نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی هوازی از جمله عوامل اثرگذار بر موفقیت قایقران‌ها در رشتة روئینگ بوده و نیازمند استفاده از شیوه‌های کارامد تمرینی است. تمرینات پلاریزه بر مبنای توزیع شدت تمرین می‌تواند راهبردی مناسب در این زمینه باشد. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر چهار هفته تمرین پلاریزه بر آمادگی هوازی و عملکرد قایقرانان حرفه‌ای بود.
مواد و روش‌ها: 20 ورزشکار (10 خانم و 10 مرد) با بیش از دو سال سابقة پاروزنی حرفه‌ای، به دو گروه توزیع شدت تمرین پلاریزه )75-80 درصد حجم تمرین معادل 18 جلسه تمرین در ناحیة یک با 75-55 درصد ضربان قلب بیشینه، 10-5 درصد از حجم تمرین معادل هشت جلسه تمرین در ناحیة دو با 87-81 درصد ضربان قلب بیشینه و 20-15 درصد از حجم تمرین معادل چهار جلسه تمرین با 88-100 درصد ضربان قلب بیشینه) و توزیع شدت تمرینات سنتی (20 درصد تمرینات در ناحیة یک معادل 7 جلسه در ماه، 50 درصد در ناحیة دو شامل 12 جلسه در ماه و 30 درصد در ناحیة سه شامل 5 جلسه) تقسیم شدند و تمرینات خود را طی چهار هفته (هر هفته شش جلسه تمرین، سه جلسه پاروزنی + یک جلسه کارسنج + دو جلسه دویدن) پیگیری کردند. پیش و پس از دورة تمرینی اکسیژن مصرفی بیشینه، نسبت تبادل تنفسی، لاکتات خون، زمان 2000 و 1000 متر ارزیابی شد. از آزمون تحلیل واریانس تکراری با عامل بین‌گروهی برای بررسی داده‌های پژوهش استفاده شد (05/0P≤).
نتایج: براساس نتایج تحقیق حاضر، عملکرد 2000 متر در هر دو گروه پلاریزه و سنتی به‌طور معناداری بهبود یافت (0001/0>P). این بهبود 56/5 درصد کاهش بیشتر در زمان 2000 متر بود که نشان‌دهندة اثر بیشتر این روش تمرینی است. اگرچه عملکرد 1000 متر پس از چهار هفته تمرین پلاریزه و سنتی مشابه بود (37/0= P)، اکسیژن مصرفی بیشینه (14/0= P) و نسبت تبادل تنفسی (21/0= P) در هر دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد. درصد چربی در هر دو گروه به‌طور معناداری کاهش یافت (001/0= P).
نتیجه‌گیری: با وجود عدم تفاوت برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی در تحقیق حاضر، چهار هفته تمرین پلاریزه و سنتی با بهبود عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک قایقرانان همراه شد که این بهبود در عملکرد 2000 متر که رقابت اصلی این ورزشکاران است، با تمرینات پلاریزه بیشتر بود (حدود 6 درصد). به‌نظر می‌رسد الگوی توزیع شدت تمرین پلاریزه می‌تواند روش مؤثرتری نسبت به تمرینات سنتی در جهت توسعة ویژگی‌های عملکرد هوازی ورزشکاران قایقرانی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks of polarized training on aerobic fitness and performance of professional rowers

نویسندگان [English]

 • Tahereh Hozourri 1
 • Mohamad Fashi 1
 • Hamid allah Hasanloei 2

1 Department of Biological Sciences in Sports and Health, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Behavioral Sciences, Cognitive and Sports technology, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Aerobic fitness is one of the factors influencing the success of rowers in rowing, which requires the use of efficient training methods. Polarized training model based on the intensity distribution of the training would be a suitable strategy in this field. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of four weeks of polarized training on aerobic fitness and performance of professional rowers.
Materials and Methods: 20 athletes (10 females and 10 males) who had more than two years of professional rowing experience were divided into two groups of polarized training intensity distribution (75-80% of training volume equivalent to 18 training sessions in zone one with 55-75% of maximum heart rate, 5-10% of the training volume is equivalent to eight training sessions in zone two with 81-87% maximum heart rate and 15-20% of the training volume is equivalent to four training sessions with 88-100% maximum heart rate) and traditional training intensity distribution (20% of training volume in zone one, equivalent to seven sessions per month, 50% in zone two, including 12 sessions per month, and 30% in zone three, including five sessions) were divided and their exercises were performed over four weeks, with six sessions per week (three sessions of rowing + One session of ergometer + two sessions of running) was followed. Before and after the training period, maximal oxygen consumption, respiratory exchange ratio, blood lactate, time of 2000 and 1000 meters were evaluated. Repeated analysis of variance with intergroup factor was used to examine the research data (P ≤ 0.05).
