تأثیر تمرین هوازی همراه با مصرف عصارة پوست پسته بر بیان IL-6، IL-1 و TNF-α بافت قلب موش‌های صحرایی چاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده


زمینه و هدف: بسیاری از عوامل محیطی از جمله مداخلات غذایی می‌توانند التهاب را تعدیل کنند. پژوهش‌های قبلی تأیید کرده‌اند که وعده‌های غذایی چرب موجب افزایش فعال شدن نشانگرهای التهابی مانند IL-6 در مرحلة پس از مصرف می‌شود. ازاین‌رو هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصارة پوست سبز پسته بر بیان IL-6، IL-1 و TNF-α در بافت قلب موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای چرب بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق از موش‌های صحرایی مادة دوازده‌هفته‌ای با وزن بین 180 تا 220 گرم استفاده شد. موش‌ها به‌صورت تصادفی به پنج گروه شش‌تایی تقسیم شدند؛ کنترل مثبت (سالم)، کنترل منفی (چاق)، تمرین، عصاره، تمرین و عصاره (تعامل تمرین و عصاره). به‌منظور ایجاد الگوی چاقی تمامی موش‌های صحرایی به مدت چهار هفته جیرة غذایی پرچرب با ترکیبات 40 درصد قند، 13 درصد پروتئین و 47 درصد چربی دریافت کردند. برنامة تمرین با شدت متوسط (MET) در محدودة 50-60 درصد VO2max شامل پنج جلسه تمرین در هفته (دویدن روی نوار گردان) با 5 دقیقه گرم کردن و 20 دقیقه فعالیت و 5 دقیقه سرد کردن بود. در اولین روز شروع تمرین سرعت از m/s 16 شروع شد و طبق برنامه هر هفته m/s 5/2 افزایش یافت و تا در روز آخر پس از چهار هفته به m/s 26 رسید. عصارة مورد استفاده در این پژوهش از عصارة پوست پسته در دوز 60 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم بود. عصاره به شکل مایع و خالص تهیه و با آب مقطر حل شد. سپس به روش گاواژ به مدت چهار هفته و پنج نوبت در هر هفته اعمال شد.
نتایج: از نظر بیان IL-1، TNF-α و IL-6 در بین گروه‌ها تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P=). آزمون تعقیبی نشان داد از نظر بیان IL-1 و IL-6 بین گروه چاق با سالم تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P=). بین گروه‌های عصاره (001/0P=)، گروه تمرین (001/0P=) و گروه تمرین + عصاره (001/0P=) با گروه چاق تفاوت معناداری وجود داشت. بین گروه چاق با سالم از نظر بیان TNF-α تفاوت معناداری وجود داشت (002/0P=). در بین گروه تمرین، عصاره و تمرین+عصاره تفاوت معناداری از نظر متغیرها وجود نداشت (05/0 ≤P).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که مصرف غذای چرب موجب افزایش بیان IL-6، IL-1 و TNF-α در بافت قلب موش‌های صحرایی می‌شود. اما انجام تمرین هوازی و مصرف عصارة پوست پسته ممکن است موجب کاهش بیان IL-1 و TNF-α شد. با این حال، ترکیبی از اثر توأم آن‌ها می‌تواند موجب کاهش بیشتر بیان IL-1 و TNF-α شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise with pistachio skin extract on the expression of IL-6, IL-1 and TNF-α in heart tissue of obese rats

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kazemipour 1
 • Hasan Matinhomaee 1
 • Parvin Farzanegi 2
1 Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Many environmental factors, including dietary interventions, can moderate inflammation. Previous studies have confirmed that high-fat diets increase the activation of inflammatory markers such as IL-6 in the post-consumption phase. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise with pistachio green skin extract on the expression of IL-6, IL-1 and TNF-α in the heart tissue of fat-fed rats.
Materials and Methods: In this study, 12-week-old female rats weighing between 180 and 220 g were used. Rats were randomly divided into five groups; Positive control (healthy), negative control (obese), exercise, extract, exercise and extract (interaction of exercise and extract). In order to create an obesity model, all rats received 0.5 ml per 100 g of body weight orally by gavage for five weeks, five days a week. The training protocol was performed as moderate intensity training (MET) in the range of 50-60% Vo2max, which includes five training sessions per week (treadmill) with five minutes of warm-up, 20 minutes of activity and five minutes of cooling. On the first day of training, the speed started from 16 m / s and increased 2.5 m/s according to the protocol every week and reached 26 m / s until the last day after four weeks. The extract used in this research was pistachio peel extract at a dose of 60 mg per kilogram. The extract was prepared in liquid and pure form and dissolved with distilled water. Then it was applied by gavage method for four weeks and five times per week.
Results: There was a significant difference between the groups in terms of IL-1, TNF-α and IL-6 expression (P = 0.001). Post hoc test showed that there was a significant difference in terms of IL1 and IL-6 expression between obese and healthy groups (P = 0.001). There was a significant difference between the extract group (P = 0.001), the exercise group (P = 0.001) and the exercise + extract group (P = 0.001) with the obese group. There was a significant difference between obese and healthy groups in terms of TNF-α expression (P = 0.002). There was no significant difference in terms of variables between the exercise, extract and exercise + extract groups (P ≥ 0.05).
Conclusion: The findings of this study showed that consumption of fatty foods increases the expression of IL-6, IL-1 and TNF-α in the heart tissue of rats. But aerobic exercise and consumption of pistachio skin extract reduced the expression of IL-1 and TNF-α. However, the combination of their combined effects further reduced the expression of IL-1 and TNF-α.

