اثر مصرف حاد آب چغندر قرمز بر توان هوازی و بی‌هوازی دختران کاراته‌کا غیرحرفه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آب چغندر قرمز منبع غنی از نیترات است. اکسید نیتریک توانایی تحریک گشاد شدن عروق را دارد که سبب افزایش جریان خون به عضله می‌شود. با توجه به درگیر بودن دستگاه هوازی و بی‌هوازی در ورزش کاراته، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آب چغندر قرمز بر توان هوازی و بی‌هوازی دختران کاراته‌کا بود.
مواد و روش‌ها: بدین‌منظور 10 دختر کاراته‌کا سطح باشگاهی در ردة کمربند مشکی دان دو و سه  داوطلبانه در یک مطالعة متقاطع، تصادفی و دوسوکور، بررسی شدند. آزمودنی‌ها رأس ساعت 7:30 دقیقة صبح در محل سالن ورزشی حضور پیدا کردند و پس از مصرف آب چغندر قرمز (100 میلی‌لیتر) یا دارونما (آب زغال‌اخته)، 90 دقیقه استراحت کرده و رأس ساعت 9 صبح در آزمون شرکت کردند. ابتدا 10 دقیقه گرم کردن پویا شامل راه رفتن و حرکات کششی انجام گرفت، سپس آزمون 9×4، آزمون رست و در انتها آزمون هوازی ویژة کاراته اجرا شد. در این آزمون هوازی آزمودنی‌ها ضربات متوالی به کیسة بوکس را در حالت گارد می‌زدند. در زمان بازیافت مانند یک درگیری واقعی در حال حرکت بودند. آزمون زمانی پایان می‌یافت که آزمودنی دیگر قادر به ادامة ضربات نبود. در این صورت زمان ثابت نگه داشته شده و عدد به‌دست‌آمده زمان خستگی و مرحلة آزمون ثبت شد. بین هر کدام از آزمون‌ها سه دقیقه استراحت فعال لحاظ شد. پس از گذشت یک هفته گروه‌های آزمودنی جابه‌جا شدند و مجدداً آزمون‌های مذکور انجام گرفت. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از آزمون t زوجی و نرم‌افزار SPSS نسخة 26 گزارش شد.
نتایج: نتایج نشان داد که با مصرف آب چغندر قرمز در مقایسه با دارونما توان بیشینه (014/0 P=)، حداقل توان (025/0 P=)، میانگین توان (011/0 P=)، شاخص خستگی (022/0 P=) و شاخص افت سرعت (020/0 P=) در آزمون RAST به‌طور معناداری بهبود یافته است. همچنین کاهش معناداری در زمان آزمون چابکی 9×4 (039/0 P=) مشاهده شد. اما تفاوت معناداری در آزمون هوازی ویژة کاراته (099/0 P=) و میزان درک فشار (685/0 P=) مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر مصرف آب چغندر قرمز ممکن است در بهبود عملکرد بی‌هوازی و چابکی کاراته‌کاها مؤثر باشد، هرچند مقدار تغییر در عملکرد هوازی در آزمون ویژة کاراته، چشمگیر نبود. با توجه به نتایج به‌نظر می‌رسد مصرف آب چغندر قرمز می‌تواند برای این ورزشکاران مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acute consumption of red beet juice on aerobic and anaerobic power of amateur karate girls

نویسندگان [English]

 • Elahe sadat Hashemi fard
 • Mohsen Ebrahimi
Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Red beet juice is a rich source of nitrate. Nitric oxide has the ability to stimulate vasodilation; Which increases blood flow to the muscle. Due to the involvement of aerobic and anaerobic systems in karate, the aim of this study was to investigate the effect of red beet juice on aerobic and anaerobic power of karate girls.
Materials and Methods: For this purpose, 10 club-level female karate players in the black belt category, two and three, were voluntarily studied in a cross-sectional, randomized, double-blind study. Subjects arrived at the gym at 7:30 a.m. and rested for 90 minutes after consuming red beetroot juice (100 ml) or placebo (blueberry juice) and taking the test at 9:00 a.m. First, 10 minutes of dynamic warm-up including walking and stretching movements were performed, then 4×9 test, RAST test and finally karate aerobic test was performed. In this aerobic test, the subjects guarded the punching bag consecutively. They were moving like a real combat during the recovery. The test ended when the subject was no longer able to continue the blows. In this case, the time was kept constant and the obtained number was recorded as fatigue time and test stage. Three minutes of active rest were determined between each test. After one week, the groups of subjects were transferred and the mentioned tests were performed again. Statistical analysis was reported using paired t-test and SPSS software version 26.
Results: The results showed that with consumption of red beet juice compared to placebo maximum power (P = 0.014), minimum power (P = 0.025), average power (P = 0.011), fatigue index (P = 0.022) and Speed drop index (P = 0.020) improved significantly in RAST test. There was also a significant decrease in agility test time (P = 0.039). But there was no significant difference in karate specific aerobic test (P = 0.099) and perceived exertion (P = 0.685).
