مقایسة اثر شدت‌های مختلف تمرین هوازی بر بیان ژن‌های RB1 و RBL-1 در بافت چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از مهم‌ترین روش‌های مقابله با اختلال متابولیک چاقی، انجام فعالیت‌های ورزشی است که هم به‌عنوان پیشگیری و هم درمان مؤثر است. از آنجا که بیان ژن‌های آدیپوژنیکی مانند پروتئین رتینوبلاستوما 1 (RB1) و شبه‌رتینوبلاستوما-1 (RBL-1) در آدیپوژنز مؤثر است، ازاین‌رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر شیوه‌های مختلف تمرین هوازی بر بیان ژن‌های RB1 و RBL-1 در بافت چربی زیر جلدی موش‌های صحرایی نر ویستار بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی، ۳۲ سر موش صحرایی نر ویستار (هشت‌هفته‌ای و با وزن 33 ± 237 گرم) به‌صورت تصادفی به چهار گروه مساوی کنترل، تمرین پرشدت (HIT)، تمرین با شدت متوسط (MIT) و تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) تقسیم شدند. شیوة اجرای تمرینات روی نوار گردان شامل هشت هفته بود، به‌طوری‌که تمرین HIT شامل دویدن با سرعت ۲۰ متر بر دقیقه یا با شدت 65 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max )، با شیب فزایندة تدریجی به مدت 30 دقیقه بود. تمرین MIT شامل دویدن با شدت 65 درصد VO2max به مدت 37 دقیقه بود و تمرین HIIT شامل چهار وهله تناوب شدید با زمان ۴ دقیقه دویدن با شدت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد VO2max و چهار وهله تناوب کم شدت با زمان 3 دقیقه با ۵۰ تا ۶۰ درصد VO2max (در مجموع ۲۸ دقیقه) بود. 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین حیوانات قربانی شده و بافت چربی زیرجلدی آنها برداشته شد و با روش RT-PCR اندازه‌گیری بیان ژن‌ها صورت گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده با توجه به عدم توزیع طبیعی با استفاده از آزمون کروسکال والیس و آزمون تعقیبی بنفرونی از طریق نرم‌افزار آماری SPSS نسخة 24 تجزیه‌وتحلیل شد و سطح معناداری 05/0P<  در نظر گرفته شد.
نتایج: یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که میزان بیان ژن RB1 تنها در گروه تمرین MIT نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافت (027/0P=). همچنین بیان ژن RBL-1 فقط در گروه تمرین HIT نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری کمتر بود (028/0P=).
نتیجه‌گیری: از آنجا که در این پژوهش فقط تمرینات هوازی MIT و HIT با شدت 65 درصد VO2max توانست بیان ژن‌های RB1 و RBL-1 را کاهش دهد، استفاده از این نوع تمرینات در جهت بهبود اختلالات متابولیکی و مهار آدیپوژنز پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Influence of Various Intensities of Aerobic Training on the Expression of RBL-1 and RB1 Genes in the Subcutaneous Adipose Tissue of Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

 • Maryam Shavandi 1
 • Saeid Naghibi 2
 • Mohammad Shariatzadeh Joneydi 3
 • Maryam Vatandoust 4
 • Ali Zare 5
1 Department of Physical Education, Payame Noor University, Alborz, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
3 Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Physical Education and Sport Sciences, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
5 Department of Physical Education, Islamic Azad University of Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: One of the most important methods to cope with obesity metabolic disorder is to do exercise activities that are both effective as a prevention and treatment. Since the expression of adipogenic genes such as Retinoblastoma-1 (RB1) and Retinoblastoma like-1 (RBL-1) proteins are effective in adipogenesis, the aim of this study was to investigate the influence of various intensities of aerobic training on the expression of RB1 and RBL-1 genes in the subcutaneous adipose tissue of male Wistar rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 32 male Wistar rats (eight weeks old and weight: 237 ± 33 grams) were randomly divided into four equal groups: control, high intensity training (HIT), Moderate-intensity training (MIT) and high-intensity interval training (HIIT). The treadmill training protocols consisted of eight weeks, so that the HIT training consisted of running at a speed of 20 meters per minute or with an intensity of 65% of maximum oxygen consumption (VO2max), with a gradual increasing slope for 30 minutes. MIT training consisted of running at 65% VO2max for 37 minutes and HIIT training consisting of four bouts of high-intensity intervals with four minutes running at 90 to 100% VO2max and four bouts of low-intensity intervals with three minutes running at 50 to 60% VO2max (28 minutes in total). 24 hours after the last training session, the animals were sacrificed and their subcutaneous fat tissue was removed and gene expression was measured by RT-PCR. The obtained data were analyzed due to lack of natural distribution using Kruskal-wallis test and Bonferoni post hoc test through SPSS statistical software version 24 And significance level was considered P < 0.05.
