دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اردیبهشت 1401، صفحه 1-103 

علمی - پژوهشی

اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر مسیر بازیافت پورین ها

صفحه 1-9

10.52547/joeppa.15.2.1

عباس قنبری نیاکی؛ روح الله حق شناس گتابی