Conclusion: According to the results of the present study, consumption of red beet juice is effective in anaerobic performance and agility of karateka. But the amount of change in aerobic performance in the special karate test was not significant. Therefore, according to the results, it seems that consuming red beet juice can be useful for these athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Red beet juice
 • Nitric oxide
 • Fitness index
 • Karate
 1. Ojeda-Aravena A, Herrera-Valenzuela T, Garcia Garcia JM, Ramirez-Campillo R. Six weeks of HIIT based on repeated 5-meter sprints vs. countermovement jumps: effects on physical performance among karate athletes. A pilot-study. Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology. 2020;20(2):17-23.
 2. Shalja S, Stankovska Z, Kostovski Z, Ganiu V. change in the maximum oxygen consumption in karate athletes in the preparatory and pre-competitive period Sport Scientific & Practical Aspects. 2020;17(1).
 3. Campos FAD, Bertuzzi R, Dourado AC, Santos VGF, Franchini E. Energy demands in taekwondo athletes during combat simulation. European journal of applied physiology. 2012;112(4):1221-8.
 4. Hernández A, Schiffer TA, Ivarsson N, Cheng AJ, Bruton JD, Lundberg JO, et al. Dietary nitrate increases tetanic [Ca2+] i and contractile force in mouse fast‐twitch muscle. The Journal of physiology. 2012;590(15):3575-83.
 5. Chaabène H, Franchini E, Miarka B, Selmi MA, Mkaouer B, Chamari K. Time–motion analysis and physiological responses to karate official combat sessions: is there a difference between winners and defeated karatekas? International journal of sports physiology and performance. 2014;9(2):302-8.
 6. Iide K, Imamura H, Yoshimura Y, Yamashita A, Miyahara K, Miyamoto N, et al. Physiological responses of simulated karate sparring matches in young men and boys. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2008;22(3):839-44.
 7. Nunan D. Development of a sports specific aerobic capacity test for karate-a pilot study. Journal of sports science & medicine. 2006;5(CSSI):47.
 8. Tabben M, Coquart J, Chaabène H, Franchini E, Chamari K, Tourny C. Validity and reliability of new field aerobic karate specific test (KST) for karatekas. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9:953-8.
 9. Lansley KE, Winyard PG, Fulford J, Vanhatalo A, Bailey SJ, Blackwell JR, et al. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of walking and running: a placebo-controlled study. Journal of applied physiology. 2011;110(3):591-600.
 10. Murphy M, Eliot K, Heuertz RM, Weiss E. Whole beetroot consumption acutely improves running performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2012;112(4):548-52.
 11. Bond H, Morton L, Braakhuis AJ. Dietary nitrate supplementation improves rowing performance in well-trained rowers. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2012;22(4):251-6.
 12. Lansley KE, Winyard PG, Bailey SJ, Vanhatalo A, Wilkerson DP, Blackwell JR, et al. Acute dietary nitrate supplementation improves cycling time trial performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2011;43(6):1125-31.
 13. Kozłowska L, Mizera O, Gromadzińska J, Janasik B, Mikołajewska K, Mróz A, et al. Changes in Oxidative Stress, Inflammation, and Muscle Damage Markers Following Diet and Beetroot Juice Supplementation in Elite Fencers. Antioxidants. 2020;9(7):571.
 14. Ribeiro Antonieto N, Alves do Santos D, Ferreira Costa K, Raimundo Fernandes J, Carrenho Queiroz AC, Aedo Munoz EA, et al. Beetroot extract improves specific performance and oxygen uptake in taekwondo athletes: A double-blind crossover study. Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology. 2021;21(4):12-9.
 15. Aucouturier J, Boissière J, Pawlak-Chaouch M, Cuvelier G, Gamelin F-X. Effect of dietary nitrate supplementation on tolerance to supramaximal intensity intermittent exercise. Nitric Oxide. 2015;49:16-25.
 16. Trexler ET, Keith DS, Schwartz TA, Ryan ED, Stoner L, Persky AM, et al. Effects of Citrulline Malate and Beetroot Juice Supplementation on Blood Flow, Energy Metabolism, and Performance During Maximum Effort Leg Extension Exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2019;33(9):2321-9.
 17. Jones AM. Dietary nitrate supplementation and exercise performance. Sports medicine. 2014;44(1):35-45.
 18. Domínguez R, Cuenca E, Maté-Muñoz JL, García-Fernández P, Serra-Paya N, Estevan MCL, et al. Effects of beetroot juice supplementation on cardiorespiratory endurance in athletes. A systematic review. Nutrients. 2017;9(1):43.
 19. Trexler ET, Keith DS, Lucero AA, Stoner L, Schwartz TA, Persky AM, et al. Effects of citrulline malate and beetroot juice supplementation on energy metabolism and blood flow during submaximal resistance exercise. Journal of Dietary Supplements. 2019:1-20.
 20. McMahon NF, Leveritt MD, Pavey TG. The effect of dietary nitrate supplementation on endurance exercise performance in healthy adults: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine. 2017;47(4):735-56.
 21. Webb AJ, Patel N, Loukogeorgakis S, Okorie M, Aboud Z, Misra S, et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite. Hypertension. 2008;51(3):784-90.
