تأثیر مصرف عصارة عناب طی دو نوع تمرین تناوبی و استقامتی شدید بر فشار اکسایشی و شاخص‌های ضداکسایشی بافت کبد موش‌های صحرایی نر ویستار نابالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راهکارهای مناسب برای محافظت در برابر تأثیرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی طولانی‌مدت و شدید، به‌کارگیری تدابیر تغذیه‌ای سالم و استفاده از مکمل‌های ضداکسایشی است. هدف این پژوهش بررسی اثر مصرف عصارة عناب طی دو نوع تمرین تناوبی و استقامتی شدید بر شاخص‌های ضداکسایشی و فشار اکسایشی بافت کبد موش‌های صحرایی نابالغ نر بود.
مواد و روش‌ها: 72 سر موش نابالغ صحرایی نژاد ویستار با سن 22 روز و میانگین وزنی 475/7 ± 64/60 گرم پس از وزن‌کشی به‌صورت تصادفی به نه گروه کنترل، تمرین تناوبی شدید (HIT)، تمرین استقامتی شدید (ICT)، عناب، ICT + عناب، ICT + دارونما، HIT + دارونما، HIT + عناب و دارونما تقسیم شدند. پس از یک هفته آشناسازی عمومی و اختصاصی، برنامة تمرین استقامتی شدید شامل دویدن روی نوار گردان به مدت چهار هفته (پنج جلسه در هفته) با مدت و شدت پیش‌رونده و با رعایت اصل اضافه‌بار تمرین اجرا شد. به‌طوری‌که سرعت در هفتة اول برابر 10 تا 18 متر در دقیقه و مدت آن 10-30 دقیقه بود و در هفتة آخر سرعت تمرین به 30 متر بر دقیقه و مدت آن 55-60 رسید. برنامة تمرینی  HITنیز در قالب تمرین با الگوی دوره‌های هفت‌روزه (شش روز تمرین و یک روز استراحت به‌منظور جلوگیری از بیش‌تمرینی) انجام گرفت. بر اساس اصل اضافه‌بار تمرین به‌گونه‌ای اعمال شد که سرعت تمرین در هفتة آشناسازی برابر با 10-16 متر در دقیقه و مدت آن یک دقیقه بود و در هفتة آخر سرعت تمرین 36-40 متر در دقیقه (معادل حدود 85% Vo2max) رسید. به گروه‌های دارونما، گاواژ آب مقطر و به گروه‌های دارای عناب، گاواژ عصارة عناب با دوز 600 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر موش، روزانه پس از تمرین ارائه شد. اندازه‌گیری میزان فعالیت آنزیم‌های SOD ، GPX و CAT و سطوح MDA و TAC بافت کبد به روش اسپکتروفتومتری و کیت الایزا انجام گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آنوا و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که فعالیت استقامتی شدید و HIT موجب کاهش معنادار میزان MDA شد (05/0P<). هرچند بر میزان فعالیت آنزیم‌های ضداکسایشی SOD، GPX و سطوح TAC تأثیر معناداری نداشت (05/0P>). از سویی، تمرین HIT موجب افزایش معنادار آنزیم CAT شد (05/0P<). در گروه‌های دارای گاواژ عناب، تأثیر معناداری بر میزان آنزیم‌های ضداکسایشی SOD، GPX، CAT، TAC و MDA نداشتند (05/0P>).
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که تمرینات استقامتی شدید و HIT موجب تعدیل شاخص‌های اکسایشی و همچنین تمرین HIT، سبب بهبود نشانگر ضداکسایشی CAT در موش‌های نابالغ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of jujube extract consumption during two types of high intensity interval training and intensive endurance training on oxidative stress and antioxidant indices of liver tissue in immature male Wistar rats

نویسندگان [English]

 • Leila Youzbashi 1
 • Parisa Abdollahi 2
 • Ahmad Rahmani 3
 • Akram Karimiasl 1
1 Assistant Professor, Department of Sport Siences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 MA Applied Exercise Physiology, Department of Sport Siences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Sport Siences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: One of the appropriate strategies for combating the adverse effects of oxidative stress caused by strenuous activities is consuming a well-balanced diet and taking antioxidant supplements. The purpose of this study was to investigate the effect of jujube extract consumption during two types of intermittent and intense endurance training on antioxidant indices and oxidative stress of the liver tissue of immature male rats.