کلیدواژه‌ها [English]

 • high-fat diets
 • inflammation
 • aerobic exercise
 • pistachio skin
 1. Carraro JCC, Hermsdorff HHM, Puchau B, Zulet M, Milagro FI, Bressan J, et al. Interleukin-6 is a better metabolic biomarker than interleukin-18 in young healthy adults. Journal of physiology and biochemistry. 2015;71(3):527-35.
 2. 2. Kvietys PR, Granger DN. Role of reactive oxygen and nitrogen species in the vascular responses to inflammation. Free Radical Biology and Medicine. 2012;52(3):556-92.
 3. Herieka M, Erridge C. High‐fat meal induced postprandial inflammation. Molecular nutrition & food research 2014;58(1):136-46.
 4. Masetto Antunes M, Godoy G, Masi LN, Curi R, Barbosa Bazotte R. Prefrontal cortex and hippocampus inflammation in mice fed high-carbohydrate or high-fat diets. Journal of Medicinal Food. 2022;25(1):110-3.
 5. Cano-Cano F, Gómez-Jaramillo L, Ramos-García P, Arroba AI, Aguilar-Diosdado M. IL-1β Implications in Type 1 Diabetes Mellitus Progression: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of clinical medicine. 2022;11(5):1303.
 6. Rose-John S. Therapeutic targeting of IL-6 trans-signaling. Cytokine. 2021;144:155577.
 7. Nambi G. Does low level laser therapy has effects on inflammatory biomarkers IL-1β, IL-6, TNF-α, and MMP-13 in osteoarthritis of rat models—a systemic review and meta-analysis. Lasers in Medical Science. 2021;36(3):475-84.
 8. 8. Rocha DM, Bressan J, Hermsdorff HH. The role of dietary fatty acid intake in inflammatory gene expression: a critical review. Sao Paulo Medical Journal. 2017;135:157-68.
 9. Wong SW, Kwon M-J, Choi AM, Kim H-P, Nakahira K, Hwang DH. Fatty acids modulate Toll-like receptor 4 activation through regulation of receptor dimerization and recruitment into lipid rafts in a reactive oxygen species-dependent manner. Journal of Biological Chemistry. 2009;284(40):27384-92.
 10. 10. Wang X, Li Z, Liu Y, Lv X, Yang W. Effects of pistachios on body weight in Chinese subjects with metabolic syndrome. Nutrition journal. 2012;11(1):1-6.
 11. 11. Toshima S-i, Hasegawa A, Kurabayashi M, Itabe H, Takano T, Sugano J, et al. Circulating oxidized low density lipoprotein levels: a biochemical risk marker for coronary heart disease. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2000;20(10):2243-7.
 12. 12. Mahoney N, Molyneux RJ. Phytochemical inhibition of aflatoxigenicity in Aspergillus flavus by constituents of walnut (Juglans regia). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2004;52(7):1882-9.
 13. 13. Goli AH, Barzegar M, Sahari MA. Antioxidant activity and total phenolic compounds of pistachio (Pistachia vera) hull extracts. Food chemistry. 2005;92(3):521-5. (In Persian).
 14. 14. Hernández-Alonso P, Salas-Salvadó J, Baldrich-Mora M, Mallol R, Correig X, Bulló M. Effect of pistachio consumption on plasma lipoprotein subclasses in pre-diabetic subjects. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2015;25(4):396-402.
 15. 15. Niebauer J, Clark AL, Webb‐Peploe KM, Coats AJ. Exercise training in chronic heart failure: effects on pro‐inflammatory markers. European journal of heart failure. 2005;7(2):189-93.
 16. 16. Rodrigues B, Lira FS, Consolim-Colombo FM, Rocha JA, Caperuto EC, De Angelis K, et al. Role of exercise training on autonomic changes and inflammatory profile induced by myocardial infarction. Mediators of inflammation. 2014;2014.
 17. 17. Barjaste Yazdi A, Azarbayjani M, Matin Homaee H, Peeri M, Torabi F, Ramezani Z. The effect of endurance training and adenosine consumption on the a1ar gene expression in the visceral adipose tissue of obese male rats. Metabolism and Exercise. 2017;7(2):115-24. (In Persian).