Results: The results of the present study showed that the expression of RB1 gene was significantly reduced only in the MIT group compared to the control group (P = 0.027). Also, RBL-1 gene expression was significantly lower only in the HIT group than in the control group (P = 0.028).
Conclusion: Since in this study only MIT and HIT aerobic exercises with 65% VO2max intensity could reduce the expression of RB1 and RBL-1 genes, the use of this type of exercise to improve metabolic disorders and inhibit adipogenesis is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic Training
 • Subcutaneous Fat
 • Retinoblastoma Protein
 • Obesity
 1. González K, Fuentes J, Márquez JL. Physical Inactivity, Sedentary Behavior and Chronic Diseases. Korean J Fam Med. 2017;38(3):111-115.
 2. Robert F. Kushner, Weight Loss Strategies for Treatment of Obesity: Lifestyle Management and Pharmacotherapy. Progress in Cardiovascular Diseases. 2018; 61(2): 246-252.
 3. Bachman E.S, Dhillon H, Zhang C.Y, Cinti S, Bianco A, Kobilka B.K, Lowel B. AR Signaling Required for Diet-Induced Thermogenesis and Obesity Resistance. Science. 2002; 297(5582): 843-845.
 4. Lee YH, Mottillo EP, Granneman JG. Adipose tissue plasticity from WAT to BATand in between. Biochim Biophys Acta. 2014;1842(3): 358-69.
 5. Barneda D, Frontini A, Cinti S, Christian M. Dynamic changes in lipid droplet-associated proteins in the “browning” of white adipose tissues, Biochimica et Biophysica Acta (BBA). Molecular and Cell Biology of Lipids. 2013; 1831(5): 924-933.
 6. Wu J, Cohen P, Spiegelman BM. Adaptive thermogenesis in adipocytes: Is beige the new brown? Gene Dev. 2013; 27(3): 234-50.
 7. Sharma B.K, Patil M, Satyanarayana A. Negative Regulators of Brown Adipose Tissue (BAT)-Mediated Thermogenesis. J. Cell. Physiol. 2014; 229: 1901-1907.
 8. Kim H, Cho H, Alexander R, Patterson H.C, Gu M, Alice Lo K, et al. MicroRNAs Are Required for the Feature Maintenance and Differentiation of Brown Adipocytes. Diabetes. 2014; 63(12): 4045-4056.
 9. Zhang J, WU H, Shizhan MA, Jing F, YU C, Ling GAO, et al. Transcription Regulators and Hormones Involved in the Development of Brown Fat and White Fat Browning: Transcriptional and Hormonal Control of Brown/Beige Fat Development. Physiol. Res. 2018; 67: 347-36.
 10. Weinberg R. The retinoblastoma protein and cell cycle control. Cell. 1995; 81(3): 323-330.
 11. Indovina P, Marcelli E, Casini N, Rizzo V, Giordano A. Emerging roles of RB family: new defense mechanisms against tumor progression. J. Cell. Physiol. 2013; 228: 525-535.
 12. Hansen J.B, Jørgensen C, Petersen R.K, Hallenborg P, De Matteis R, Bøye H, et al. Retinoblastoma protein functions as a molecular switch determining white versus brown adipocyte differentiation. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2004; 101(12): 4112-4117.
 13. Xiang X, Lan H, Tang H, Yuan F, XU Y, Zhao J, et al. TSC1-mTORC1 signaling determines brown-to-white adipocyte phenotypic switch. Diabetes. 2014; 64: 519-528.
 14. Ewen M.E. The cell cycle and the retinoblastoma protein family. Cancer Metast Rev. 1994; 13: 45–66.
 15. Classon M, Kennedy B.K, Mulloy R, Harlow E. Opposingroles of pRB and p107 in adipocyte differentiation. Proc. Natl. Acad. Sci.USA. 2000; 97:10826–10831.
 16. De Sousa, M., Porras, D.P., Perry, C.G.R., Seale, P. and Scimè, A. (2014), p107 Is a Crucial Regulator for Determining the Adipocyte Lineage Fate Choices of Stem Cells. Stem Cells, 32: 1323-1336.
 17. Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine–evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2015; 25(S3):1-72.
 18. Purdom T, Kravitz L, Dokladny K, et al. Understanding the factors that effect maximal fat oxidation. J Int Soc Sports Nutr. 2018; 15: 3-15.
 19. Banaeifar A, Soheili SH, Eslami R, Eizadi M. Effects of six weeks of aerobic training on level of IL-10 and lipid profile on obese women. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2012; 11: 821-828. (In Persian).
 20. Wewege, M., van den Berg, R., Ward, R. E., and Keech, A. (2017) The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on body composition in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 18: 635– 646.
