اثر تمرین مقاومتی بر بازیافت سطح تستوسترون سرمی و برخی از شاخص‌های تولید مثلی پس از مصرف آسپرین در موش‌های صحرایی نر بالغ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد. تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بررسی دلایل ایجادکنندة ناباروری در مردان و چگونگی جلوگیری از ایجاد ناباروری در جامعه، کمک ارزنده به بیمارانی است که از ناباروری رنج می‌برند. ناباروری مردان به علل گوناگونی از جمله سن، داروها، قرار گرفتن در معرض سموم محیطی، مشکلات ژنتیکی و بیماری‌های عمومی رخ می‌دهد. آسپرین (استیل سالیسیلک اسید: ASA) یکی از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NASID) و جزء پرمصرف‌ترین داروهای جهان است که سبب کاهش توان باروری مردان می‌شود. علاوه‌بر این فعالیت بدنی می‌تواند بر ناباروری جنس نر تأثیر بگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین مقاومتی بر سطح تستوسترون سرمی و برخی از مهم‌ترین شاخص‌های تولیدمثلی در موش‌های صحرایی بالغ نر ویستار مصرف‌کنندة آسپرین بود.
مواد و روش‌ها: روی‌هم‌رفته 25 سر موش صحرایی بالغ نر ویستار به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (10=n،C) و گروه مصرف دارو (15=n،AS) تقسیم و جایگزین شدند. پس از پنج هفته، پنج سر موش صحرایی از هر گروه قربانی شده و اثر مصرف آسپرین بر سطح تستوسترون سرمی و شاخص‌های تولیدمثلی نر بررسی شد. پس از گذشت دورة مصرف دارو و تأیید اثر داروی آسپرین، مصرف آن قطع و موش‌های صحرایی باقی‌مانده وارد دورة تمرین شدند. در دورة تمرین، 10 سر موش صحرایی باقیمانده، به‌صورت تصادفی از گروه مصرف دارو به گروه بدون مداخله (5=n، NI) و گروه تمرین مقاومتی (5=n،RT) جایگزین شدند. تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته و به مدت چهار هفته انجام گرفت. 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین، موش‌های صحرایی قربانی و نمونه‌های سرم و بافت برداشته شد. برای تجزیه‌وتحلیل تفاوت بین‌گروهی در دورة مصرف دارو از آزمون t-test استفاده شد. در دورة تمرین داده‌هــا بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفه و آزمــون تعقیبــی توکــی در سـطح معنـاداری کوچک‌تر از 05/0 در نرم‌افزار SPSS24 بررسـی شـد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که پنج هفته مصرف آسپرین به کاهش معنادار در سطح تستوسترون سرم و تعداد سلول‌های لیدیگ منجر شده است (05/0˂P). افزون‌بر این تعداد، تحرک، زنده ماندن اسپرم، شاخص تمایز لوله‌ای (Tubular DifferentiationIndex TDI:)، شاخص اسپرمیوژنز (Spermiogenesis Index (SI:، ضریب تجمعی (RI: Repopulation Index) و افزایش معناداری در هستة نابالغ و تکه‌تکه شدن DNA اسپرم شده بود (001/0 ˂P). همچنین چهار هفته تمرین مقاومتی در موش‌های صحرایی گروه RT تغییرات منفی مصرف داروی آسپرین را به‌طور معناداری نسبت به گروه NI بهبود بخشید و بازیافت این تغییرات در حد گروه CI را تسریع کرد (05/0 ˂P). روی‌هم‌رفته تغییرات معناداری در تحرک اسپرم بین گروه‌های پژوهش دورة تمرین مشاهده نشد (05/0<P).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر تغییرات مضر داروی آسپرین بر هورمون تستوسترون و شاخص‌های تولیدمثلی جنس نر را تأیید می‌کند. افزون‌بر این یافته‌ها نشان داد که ممکن است تمرین مقاومتی سبب بهبود و بازیافت اثر مضر آسپرین بر شاخص‌های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی جنس نر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training on the recovery of serum testosterone levels and some reproductive parameters after aspirin consumption in adult male rats

نویسندگان [English]

 • Milad Khosravi sadr
 • Esmail Nasiri
Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University. Tehran Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Studying the causes of infertility and appropriate interventions to protect male fertility is a valuable help to patients who suffer from infertility. There are various causes that can lead to male fertility disorder, including age, drugs, exposure to environmental toxins, genetic problems, and systemic diseases. Aspirin (acetylsalicylic acid: ASA) is one of the most widely used nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NASID) in the world, which reduces male fertility. In addition, physical activity can affect male infertility. The purpose of this study was to investigate the effect of resistance training on serum testosterone levels and some of the most important reproductive parameters in adult male Wistar rats consuming ASA.
