نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی و مکمل‌یاری ویتامین D نقش مهمی در سلامت قلبی- عروقی دارند. با این حال، آثار ترکیب این دو راهبرد و نقش مولکولی آن‌ها در سازگاری‌های قلبی کمتر شناخته شده است. ازاین‌رو تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل‌یاری ویتامین D و تمرین هوازی بر نشانگرهای فشار اکسایشی و پروتئین سیرتوئین 1 (SIRT-1) در بافت میوکارد موش‌های صحرایی نر میانسال انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: 32 سر موش صحرایی نر با دامنة سنی 12–14 ماه و با دامنة وزنی 350–400 گرم پس از طی دو هفته آشناسازی و انجام آزمون حداکثر سرعت هوازی و اندازه‌گیری وزن آن‌ها، به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل (Con)، تمرین هوازی (AT)، ویتامین D (Vit-D) و تمرین هوازی + ویتامین D (AT+Vit_D) تقسیم شدند. برنامة اصلی تمرین شامل هشت هفته تمرین فزاینده و پنج جلسه در هفته بود. گروه Vit_D و AT+Vit-D 500 واحد ویتامین D همراه با 3/0 میلی‌لیتر روغن زیتون به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به‌صورت یک روز در میان دریافت کردند. همچنین از روغن زیتون به‌عنوان دارونما استفاده شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسة مداخله بافت قلب حیوانات خارج شد. میزان فعالیت سوپراکسید دسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و نیز غلظت مالون دی‌آلدهید (MDA)، هیدروژن پراکسید (H2O2) و پروتئین SIRT-1 اندازه‌گیری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق آزمون آنوا یکراهه در سطح 05/0 P< انجام گرفت.
نتایج: یافته‌ها نشان داد مقادیر SIRT-1 به‌طور معناداری در گروه AT بیشتر از گروه Con بود (05/0P<). همچنین مقادیر MDA در گروه AT نسبت به گروه Con کمتر بود (05/0P<). بین دیگر گروه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری در مقادیر MDA و SIRT-1 مشاهده نشد (05/0P>). افزون‌بر این تفاوت معناداری در مقادیر GPx، SOD و H2O2 بین گروه‌های مورد بررسی مشاهده نشد (05/0P>).
نتیجه‌گیری: در کل، یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد تمرین منظم هوازی برای کاهش آسیب‌های اکسایشی بافت قلب در دورة میانسالی ممکن است سودمند باشد. همچنین تمرین هوازی در میانسالی به افزایش پروتئین SIRT-1 منجر می‌شود. با توجه به نقش مهم SIRT-1 در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و تقویت دستگاه دفاع ضداکسایشی، به‌نظر می‌رسد تمرین هوازی راهبردی مؤثر برای کاهش بیماری‌های قلبی- عروقی مرتبط با افزایش سن باشد. همچنین یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد مکمل‌یاری ویتامین D در کنار تمرین هوازی آثار هم‌افزایی در بهبود نشانگرهای فشار اکسایشی یا SIRT-1 ایجاد نمی‌کند. با این حال با توجه به حجم کم مطالعات در این مورد و نیز برخی محدودیت‌های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود تحقیقات بیشتری در این باره انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of vitamin D supplementation and aerobic exercise on sirtuin-1 protein levels and oxidative stress markers of myocardial tissue in middle-aged male rats

نویسندگان [English]

  • Sanaz Habibvand 1
  • Reza Nouri 1
  • Abbasali Gaeini 2

1 Department of sport Sciences, Kish International Campus, University of Tehran Kish, Iran

2 Department of sport physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Exercise training and vitamin D supplementation play an important role in cardiovascular health. However, the effects of combining these two strategies and their molecular role in cardiac adaptations are less known. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effect of vitamin D supplementation and aerobic exercise on oxidative stress markers and Sirtuin-1 (SIRT-1) levels in the myocardial tissue of middle-aged male rats.
Materials and Methods: Forty male rats (12-14 months, 350-400 g) after two weeks of familiarization and maximal aerobic speed test, were randomly divided into four groups: control (Con), aerobic training (AT), vitamin D (Vit-D) and aerobic exercise + vitamin D (AT+Vit_D) were divided. The training consisted of eight weeks of incremental training (5 days per week). Vit_D and AT+Vit-D groups received 500 units of vitamin D along with 0.3 ml of olive oil (kg/body weight). Olive oil was also used as a placebo. 48 hours after the last intervention session, the heart tissue of the animals was removed. The activities of Superoxide dismutase (SOD) and Glutathione peroxidase (GPx) as well as the concentration of Malondialdehyde (MDA), Hydrogen peroxide (H2O2) and SIRT-1 protein were measured. Data analysis was done by one-way ANOVA test at P < 0.05 level.
Results: The findings showed that the SIRT-1 was significantly higher in the AT than in the Con group (P < 0.05). Also, the MDA levels in the AT were lower than in the Con group (P < 0.05). No significant difference was observed in MDA and SIRT-1 among other groups (P > 0.05). In addition, there was no significant difference in the ‌ GPx, SOD and H2O2 between the groups (P > 0.05).
Conclusion: In general, the findings of the present study showed that regular aerobic exercise is beneficial for reducing oxidative damage to the heart tissue in middle age. Also, aerobic training in middle age leads to an increase in SIRT-1 protein. Considering the important role of SIRT-1 in preventing heart diseases and strengthening the antioxidant defense system, aerobic exercise seems to be an effective strategy to reduce cardiovascular diseases associated with aging. In addition, the findings of the present study showed that vitamin D supplementation along with aerobic exercise does not produce synergistic effects in improving oxidative stress markers or SIRT-1. However, due to the small amount of studies in this regard and also some limitations of the current research, it is suggested to conduct more studies in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Oxidative stress
  • Sirtuin-1
  • Myocardium
  • Vitamin D