 18. 18. Delfani N, Peeri M, Matin Homaee H. Effect of Aerobic Exercise and Hydroalcoholic Extract of Tribulus Terrestris on Mitochondrial Oxidative Stress Markers in Heart Tissue of Rats Poisoned With Hydrogen Peroxide. Complementary Medicine Journal. 2021;11(1):30-43. (In Persian).
 19. 19. Cortez M, Carmo LS, Rogero MM, Borelli P, Fock RA. A high-fat diet increases IL-1, IL-6, and TNF-α production by increasing NF-κB and attenuating PPAR-γ expression in bone marrow mesenchymal stem cells. Inflammation. 2013;36(2):379-86.
 20. 20. Duan Y, Zeng L, Zheng C, Song B, Li F, Kong X, et al. Inflammatory links between high fat diets and diseases. Frontiers in immunology. 2018:2649.
 21. 21. Banitalbbi E, Razavi T, Norian M, Bagheri L. The effect of combined aerobic exercise training and green tea extract on serum TNF-α and IL-6 levels in obese women with type 2 diabetes. Daneshvar med. 2016; 24(2):11-20
 22. 22. Adamopoulos S, Parissis J, Kroupis C, Georgiadis M, Karatzas D, Karavolias G, et al. Physical training reduces peripheral markers of inflammation in patients with chronic heart failure. European heart journal. 2001;22(9):791-7.
 23. 23. Terzo S, Mulè F, Caldara GF, Baldassano S, Puleio R, Vitale M, et al. Pistachio consumption alleviates inflammation and improves gut microbiota composition in mice fed a high-fat diet. International journal of molecular sciences. 2020;21(1):365.
 24. 24. Paterniti I, Impellizzeri D, Cordaro M, Siracusa R, Bisignano C, Gugliandolo E, et al. The anti-inflammatory and antioxidant potential of pistachios (Pistacia vera L.) in vitro and in vivo. Nutrients. 2017;9(8):915.
 25. 25. Grace MH, Esposito D, Timmers MA, Xiong J, Yousef G, Komarnytsky S, et al. Chemical composition, antioxidant and anti-inflammatory properties of pistachio hull extracts. Food chemistry. 2016;210:85-95.
 26. 26. Ukhanova M, Wang X, Baer DJ, Novotny JA, Fredborg M, Mai V. Effects of almond and pistachio consumption on gut microbiota composition in a randomised cross-over human feeding study. British Journal of Nutrition. 2014;111(12):2146-52.
 27. 27. De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, Ramazzotti M, Poullet JB, Massart S, et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010;107(33):14691-6.
 28. 28. Beaumont M, Andriamihaja M, Lan A, Khodorova N, Audebert M, Blouin J-M, et al. Detrimental effects for colonocytes of an increased exposure to luminal hydrogen sulfide: the adaptive response. Free Radical Biology and Medicine. 2016;93:155-64.
 29. 29. Byndloss MX, Olsan EE, Rivera-Chávez F, Tiffany CR, Cevallos SA, Lokken KL, et al. Microbiota-activated PPAR-γ signaling inhibits dysbiotic Enterobacteriaceae expansion. Science. 2017;357(6351):570-5.

30         Guo J, Han X, Zhan J, You Y, Huang W. Vanillin alleviates high fat diet-induced obesity and improves the gut microbiota composition. Frontiers in microbiology. 2018:2733.

 1. Rajabi A, akbarnejad A, siahkohian M, yari M. The response of TNF-α, IL-6 serum levels and lipid profiles to two aerobic training frequencies with the same volume in obese middle-aged women with type 2 diabetic. Journal of Sport and Exercise Physiology, 2021; 14(1): 59-72. (In Persian).
 2. Zekri kondalaji R, Sarisarraf V, Nourshahi M. Investigating the effect of 4-week fish oil supplementation on inflammation and plasma nitric oxide and reactive oxygen species in response to exhaustive exercise. Journal of Sport and Exercise Physiology, 2020; 13(1): 16-26. doi: 10.52547/joeppa.13.1.16.(In Persian).
 • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401
 • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1401