اثر تمرین ترکیبی بر غلظت سرمی سایتوکاین‌های التهابی و عوامل مرتبط با اختلال متابولیک در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 پزشک متخصص داخلی، (MD)، ماهشهر، ایران

چکیده

هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) به شدت با تغییر سطح سایتوکاین‌های التهابی و افزایش ناهنجاری‌های متابولیکی همراه است. در این مطالعه اثر تمرین ترکیبی بر غلظت سرمی سایتوکاین‌های پیش التهابی اینترلوکین 18(IL18)، ضد التهابی اینترلوکین 10(IL10) و عوامل مرتبط با اختلال متابولیک در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب بررسی شد.
روش­ ها : تعداد 24 زن سالمند مبتلا به NAFLD با روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به گروه تمرین (n=12) و کنترل (n=12) تقسیم شدند. تمرین ترکیبی به مدت ده هفته اجرا شد. سطوح IL18 و IL10 با بسته آزمایشگاهی زلبایو به روش الایزا و کبد چرب با روش سونوگرافی سنجیده شدند. سایر عوامل خونی و تن سنجی اندازه گیری شدند. تحلیل آماری با آزمون‌های تی زوجی و ویلکاکسون، کواریانس و همبستگی اسپیرمن انجام شد.
نتایج: در گروه تمرین تری گلیسرید (TG) (00/0p=)، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) (01/0p=) ، چربی کبد (00/0p=)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) (04/0p=) و گلوکز (00/0p=) به طور قابل توجهی کاهش یافتند. مقدار انسولین (11/0p=) و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) (07/0p=) بین گروه‌ها تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه ­گیری: تمرین ترکیبی می تواند باعث بهبود سطح سایتوکاین‌های التهابی و کاهش عوامل خطر متابولیکی مرتبط با کبد چرب غیر الکلی شود و با افزایش اثرات ضد التهابی نقش مؤثری در سلامتی سالمندان ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of combined training on serum concentrations of inflammatory cytokines and factors associated with metabolic syndrome in elderly women with fatty liver

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Norouzpour 1
 • Seyed Mohammad Marandi 1
 • Mohsen Ghanbarzadeh 2
 • Abbas Ali Zare Mayavan 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Internal Medicine (MD), Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Purpose: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is strongly associated with altered levels of inflammatory cytokines and increased metabolic abnormalities. In this study, the effect of combined training on serum concentrations of proinflammatory cytokines interleukin 18 (IL18), anti-inflammatory interleukin 10 (IL10) and metabolic syndrome-related factors in elderly women with fatty liver was investigated.
Methods: twenty-four elderly women with NAFLD were selected purposively and were randomly divided into training (n = 12) and control (n = 12) groups. Combined training was performed for ten weeks. Using ZellBio kit, IL18 and IL10 levels were measured by ELISA and fatty liver levels by ultrasound procedure. Blood and anthropometric factors were measured as well. Statistical analysis was performed using paired samples t-test and Wilcoxon, covariance and Spearman correlation procedures.
Results: Decreased and increased serum concentrations of interleukin 18 (P = 0.00) and interleukin 10 (P = 0.00) were observed in the training group compared to the control group, respectively. Also, weight, waist circumference (P = 0.00) and metabolic markers including triglyceride (TG) (P = 0.00), insulin resistance index (HOMA-IR) (P = 0.01), liver fat (P = 0.00), aspartate aminotransferase (AST) (P = 0.04) and glucose (P = 0.00) levels were significantly reduced. Moreover, there was no significant difference between insulin (P = 0.11) and alanine aminotransferase (ALT) (P = 0.07) levels.
Conclusion: Combined training can improve the levels of inflammatory cytokines and reduce metabolic risk factors associated with non-alcoholic fatty liver and play an effective role in the health of the elderly by augmenting anti-inflammatory effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hepatic steatosis
 • Combined training
 • inflammation
 • aging
 • metabolic syndrome
 1. DiStefano JK. NAFLD and NASH in Postmenopausal Women: Implications for Diagnosis and Treatment. Endocrinology. 2020;161(10).
 2. Chung GE, Yim JY, Kim D, Lim SH, Yang JI, Kim YS, et al. The influence of metabolic factors for nonalcoholic Fatty liver disease in women. BioMed Research International. 2015;2015:131528.
 3. Flisiak-Jackiewicz M, Bobrus-Chociej A, Tarasów E, Wojtkowska M, Białokoz-Kalinowska L, Lebensztejn M. Predictive Role of Interleukin-18 in Liver Steatosis in Obese Children. Canadian journal of gastroenterology & hepatology. 2018;2018:3870454.
 4. Brady CW. Liver disease in menopause. World Journal of Gastroenterology. 2015;21(25):7613-20.
 5. Borai I, Shaker Y, Kamal M, Ezzat W, Ashour E, Afify M, et al. Evaluation of Biomarkers in Egyptian Patients with Different Grades of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Journal of Clinical and Translational Hepatology. 2017;5(2):109-18.
 6. Tapan S, Dogru T, Kara M, Ercin C, Kilciler G, Genc H, et al. Circulating levels of interleukin-18 in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Scandinavian journal of Clinical and laboratory investigation. 2010;70(6):399-403.
 7. Trøseid M, Lappegård K, Mollnes T, Arnesen H, Seljeflot I. The effect of exercise on serum levels of interleukin-18 and components of the metabolic syndrome. Metabolic syndrome and related disorders. 2009;7(6):579-84.
 8. Kabir B, Taghian F, Samani KG. Dose 12 week resistance training Influence IL-18 and CRP levels in Elderly men? Razi Journal of Medical Sciences (RJMS). 2018;24(165):85-92. [In Persian]
 9. Stensvold D, Slørdahl SA, Wisløff U. Effect of exercise training on inflammation status among people with metabolic syndrome. Metabolic syndrome and related disorders. 2012;10(4):267-72.