Materials and Methods: A total of twenty-five adult male Wistar rats were randomly divided into control (n=10, C) and the drug administration groups (n=15, AS). After five weeks, five rats from each group were sacrificed and the effect of ASA consumption on serum testosterone level and male reproductive parameters was investigated. After the period of taking the drug and confirming the impact of the ASA drug, its use was stopped and the remaining rats entered the training period. During the training period, the remaining 10 rats were randomly divided from the AS group into the non-intervention group (n=5, NI) and the resistance training group (n=5, RT). Resistance training was performed three times a week for four weeks. Twenty-four hours after the last training session, rats were sacrificed and serum and tissue samples were collected. t-test was used to analyze the difference between groups in the period of drug use. In the training period, the data were analyzed using a one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test at a significance level of less than 0.05 in SPSS 24 software.
Results: The findings showed that five weeks of ASA consumption led to a significant decrease in serum testosterone levels and cell counts. (P < 0.05) Also, the number, motility, viability of sperm, TDI, SI, RI, as well as a significant increase in the immature nucleus and fragmentation of sperm DNA were abiserved.(P < 0.001). In addition, it was observed that four weeks of resistance training in RT group rats significantly improved the negative changes of ASA drug use compared to the NI group and accelerated the recovery of these changes to the level of the CI group (P < 0/05). However, no significant changes in sperm motility were observed between the research groups during the training period (P > 0.05).
Conclusion: The results of the present study confirm the harmful changes of ASA drug on testosterone hormone and male reproductive parameters. In addition, the findings showed that resistance training may improve and recover the harmful effect of ASA on the parameters related to the male reproductive system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Resistance training
 • Aspirin
 • Spermatogenesis
 • Sperm
 • Rat
 1. Leslie SW, Siref LE, Soon-Sutton TL, Khan MA. Male Infertility. StatPearls Publishing; 2022. 254–268 p.
 2. Moilanen E, Vuolteenaho K. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. In: Nijkamp and Parnham’s Principles of Immunopharmacology. Cham: Springer International Publishing; 2019. p. 689–707.
 3. Mahmoudi-Lafout F, Mohammadghasemi F. Effect of graded doses of acetylsalicylic acid on sperm chromatin integrity and maturity of germinal epithelium in adult male mouse. Asian Pacific Journal of Reproduction. 2018;7(5):214–20.
 4. Albert O, Desdoits-Lethimonier C, Lesné L, Legrand A, Guillé F, Bensalah K, et al. Paracetamol, aspirin and indomethacin display endocrine disrupting properties in the adult human testis in vitro. Human Reproduction. 2013;28(7):1890–8.
 5. Banihani SA, Shatnawi RM. Aspirin decreases human sperm motility and vitality, chelates seminal calcium, but insignificantly reduces seminal nitric oxide production. Andrologia. 2020;52(10):e13776.
 6. van der Horst G, Kotzé SH, O’Riain MJ, Maree L. Testicular Structure and Spermatogenesis in the Naked Mole-Rat Is Unique (Degenerate) and Atypical Compared to Other Mammals. Front Cell Dev Biol. 2019;7:234.
 7. Yan X, Dong L, Liu Y, Yang F, Tan K, Li J, et al. Effects of physical exercises on semen quality and reproductive outcomes in male infertility. Medicine. 2019;98(41):e17494.