Materials and Methods: 72 male Wistar rats (aged= 22 days, weight= 60.64 ± 7.475 g) were randomly divided into nine groups after being weighed: control, placebo, jujube, intense endurance training (ICT), ICT + placebo, ICT + jujube gavage, high-intensity interval training (HIT), HIT + placebo gavage, HIT + jujube gavage. After a week of general and specific familiarization, the ICT protocol including running on the treadmill for four weeks (five sessions per week) with progressive duration and intensity and following the principle of exercise overload was implemented on an animal treadmill. So that the speed in the first week was equal to 10-18 meters per minute and its duration was 10-30 minutes, and in the last week the training speed reached 30 meters per minute and its duration was 55-60 minutes. The HIT training protocol was also carried out in the form of training with the pattern of seven-day courses (six days of training and one day of rest to prevent overtraining). Based on the principle of overload, training was applied in such a way that the training speed in the familiarization week was equal to 10-16 meters per minute and its duration was one minute, and in the last week the training speed reached 36-40 meters per minute (equivalent to about 85% of Vo2max). Distilled water was given to the placebo groups, and 600 mg/kg of jujube extract was given daily to the jujube groups after training. The activity of GPX, SOD, CAT enzymes, TAC and MDA was assayed by spectrophotometric method using diagnostic ELISA kit. ANOVA and Tukey's post hoc test were used to analyze the data.
Results: The results showed that ICT and HIT significantly decreased MDA activity (P < 0.05). However, ICT and HIT did not affect the activity levels of antioxidant enzymes (SOD, GPX) and TAC (P > 0.05). On the other hand, HIT training significantly increased CAT enzyme (P < 0.05). The results also showed that groups with jujube gavage did not have a significant effect on the activity levels of antioxidant enzymes (SOD, GPX, CAT), TAC and MDA (P > 0.05).
Conclusion: it seems that ICT, HIT moderates oxidative indices, and HIT training improves the antioxidant index CAT in immature rats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intensive Endurance Training
 • High Intensity interval training
 • Antioxidant
 • Malondialdehyde
 • Total antioxidant capacity
 • Jujube extract
 1. Iaccarino G, Franco D, Sorriento D, Strisciuglio T, Barbato E, Morisco C. Modulation of insulin sensitivity by exercise training: implications for cardiovascular prevention. Journal of Cardiovascular Translational Research. 2021;14(2):256-70.
 2. Lewis NA, Simpkin AJ, Moseley S, Turner G, Homer M, Redgrave A, et al. Increased oxidative stress in injured and ill elite international olympic rowers. International journal of sports physiology and performance. 2020;15(5):625-31.
 3. Sheikholeslami VD, Ahmadi K. The effect of acute consumption of HMB and creatine supplement on oxidative and antioxidant indices after resistance exercise in trained men. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2017;1(10):71-8.(In Persian).
 4. Soori R, Gerami M, Pornemati P, Eskandari A. Effect of high intensity interval training and continus training on antioxidant enzymes in the heart of the old rats. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2019;21(2):26-31.
 5. Yeylaghi Ashrafi M, Dabidi Roshan V. Aerobic and anaerobic exercise of the acute and chronic and the selected markers of oxidative stress: A systematic review in human and animal studies. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016;22(Special Issue):1126-38.
 6. Hovanloo F, Hedayati M, Ebrahimi M, Abednazari H. Effect of various time courses of endurance training on alterations of antioxidant enzymes activity in rat liver tissue. Research in Medicine. 2011;35(1):14-9.
 7. Kruk J, Aboul-Enein BH, Duchnik E, Marchlewicz M. Antioxidative properties of phenolic compounds and their effect on oxidative stress induced by severe physical exercise. The Journal of Physiological Sciences. 2022;72(1):1-24.
 8. Soori R, Eskandari A, Khani AR. Effect of two protocols of high interval and continuous training on the levels of antioxidant enzymes in the liver of old rats. The Quarterly journal of School of Medicine. 2021;45(1):28-33.
 9. Bogdanis G, Stavrinou P, Fatouros I, Philippou A, Chatzinikolaou A, Draganidis D, et al. Short-term high-intensity interval exercise training attenuates oxidative stress responses and improves antioxidant status in healthy humans. Food and Chemical Toxicology. 2013;61:171-7.
 10. Ugras AF. Effect of high intensity interval training on elite athletes’ antioxidant status. Science & Sports. 2013;28(5):253-9.
 11. Hoene M, Weigert C. The stress response of the liver to physical exercise. Exercise immunology review. 2010;16.
 12. Mansoori Z, SAMADI M, Daryanoosh F, Hadidi V, Haghdel A. The effect of green tea extract on indices of liver damage (ALT and AST) caused by high intensity interval training in professional soccer players. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2018;11(1):97-106.(In Persian).
 13. Mohr M, Draganidis D, Chatzinikolaou A, Barbero-Álvarez JC, Castagna C, Douroudos I, et al. Muscle damage, inflammatory, immune and performance responses to three football games in 1 week in competitive male players. European journal of applied physiology. 2016;116(1):179-93.
 14. Hagmar M, Berglund B, Brismar K, Hirschberg ALJCJoSM. Body composition and endocrine profile of male Olympic athletes striving for leanness. 2013;23(3):197-201.