Results: According to the results of the present study, the performance of 2000 meters in both groups improved significantly (P < 0.0001). This improvement was 5.56% more reduction in 2000 meters’ record, which shows the greater effectiveness of this training method. However, the performance of 1000 m after four weeks of polarized and traditional training was similar (P = 0.37). There was no significant difference between the two groups for Maximum oxygen consumption (P = 0.14) and respiratory exchange ratio (P = 0.21). Fat percentage in both groups decreased significantly (P = 0.001).
Conclusion: Despite the lack of differences in some physiological parameters, four weeks of traditional and polarized training are associated with improved performance and physiological parameters of rowers, which is greater in the performance of 2000 meters that is the main competition of these athletes with polarized training (about 6%). It seems that the polarization intensity distribution pattern can be a more effective method than traditional exercises in developing the aerobic performance characteristics of rowing athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polarized training model
 • Threshold training model
 • Lactate threshold
 • Training load
 • Traditional training
 1. Treff G, Winkert K, Sareban M, Steinacker JM, Becker M, Sperlich B. Eleven-week preparation involving polarized intensity distribution is not superior to pyramidal distribution in national elite rowers. Frontiers in physiology. 2017;8:515.
 2. Nybo L, Schmidt JF, Fritzdorf S, Nordsborg NB. Physiological characteristics of an aging Olympic athlete. Medicine and science in sports and exercise. 2014;46(11):2132-8.
 3. Majumdar P, Das A, Mandal M. Physical and strength variables as a predictor of 2000m rowing ergometer performance in elite rowers. Journal of physical education and sport. 2017;17(4):2502-7.
 4. Veličkaitė Ž. Investigation of biomechanical and physiological factors of rowing performance evaluation in different testing conditions: a systematic review. 2021. 32.
 5. Ahmadizad S, Purkiani M, Taghizadeh MR, Rahmani H, Emami F. Investigation and comparison of anthropometric, somatotype and physical fitness characteristics of the twelfth students’ Olympiad medal winners with national champions. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021;14(2):87-100.(In Persian).
 6. Harun MN, Nasruddin FA, Syahrom A. Rowing biomechanics, physiology and hydrodynamic: A systematic review. International journal of sports medicine. 2020. Aug 25.
 7. Treff G, Leppich R, Winkert K, Steinacker JM, Mayer B, Sperlich B. The integration of training and off-training activities substantially alters training volume and load analysis in elite rowers. Scientific reports. 2021;11(1):1-10.
 8. Kleshnev V. Learning from Racing. Rowing Faster. (Serious training for serious rowers. Nolte V. ed.). United States: by Human Kinetics. Inc; 2011.
 9. mirmohammadi s. Comparison of Selected physiological and Physical Fitness characteristics of Professional Women taekwondo athletes in Kiurogi and Poomsae Styles. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2017;10(2):47-58.(In Persian).
 10. Bourgois JG, Bourgois G, Boone J. Perspectives and determinants for training-intensity distribution in elite endurance athletes. International journal of sports physiology and performance. 2019;14(8):1151-6.
 11. Seiler S, Tønnessen E. Intervals, thresholds, and long slow distance: the role of intensity and duration in endurance training. Sportscience. 2009;13(13):32-53.
 12. Lacour J-R, Messonnier L, Bourdin M. Physiological correlates of performance. Case study of a world-class rower. European journal of applied physiology. 2009;106(3):407-13.
 13. Treff G, Winkert K, Sareban M, Steinacker JM, Becker M, Sperlich B. Eleven-week preparation involving polarized intensity distribution is not superior to pyramidal distribution in national elite rowers. Frontiers in physiology. 2017 Aug 2;8:515.14.
 14. Seiler KS, Kjerland GØ. Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes: is there evidence for an “optimal” distribution? Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2006;16(1):49-56.
 15. Billat V, Demarle A, Paiva M, Koralsztein JP. Effect of training on the physiological factors of performance in elite marathon runners (males and females). International journal of sports medicine. 2002 Jul;23(05):336-41.
 16. Ingham SA, Carter H, Whyte GP, Doust JH. Physiological and performance effects of low-versus mixed-intensity rowing training. Medicine and science in sports and exercise. 2008;40(3):579.
 17. Neal CM, Hunter AM, Brennan L, O'Sullivan A, Hamilton DL, DeVito G, et al. Six weeks of a polarized training-intensity distribution leads to greater physiological and performance adaptations than a threshold model in trained cyclists. Journal of applied physiology. 2012;114(4):461-71.
 18. Stöggl T, Sperlich B. Polarized training has greater impact on key endurance variables than threshold, high intensity, or high volume training. Frontiers in physiology. 2014;5:33.
 19. Tønnessen E, Sylta Ø, Haugen TA, Hem E, Svendsen IS, Seiler S. The road to gold: training and peaking characteristics in the year prior to a gold medal endurance performance. PloS one. 2014;9(7):e101796.