 8. Zhao X, Bian Y, Sun Y, Li L, Wang L, Zhao C, et al. Effects of moderate exercise over different phases on age-related physiological dysfunction in testes of SAMP8 mice. Exp Gerontol. 2013;48(9):869–80.
 9. Yi X, Gao H, Chen D, Tang D, Huang W, Li T, et al. Effects of obesity and exercise on testicular leptin signal transduction and testosterone biosynthesis in male mice. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2017;312(4):R501–10.
 10. Magalhães J, Ascensão A, Padrão AI, Aleixo IM, Santos-Alves E, Rocha-Rodrigues S, et al. Can exercise training counteract doxorubicin-induced oxidative damage of testis proteome? Toxicol Lett. 2017;280:57–69.
 11. Hajizadeh Maleki B, Tartibian B. Resistance exercise modulates male factor infertility through anti-inflammatory and antioxidative mechanisms in infertile men: A RCT. Life Sci. 2018;203:150–60.
 12. Hajizadeh Maleki B, Tartibian B, Mooren FC, Krüger K, FitzGerald LZ, Chehrazi M. A randomized controlled trial examining the effects of 16 weeks of moderate-to-intensive cycling and honey supplementation on lymphocyte oxidative DNA damage and cytokine changes in male road cyclists. Cytokine. 2016;88:222–31.
 13. Hajizadeh Maleki B, Tartibian B. High-intensity interval training modulates male factor infertility through anti-inflammatory and antioxidative mechanisms in infertile men: A randomized controlled trial. Cytokine. 2020;125:154861.
 14. Manna I, Jana K, Samanta PK. Effect of intensive exercise-induced testicular gametogenic and steroidogenic disorders in mature male Wistar strain rats: a correlative approach to oxidative stress. Acta Physiol Scand. 2003;178(1):33–40.
 15. Manna I, Jana K, Samanta PK. Effect of different intensities of swimming exercise on testicular oxidative stress and reproductive dysfunction in mature male albino Wistar rats. Indian J Exp Biol. 2004;42(8):816–22.
 16. Jana K, Samanta PK, Manna I, Ghosh P, Singh N, Khetan RP, et al. Protective effect of sodium selenite and zinc sulfate on intensive swimming-induced testicular gamatogenic and steroidogenic disorders in mature male rats. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. 2008;33(5):903–14.
 17. Vaamonde D, Garcia-Manso JM, Hackney AC. Impact of physical activity and exercise on male reproductive potential: a new assessment questionnaire. Rev Andal Med Deport. 2017;10(2):79–93.
 18. Kraemer WJ, Ratamess NA, French DN. Resistance training for health and performance. Current Sports Medicine Reports 2002 1:3. 2014;1(3):165–71.
 19. Moradian H, Hosseinpour Delavar S, Zabet A. The effects of eight weeks circuit resistance training on some endothelial markers, blood pressure and lipid profiles in pre-hypertensive obese women. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2022;15(2):84-94.(In Persian).
 20. Karami E, Hasani A, Dehkhoda M, Motamedi P. The effect of a session of high and low intensity resistance exercise, with and without of blood flow restriction, on the serum levels of atrial natriuretic Peptide and Blood pressure in trained men. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021;13(2):13-21.(In Persian).
 21. Pollock ML, Franklin BA, Balady GJ, Chaitman BL, Fleg JL, Fletcher B, et al. Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease. Circulation. 2000;101(7):828–33.
 22. Hurley KS, Flippin KJ, Blom LC, Bolin JE, Hoover DL, Judge LW. Practices, Perceived Benefits, and Barriers to Resistance Training Among Women Enrolled in College. Int J Exerc Sci. 2018;11(5):226–38.
 23. Parastesh M, Heidarianpour A, Sadegh M. Investigating the effects of endurance, resistance and combined training on reproductive hormones and sperm parameters of streptozotocin–nicotinamide diabetic male rats. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2019 18:2. 2019;18(2):273–9.