 21. Kazemzadeh Y, Banaeifar A, Shirvani H, Ghera’at A. The Effect of high intensity interval training on body composition, lipid profile and insulin sensitivity in overweight young men. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2016; 9(2): 1385-1394.(In Persian).
 22. Kong Z, Sun S, Liu M, Shi Q. Short-term high-intensity interval training on body composition and blood glucose in overweight and obese young women. Journal of diabetes research. 2016 Sep 28;2016.
 23. Larsen S, Danielsen J, Søndergård SD, Søgaard D, Vigelsoe A, Dybboe R, et al. The effect of high‐intensity training on mitochondrial fat oxidation in skeletal muscle and subcutaneous adipose tissue. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2015; 25(1): 192-211.
 24. Brown WM. Exercise-associated DNA methylation change in skeletal muscle and the importance of imprinted genes: a bioinformatics meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. 2015; 49:1567-1578.
 25. Bhattacharya D, Ydfors M, Hughes MC, Norrbom J, Perry CG, Scimè A. Decreased transcriptional corepressor p107 is associated with exercise-induced mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle. Physiol Rep. 2017; 5(5): e13155.
 26. Jeremic N, Chaturvedi P, Tyagi S.C. Browning of White Fat: Novel Insight into Factors, Mechanisms, and Therapeutics. J. Cell. Physiol. 2017; 232: 61-68.
 27. Ringholm S, Grunnet Knudsen J, Leick L, Lundgaard A, Munk Nielsen M, Pilegaard H. PGC-1alpha is required for exercise-and exercise training-induced UCP1 up-regulation in mouse white adipose tissue. PloS one. 2013; 8(5): e64123.
 28. Høydal M.A, Wisløff U, Kemi O.J, Ellingsen O. Running speed and maximal oxygen uptake in rats and mice: practical implications for exercise training, European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation. 2007; 14(6): 753–760.
 29. Rognmo Ø, Hetland E, Helgerud J, Hoff J, Slørdahl SA. High intensity aerobic interval exercise is superior to moderate intensity exercise for increasing aerobic capacity in patients with coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 2004 Jun;11(3):216-22.
 30. Popov DV, Makhnovskii PA, Kurochkina NS, Lysenko EA, Vepkhvadze TF, Vinogradova OL. Intensity-dependent gene expression after aerobic exercise in endurance-trained skeletal muscle. Biol Sport. 2018; 35(3): 277-289.
 31. Bhattacharya, D. (2021). Metabolic Regulation by p107 (Rbl1) Influences Muscle Stem Cell Fate Decisions.
 32. Brett JO, Arjona M, Ikeda M, Quarta M, de Morrée A, Egner IM, Perandini LA, Ishak HD, Goshayeshi A, Benjamin DI, Both P. Exercise rejuvenates quiescent skeletal muscle stem cells in old mice through restoration of Cyclin D1. Nature metabolism. 2020 Apr;2(4):307-17.
 33. Petrov P.D, Ribot J, López-Mejía I.C, Fajas L, Palou A, Bonet M.L. Retinoblastoma Protein Knockdown Favors Oxidative Metabolism and Glucose and Fatty Acid Disposal in Muscle Cells. J. Cell. Physiol. 2016; 231: 708-718.
 34. Shen Y, Zhou H, Jin W, Lee H.J. Acute exercise regulates adipogenic gene expression in white adipose tissue. Biology of sport. 2016; 33(4): p381.
 35. Ydfors, M. (2019). Effects of acute exercise and training on gene expression and regulatory proteins in human skeletal muscle.
 36. Afshari S, Mohammad Amoli M, Daneshyar S. Comparison of modereate and high volume aerobic training on gene expression of uncoupling protein 1 (UCP-1) in subcutaneous white adipose tissue of Wistar rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM). 2017; 19(1): 34-40.)In Persian(.
 37. Timmons J A, Baar K, Davidsen P K, Atherton P J. Is irisin a human exercise gene? Nature. 2012; 488(7413): 9-10.
 38. Mahajan RD, Patra SK. Irisin, a novel myokine responsible for exercise induced browning of white adipose tissue. Indian Journal of Clinical 2013; 28(1): 102-103.
 39. Daneshyar S, Kordi M, Gaeini A, Kadivar M, Afshari S. The effect of endurance training on gene expression of uncoupling protein 1 (UCP-1) in white visceral adipose tissue of retroperitoneal depot of male Wistar rats. Razi Journal of Medical Sciences (Journal of Iran university of medical sciences). 2015; 22(136): 35-45. (In Persian).
 40. Brandt N, Dethlefsen MM, Bangsbo J, Pilegaard H. PGC-1α and exercise intensity dependent adaptations in mouse skeletal muscle. PloS one. 2017 Oct 19;12(10):e0185993.
 • تاریخ دریافت: 11 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401
 • تاریخ انتشار: 01 تیر 1401