 20. Stølen T, Chamari K, Castagna C, Wisløff U. Physiology of soccer. Sports medicine. 2005;35(6):501-36.
 21. Gurd BJ, Perry CG, Heigenhauser GJ, Spriet LL, Bonen A. High-intensity interval training increases SIRT1 activity in human skeletal muscle. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2010;35(3):350-7.
 22. Linossier M-T, Denis C, Dormois D, Geyssant A, Lacour J. Ergometric and metabolic adaptation to a 5-s sprint training programme. European journal of applied physiology and occupational physiology. 1993;67(5):408-14.
 23. Muñoz I, Seiler S, Bautista J, España J, Larumbe E, Esteve-Lanao J. Does polarized training improve performance in recreational runners? International journal of sports physiology and performance. 2014;9(2):265-72.
 24. Driller MW, Fell JW, Gregory JR, Shing CM, Williams AD. The effects of high-intensity interval training in well-trained rowers. International journal of sports physiology and performance. 2009;4(1):110-21.
 25. Astorino TA, Allen RP, Roberson DW, Jurancich M. Effect of high-intensity interval training on cardiovascular function, VO2max, and muscular force. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2012;26(1):138-45.
 26. Ní Chéilleachair NJ, Harrison AJ, Warrington GD. HIIT enhances endurance performance and aerobic characteristics more than high-volume training in trained rowers. Journal of Sports Sciences. 2017;35(11):1052-8.
 27. Pla R, Le Meur Y, Aubry A, Toussaint J-F, Hellard P. Effects of a 6-Week Period of Polarized or Threshold Training on Performance and Fatigue in Elite Swimmers. International journal of sports physiology and performance. 2019;14(2):183-9.
 28. Rosenblat MA, Perrotta AS, Vicenzino B. Polarized vs. Threshold Training Intensity Distribution on Endurance Sport Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of strength and conditioning research. 2018.
 29. Christensen EH, Hansen O. III. Arbeitsfähigkeit und Ernährung 1. Skandinavisches Archiv für Physiologie. 1939;81(1):160-71.
 30. Jansson E, Kaijser L. Substrate utilization and enzymes in skeletal muscle of extremely endurance-trained men. Journal of Applied Physiology. 1987;62(3):999-1005.
 31. Holloszy JO, Coyle EF. Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences. Journal of applied physiology. 1984;56(4):831-8.
 32. Coggan AR, Kohrt WM, Spina RJ, Bier D, Holloszy J. Endurance training decreases plasma glucose turnover and oxidation during moderate-intensity exercise in men. Journal of Applied Physiology. 1990;68(3):990-6.
 33. Martin 3rd W, Dalsky G, Hurley B, Matthews D, Bier D, Hagberg J, et al. Effect of endurance training on plasma free fatty acid turnover and oxidation during exercise. American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism. 1993;265(5):E708-E14.
 34. Chesley A, Heigenhauser G, Spriet L. Regulation of muscle glycogen phosphorylase activity following short-term endurance training. American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism. 1996;270(2):E328-E35.
 35. Zavorsky GS. Evidence and possible mechanisms of altered maximum heart rate with endurance training and tapering. Sports medicine. 2000;29(1):13-26.
 36. Carter JB, Banister EW, Blaber AP. The effect of age and gender on heart rate variability after endurance training. Medicine and science in sports and exercise. 2003;35(8):1333-40.
 37. Rowell LB, Taylor HL, Wang Y. Limitations to prediction of maximal oxygen intake. Journal of Applied Physiology. 1964;19(5):919-27.
 38. Saldanha P, Zavorsky G, Montgomery D. Maximum heart rate decreases after 7 weeks of intense training. Can J Appl Physiol. 1997;22(Suppl):52.
 39. Carter JB, Banister EW, Blaber AP. Effect of endurance exercise on autonomic control of heart rate. Sports medicine. 2003;33(1):33-46.
 40. Carnes AJ, Mahoney SE. Polarized versus high-intensity multimodal training in recreational runners. International journal of sports physiology and performance. 2019;14(1):105-12.
 41. Cosgrove M, Wilson J, Watt D, Grant S. The relationship between selected physiological variables of rowers and rowing performance as determined by a 2000 m ergometer test. Journal of sports sciences. 1999;17(11):845-52.
 42. Gravelle BL, Blessing DL. Physiological adaptation in women concurrently training for strength and endurance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2000;14(1):5-13.

43. Neal CM, Hunter AM, Brennan L, O'Sullivan A, Hamilton DL, DeVito G, Galloway SD. Six weeks of a polarized training-intensity distribution leads to greater physiological and performance adaptations than a threshold model in trained cyclists. Journal of applied physiology. 2013 Feb 15.