 24. Asadi M, Rahmani M, Samadi A, Kalantari Hesari A. Acetylsalicylic acid‐induced alterations in male reproductive parameters in Wistar rats and the effect of sprint interval training. Andrologia. 2022;54(3):e14339.
 25. Vyas A, Ram H, Purohit A, Jatwa R. Adverse Effects of Subchronic Dose of Aspirin on Reproductive Profile of Male Rats. J Pharm (Cairo). 2016;2016:1–9.
 26. Talebi-Garakani E, Safarzade A. Resistance training decreases serum inflammatory markers in diabetic rats. Endocrine. 2013;43(3):564–70.
 27. Kalantari Hesari A, Shahrooz R, Ahmadi A, Malekinejad H, Saboory E. Crocin prevention of anemia-induced changes in structural and functional parameters of mice testes. J Appl Biomed. 2015;13(3):213–23.
 28. Samadian Z, Tofighi A, Razi M, Tolouei Azar J, Ghaderi Pakdel F. Moderate‐intensity exercise training ameliorates the diabetes‐suppressed spermatogenesis and improves sperm parameters: Insole and simultaneous with insulin. Andrologia. 2019;51(11):e1234.
 29. Bayatiani M, Seif F, Molavi S, Ansari Z, Parastesh M. The effect of resistance training on serum levels of sex hormones and sperm quality in male rats under X-ray radiation. Horm Mol Biol Clin Investig. 2022;43(4):441–447.
 30. Parastesh M, Heidarianpour A, Bayat M, Saremi A. Effects of Resistance Training on Serum Level of Reproductive Hormones and Sperm Parameters in Type 2 Diabetes Rats. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2016;19(8):26–36.
 31. Jansson D, Lindberg AS, Lundberg E, Domellöf M, Theos A. Effects of Resistance and Endurance Training Alone or Combined on Hormonal Adaptations and Cytokines in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med Open. 2022;8(1):1–20.
 32. Tremblay MS, Copeland JL, Van Helder W. Influence of exercise duration on post-exercise steroid hormone responses in trained males. Eur J Appl Physiol. 2005;94(5–6):505–13.
 33. Lu SS, Lau CP, Tung YF, Hung SW, Chen YH.et al. Lactate_and_the_effects_of_exercise_on. Med Sci Sports Exerc. 1997;29(8):1048–54.
 34. Hu Y, Asano K, Kim S, Nagata H. Relationship between Serum Testosterone and Activities of Testicular Enzymes after Continuous and Intermittent Training in Male Rats. Int J Sports Med. 2004;25(2):99–102.
 35. Fahrner CL, Hackney AC. Effects of endurance exercise on free testosterone concentration and the binding affinity of sex hormone binding globulin (SHBG). Int J Sports Med. 1998;19(1):12–5.
 36. Saleh RA, Agarwal A, Nada EA, El-Tonsy MH, Sharma RK, Meyer A, et al. Negative effects of increased sperm DNA damage in relation to seminal oxidative stress in men with idiopathic and male factor infertility. Fertil Steril. 2003;79(SUPPL. 3):1597–605.
 37. Rahimipour M, Talebi AR, Anvari M, Sarcheshmeh AA, Omidi M. Effects of different doses of ethanol on sperm parameters, chromatin structure and apoptosis in adult mice. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. 2013;170(2):423–8.
 38. Manna I, Jana K, Samanta PK. Effect of different intensities of swimming exercise on testicular oxidative stress and reproductive dysfunction in mature male albino Wistar rats. Indian J Exp Biol. 2004;42(8):816–22.
 39. Hajizadeh Maleki B, Tartibian B, Chehrazi M. The effects of three different exercise modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: a randomized controlled trial. Reproduction. 2017;153(2):157–74.
 40. Mehmandoost R, Safarzade A, Mir-Mohammadrezaei F. The effects of resistance training with two different volumes on some semen parameters and serum levels of sex hormones in male rats. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport. 2019;7(14):19–30.
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1402