 22. Zekri kondalaji R, Sarisarraf V, Nourshahi M. Investigating the effect of 4-week fish oil supplementation on inflammation and plasma nitric oxide and reactive oxygen species in response to exhaustive exercise. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2020;13(1):16-26.(In Persian).
 23. Larsen FJ, Schiffer TA, Borniquel S, Sahlin K, Ekblom B, Lundberg JO, et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. Cell metabolism. 2011;13(2):149-59.
 24. Lundberg JO, Weitzberg E, Cole JA, Benjamin N. Nitrate, bacteria and human health. Nature Reviews Microbiology. 2004;2(7):593-602.
 25. Kokkinoplitis K, Chester N. The effect of beetroot juice on repeated sprint performance and muscle force production. Journal of Physical Education and Sport. 2014;14(2):242.
 26. Miraftabi H, Avazpoor Z, Berjisian E, Sarshin A, Rezaei S, Domínguez R, et al. Effects of Beetroot Juice Supplementation on Cognitive Function, Aerobic and Anaerobic Performances of Trained Male Taekwondo Athletes: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(19):10202.
 27. Wylie LJ, Mohr M, Krustrup P, Jackman SR, Ermιdis G, Kelly J, et al. Dietary nitrate supplementation improves team sport-specific intense intermittent exercise performance. European journal of applied physiology. 2013;113(7):1673-84.
 28. Garnacho-Castaño MV, Palau-Salvà G, Cuenca E, Muñoz-González A, García-Fernández P, del Carmen Lozano-Estevan M, et al. Effects of a single dose of beetroot juice on cycling time trial performance at ventilatory thresholds intensity in male triathletes. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2018;15(1):1-12.
 29. Muggeridge DJ, Howe CC, Spendiff O, Pedlar C, James PE, Easton C. The effects of a single dose of concentrated beetroot juice on performance in trained flatwater kayakers. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2013;23(5):498-506.
 30. Fernández-Elías V, Courel-Ibáñez J, Pérez-López A, Jodra P, Moreno-Pérez V, Coso JD, et al. Acute beetroot juice supplementation does not improve match-play activity in professional tennis players. Journal of the American College of Nutrition. 2020:1-8.
 31. Sari LP, Sundari D, Hendrawan D, Karo AAPK, Usman K. The Effect of Circuit Training and Beetroot Training on the Increased Endurance of Karate Athletes. ACPES JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH. 2021;1(1):41-9.
 32. López-Samanes Á, Gómez Parra A, Moreno-Pérez V, Courel-Ibáñez J. Does acute beetroot juice supplementation improve neuromuscular performance and match activity in young basketball players? A randomized, placebo-controlled study. Nutrients. 2020;12(1):188.
 33. Tartibian B, Darfashi B, Abbasi A. Metabolic responses and anabolic hormones in the increasing exercise of hand and foot process in young professional karate practitioners. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2009;2(1):189-98.(In Persian).
 34. Taheri Kalani A, Nikseresht M. The effect of official competition on blood leucocyte subsets and serum immunoglobulins in male karateka. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2018;11(2):39-48.(In Persian).
 35. Chaabene H, Hachana Y, Franchini E, Mkaouer B, Chamari K. Physical and physiological profile of elite karate athletes. Sports medicine. 2012;42(10):829-43.
 36. Dupont G, Millet GP, Guinhouya C, Berthoin S. Relationship between oxygen uptake kinetics and performance in repeated running sprints. European journal of applied physiology. 2005;95(1):27-34.
 37. AE ACCQ, ADE DIVP, Munoz EAA, Miarka B, Brito CJ. Beetroot extract improves specific performance and oxygen uptake in taekwondo athletes: A double-blind crossover study.
 38. Khosravi S, Ahmadizad S, Yekaninejad M, Karami M, Djafarian K. The effect of beetroot juice supplementation on muscle performance during isokinetic knee extensions in male Taekwondo athletes. Science & Sports. 2021.
 39. Cermak NM, Stinkens R, Lundberg JO, Gibala MJ, Van Loon LJ. No improvement in endurance performance after a single dose of beetroot juice. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2012;22(6):470-8.
 40. Baranauskas MN, Coggan AR, Gruber AH, Altherr CA, Raglin JS, Carter SJ. Dietary Nitrate Supplementation and Exercise-Related Performance. Nutrition Today. 2020;55(5):211-7.
 41. Calvert JW, Lefer DJ. Role of β-adrenergic receptors and nitric oxide signaling in exercise-mediated cardioprotection. Physiology. 2013;28(4):216-24.
 42. Jones AM, Ferguson SK, Bailey SJ, Vanhatalo A, Poole DC. Fiber Type-Specific Effects of Dietary Nitrate. Exerc Sport Sci Rev. 2016;44(2):53-60.
 43. Senefeld JW, Wiggins CC, Regimbal RJ, Dominelli PB, Baker SE, Joyner MJ. Ergogenic effect of nitrate supplementation: A systematic review and meta-analysis. Medicine and science in sports and exercise. 2020;52(10):2250.
 • تاریخ دریافت: 04 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401
 • تاریخ انتشار: 01 تیر 1401