults. Journal of Physical Activity and Health. 2016;13(6):594-8.
[24] Fanning J, Porter G, Awick E, Wójcicki T, Gothe NP, Roberts S, et al. Effects of a DVD-delivered exercise program on patterns of sedentary behavior in older adults: a randomized controlled trial. Preventive medicine reports. 2016;3:238-43.
[25] Wójcicki TR, Roberts SA, Learmonth YC, Hubbard EA, Kinnett-Hopkins D, Motl RW, et al. Improving physical functional and quality of life in older adults with multiple sclerosis via a DVD-delivered exercise intervention: A study protocol. BMJ open. 2014;4(12):e006250.
[26] Awick EA, Ehlers D, Fanning J, Phillips SM, Wójcicki T, Mackenzie MJ, et al. Effects of a home-based DVD-delivered physical activity program on self-esteem in older adults: Results from a randomized controlled trial. Psychosomatic medicine. 2017;79(1):71.
[27] Gothe NP, Wójcicki TR, Olson EA, Fanning J, Awick E, Chung HD, et al. Physical activity levels and patterns in older adults: the influence of a DVD-based exercise program. Journal of behavioral medicine. 2015;38(1):91-7.
[28] Heine M, Rietberg MB, Van Wegen EE, Port IVD, Kwakkel G. Exercise therapy for fatigue in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;7.
[29] Arian R, SHaterzadeh YM, SHaraf AN, Gouharpey S, Arastou A. Investigation of body balance in people with multiple
sclerosis in Khouzestan province: use of clinical functional balance tests. Jundishapur Scientific Medical Journal (JSMJ). 2010; 9(1): 35-45]In Persian.
[30] Ahmadi A, Nikbakh M, Arastoo A, Habibi A-H. The effects of a yoga intervention on balance, speed and endurance of walking, fatigue and quality of life in people with multiple sclerosis. Journal of Human Kinetics. 2010;23:71-8.
 • تاریخ دریافت: 30 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1398
 • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399
 • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1399