10           Kouhi F, Moradi F, Absazadegan M. Effect of resistance training on serum interleukin-18 and C-reactive protein in obese men. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2014;16(1):1-8. [In Persian]

 1. Khakroo Abkenar I, Rahmani-Nia F, Lombardi G. The Effects of Acute and Chronic Aerobic Activity on the Signaling Pathway of the Inflammasome NLRP3 Complex in Young Men. Medicina (Kaunas). 2019;55(4).
 2. Eizadi M, Laleh B, Khorshidi D. The effect of aerobic training with difference durations on serum il-10 in middle-aged obese females. Acta Endocrinologica (Bucharest). 2018;14(4):563-9.
 3. Zahran W, El-Dien KS, Kamel P, El-Sawaby A. Efficacy of Tumor Necrosis Factor and Interleukin-10 Analysis in the Follow-up of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Progression. Indian Journal of Clinical Biochemistry: IJCB. 2013;28(2):141-6.
 4. Paredes-Turrubiarte G, González-Chávez A, Pérez-Tamayo R, Salazar-Vázquez B, Hernández V, Garibay-Nieto N, et al. Severity of non-alcoholic fatty liver disease is associated with high systemic levels of tumor necrosis factor alpha and low serum interleukin 10 in morbidly obese patients. Clinical and Experimental Medicine. 2016;16(2):193-202.
 5. Behboudi L, Izadi M. The effect of six weeks aerobic training on body composition and serum level of IL-10 in middle-aged obese females. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(8):51-60. [In Persian]
 6. Pereira GB, Tibana RA, Navalta J, Sousa NM, Córdova C, Souza VC, et al. Acute effects of resistance training on cytokines and osteoprotegerin in women with metabolic syndrome. Clinical physiology and functional imaging. 2013;33(2):122-30.
 7. Shamsoddini A, Sobhani V, Chehreh MG, Alavian S, Zaree A. Effect of Aerobic and Resistance Exercise Training on Liver Enzymes and Hepatic Fat in Iranian Men With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Hepatitis monthly. 2015;15(10):e31434-e.
 8. Moosavi-Sohroforouzani A, Ganbarzadeh M. Reviewing the physiological effects of aerobic and resistance training on insulin resistance and some biomarkers in non-alcoholic fatty liver disease. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2016;20(3):282-96. [In Persian]
 9. Ispasoiu C, Chicea R, Stamatian F, Ispasoiu F. High Fasting Insulin Levels and Insulin Resistance May Be Linked to Idiopathic Recurrent Pregnancy Loss: A Case-Control Study. International Journal of Endocrinology. 2013;2013:576926.
 10. Dalavi AA, ABDI A, Eshaghi R, Ahmadi M, Kohanlour M. determine the effects of resistance training on serum levels of GLP-1, DPP-4 and insulin resistance in obese men. Sport Physsiology and Physical Activity. 2017;10(1):21-30. [In Persian]
 11. MoradiKelarde B, Azarbayjani M, Peeri M, MatinHomaee H. Effects of Nonlinear Resistance Training on Liver Biochemical Marker Levels in Postmenopausal Women with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Scientific Journal of Rehabilition Medicine. 2017 5(4):136-45. [In Persian]
 12. Zaidi H, Byrkjeland R, Njerve IU, Åkra S, Solheim S, Arnesen H, et al. Effects of exercise training on inflammasome-related mediators and their associations to glucometabolic variables in patients with combined coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus: Sub-study of a randomized control trial. Diabetes & vascular disease research. 2019;16(4):360-8.
