نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تمرینات فشرده مانند فعالیت‌های فوتبال تغییرات مهمی در گردش هورمون‌ها ایجاد می‌کند و همین‌طور آسیب‌های ریز تار عضلانی و واکنش التهابی حاد را القا می‌کند که به مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از بازی فوتبال می‌تواند کارایی ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد و زمان بازیافت را طولانی کند. ازاین‌رو پژوهش حاضر، کارآزمایی بالینی دوسویه بود که به بررسی تأثیر مکمل بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات در شکل اسید آزاد (HMB-FA) بر سطوح هورمونی در دورة بازیافت طی یک طرح تمرینی هفتگی مسابقة فوتبال پرداخته است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و دوسوکور بود. 24 فوتبالیست مرد با میانگین سنی 3±23 سال، شاخص تودة بودنی 2±8/22 کیلوگرم بر متر مربع، میانگین قد 5/5±6/172 سانتی‌متر و میانگین وزن 4/5±3/74 کیلوگرم، داوطلبانه به‌عنوان نمونة آماری در این پژوهش شرکت کردند و به دو گروه 12 نفره تقسیم شدند. در این پژوهش آزمودنی‌ها در یک طرح تمرینی هفتگی فوتبال با دو مسابقه شرکت کردند. آزمودنی‌های گروه مکمل روزانه سه گرم HMB-FA طی یک طرح تمرینی هفتگی فوتبال مصرف کردند. نمونه‌های خون در هفت مرحله (پیش از مصرف مکمل، پیش از مسابقة اول، بلافاصله پس از مسابقة اول، 24 ساعت پس از مسابقة اول، پیش از مسابقة دوم، بلافاصله پس از مسابقة دوم و 24 ساعت پس از مسابقة دوم) گرفته شد. غلظت پلاسمایی کورتیزول و عامل رشد شبه‌‌انسولین-1 (IGF-1) به روش الایزا اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری فریدمن، ویلکاکسون، کروسکال-والیس و یو من ویتنی با سطح معناداری 05/0≥ P انجام گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که پس از مصرف مکمل HMB-FA کاهش معناداری در سطوح پلاسمایی کورتیزول (پیش از مسابقة اول، پس از مسابقة اول و 24 ساعت پس از مسابقة دوم) (05/0>P) و همچنین افزایش معناداری برای IGF-1 (پیش از مسابقة اول، پس از مسابقة اول و بلافاصله پس از مسابقة دوم) (05/0>P) مشاهده شده است.
نتیجه‌گیری: مصرف مکمل HMB-FA شاخص‌های سطوح هورمونی IGF-1 را افزایش و کورتیزول را کاهش می‌دهد که نشان‌دهندة افزایش حالت آنابولیک و کاهش حالت کاتابولیک در بدن است که برای بازسازی عضلانی و بازیافت آسیب‌های ناشی از تمرین و مسابقات طی یک طرح تمرینی هفتگی مسابقه ضروری است. افزون‌بر این، مصرف مکمل HMB نتایج دیگری نیز ممکن است داشته باشد که از جمله می‌توان به کاهش خستگی عصبی- عضلانی، کاهش پاسخ التهابی و بازسازی سریع عضلة اسکلتی اشاره کرد که نیازمند پژوهش‌های بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of HMB-FA supplementation on hormonal balance during a two-match soccer microcycle

نویسندگان [English]

  • Navab Abnama 1
  • Rasoul Eslami 1
  • Minoo Bassami 1
  • Bagher Rezaei 2

1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Intensive training such as soccer activities cause significant changes in hormone circulation and also induce microscopic muscle damages and acute inflammatory reactions that can influence the performance of athletes in 24 to 72 hours after soccer and prolong the recovery time. Nutritional strategies are among the popular and accessible methods to facilitate the recovery of function and physiological disorders after certain sports as well as soccer. Therefore, the present study was a two-way clinical trial that investigated the effect of beta hydroxy beta methyl butyrate supplement in the form of free acid (HMB-FA) on the levels of hormonal markers during the recovery period during a weekly soccer cycle.
Materials and Methods: This research was semi-experimental, with a pre-test-post-test and double-blind design. Twenty-four male soccer players (mean age 23 ± 3 years, mass index of 22.8 ± 2, mean height 172.6 ± 5.5 cm and average weight 74.3 ± 5.4 kg) were voluntarily selected as the statistical sample of this study and were divided into two groups of 12 people. In this study, subjects participated in a weekly soccer microcycle with two matches. Subjects in the supplement-training group consumed three grams of HMB-FA daily during a weekly soccer cycle. Blood samples were taken in seven stages (before supplementation, before the first match, immediately after the first match, 24 hours after the first match, before the second match, immediately after the second match, 24 hours after the second match). Plasma concentrations of cortisol and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) were measured by ELISA method. Data analysis was performed using Friedman, Wilcoxon, Kruskal-Wallis and U Mann-Whitney tests with a significance level of P≥ 0.05.  
Results: The results showed that after intaking HMB-FA supplement, there was a significant decrease in plasma cortisol levels (before the first match, after the first match and 24 hours after the second match) (for all, P < 0.05) and there was also a significant increase for IGF-1 (before the first match, after the first match and immediately after the second match) (for all,P < 0.05).
Conclusion: HMB-FA supplementation has increased the levels of IGF-1 hormone and decreased cortisol, which indicates an increase in anabolic state and a decrease in catabolic state in the body, which is used for muscle reconstruction and recovery from injuries caused by exercise and racing is essential during a race microcycle. In addition, taking HMB supplements may have other effects, including reducing neuromuscular fatigue, reducing the inflammatory response, and rapid skeletal muscle regeneration, which requires further study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soccer
  • HMB-FA
  • Cortirol
  • IGF-1
  • Recovery