 13. Kwak MS, Kim D. Non-alcoholic fatty liver disease and lifestyle modifications, focusing on physical activity. The Korean Journal of Internal Medicine. 2018;33(1):64-74.
 14. Barry J, Simtchouk S, Durrer C, Jung M, Mui A, Little J. Short-term exercise training reduces anti-inflammatory action of interleukin-10 in adults with obesity. Cytokine. 2018;111:460-9.
 15. Hosseini A, Hassanpour Q, Noura M, Kheirdeh M, araiesh A, Hosseini Z. The effect of swimming training and detraining on interleukin-17 and interleukin-18 of rats. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2017;19(4):1-11. [In Persian]
 16. Leick L, Lindegaard B, Stensvold D, Plomgaard P, Saltin B, Pilegaard H. Adipose tissue interleukin-18 mRNA and plasma interleukin-18: effect of obesity and exercise. Obesity (Silver Spring). 2007;15(2):356-63.
 17. Kuzminova N, Gribenyuk O, Osovska N, Knyazkova L. Arterial hypertension, obesity and non-alcoholic fatty liver disease: is there any connection? Arterial Hypertension. 2016;20(4):216-27.
 18. ghafari G, bolboli L, Arajabi, saedmochshi S. The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Predictive Inflammatory Markers of Atherosclerosis and Lipid Profile in Obese Elderly Women. journal of ilam university of medical sciences. 2016;23(7):144-54. [In Persian]
 19. Zhang S, Du T, Zhang J, Lu H, Lin X, Xie J, et al. The triglyceride and glucose index (TyG) is an effective biomarker to identify nonalcoholic fatty liver disease. Lipids in Health and Disease. 2017;16(1):15.
 20. Osali A, Choobineh S, Soori R, Ravasi AA, Mostafavi H. The Effect of Three Months of Aerobic Exercise with Moderate Intensity on IL-6, IL-10, and Cognitive Performance in 50-65 Year Old Women with Metabolic Syndrome. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. 2017;25(110):1-12. [In Persian]
 21. Phillips M, Patrizi R, Cheek D, Wooten J, Barbee J, Mitchell J. Resistance training reduces subclinical inflammation in obese, postmenopausal women. Medicine and Science in Sports Exercise. 2012;44(11):2099-110.
 22. Conroy SM, Courneya KS, Brenner DR, Shaw E, O'Reilly R, Yasui Y, et al. Impact of aerobic exercise on levels of IL-4 and IL-10: results from two randomized intervention trials. Cancer medicine. 2016;5(9):2385-97.
 23. Banaeifar A, Shahram S, Rasoul A, Eizadi M. Effects of six weeks of aerobic training on level of IL-10 and lipid profile in obese women. Sport Physsiology and Physical Activity. 2013(11):821-8. [In Persian]
 24. Hong E, Ko H, Cho Y, Kim H, Ma Z, Yu T, et al. Interleukin-10 prevents diet-induced insulin resistance by attenuating macrophage and cytokine response in skeletal muscle. Diabetes. 2009;58(11):2525-35.
 25. Bruno C, Valenti M, Bertino G, Ardiri A, Amoroso A, Consolo M, et al. Relationship between circulating interleukin-10 and histological features in patients with chronic C hepatitis. Annals of Saudi Medicine. 2011;31(4):360-4.
دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30
اردیبهشت 1401
صفحه 64-75
 • تاریخ دریافت: 18 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401
 • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1401