 15. Eriksson BO, Gollnick PD, Saltin BJAPS. Muscle metabolism and enzyme activities after training in boys 11–13 years old. 1973;87(4):485-97.
 16. Paltoglou G, Fatouros IG, Valsamakis G, Schoina M, Avloniti A, Chatzinikolaou A, et al. Antioxidation improves in puberty in normal weight and obese boys, in positive association with exercise-stimulated growth hormone secretion. 2015;78(2):158-64.
 17. Turner TT, Lysiak JJJJoa. Oxidative stress: a common factor in testicular dysfunction. 2008;29(5):488-98.
 18. Li J-W, Fan L-P, Ding S-D, Ding X-LJFc. Nutritional composition of five cultivars of Chinese jujube. 2007;103(2):454-60.
 19. Taati M, Alirezaei M, Meshkatalsadat M, Rasoulian B, Kheradmand A, Neamati S. Antioxidant effects of aqueous fruit extract of Ziziphus jujuba on ethanol-induced oxidative stress in the rat testes. Iranian Journal of Veterinary Research. 2011;12(1):39-45.
 20. Rafiei S, Bazyar Y, Edalatmanesh MA. Effect of Gallic Acid and Endurance Exercise Training on BDNF in a Model of Hippocampal Degeneration %J The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2016;4(1):1-6.
 21. Cook HC, Stirling R. Manual of histological techniques and their diagnostic application: Churchill Livingstone; 1994.
 22. Bijeh N, Hejazi K, Delpasand AJPR. Acute and Chronic Responses of Serum Leptin Hormone to Different Intensities of Exercise in Rats with Polycystic Ovarian Syndrome. 2015;18(1):95-106.
 23. Rahmani A, Gorzi A, Mohammadi Z. The Effects of Two Models of Training with Different Days of Rest-to-Training Ratios and Natural Honey Supplementation on Serum Concentration of Interleukin-6 and its Hippocampal Gene Expression in Male Immature Rats. Sport Physiology. 2019;11(42):113-32.
 24. Joo Y-I, Sone T, Fukunaga M, Lim S-G, Onodera S. Effects of endurance exercise on three-dimensional trabecular bone microarchitecture in young growing rats. Bone. 2003;33(4):485-93.
 25. Tehrani BJ, Arefi RG. The effect of eight weeks of aerobic interval training and jujube extract on vascular endothelial growth factor in heart tissue of male Wistar rats with myocardial infarction. Journal of Motion and Behavioral Sciences. 2020;3(1):1-11.
 26. Yahyaei B, Nouri M, Matmir H. Healing effects of Ziziphus jujuba hydroalcoholic extract with exercise training on histopathological changes of male wistar rats testicular tissue in response to Boldenone steroid administration. Jorjani Biomedicine Journal. 2018;6(1):12-21.
 27. Zhang H, Jiang L, Ye S, Ye Y, Ren F. Systematic evaluation of antioxidant capacities of the ethanolic extract of different tissues of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) from China. Food and chemical toxicology. 2010;48(6):1461-5.
 28. Arthur J, Boyne R. Superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in neutrophils from selenium deficient and copper deficient cattle. Life sciences. 1985;36(16):1569-75.
 29. Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. The Journal of laboratory and clinical medicine. 1967;70(1):158-69.
 30. Aebi H. [13] Catalase in vitro. Methods in enzymology. 1984;105:121-6.
 31. Miller NJ, Rice-Evans C, Davies MJ, Gopinathan V, Milner A. A novel method for measuring antioxidant capacity and its application to monitoring the antioxidant status in premature neonates. Clinical science. 1993;84(4):407-12.
 32. Poblete Aro CE, Russell Guzmán JA, Soto Muñoz ME, Villegas González BE. Effects of high intensity interval training versus moderate intensity continuous training on the reduction of oxidative stress in type 2 diabetic adult patients: CAT. Medwave. 2015;15(07).
 33. Valko M, Rhodes C, Moncol J, Izakovic M, Mazur M. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chemico-biological interactions. 2006;160(1):1-40.
 34. Zahradník D, Korvas P. The introduction into sports training. Masaryk University, Brno. 2012.
 35. Hovanloo F, Hedayati M, Ebrahimi M, Abednazari H. Effect of various time courses of endurance training on alterations of antioxidant enzymes activity in rat liver tissue. 2011.
 36. Zalavras A, Fatouros IG, Deli CK, Draganidis D, Theodorou AA, Soulas D, et al. Age-related responses in circulating markers of redox status in healthy adolescents and adults during the course of a training macrocycle. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2015;2015.
 37. Mason SA, Trewin AJ, Parker L, Wadley GD. Antioxidant supplements and endurance exercise: Current evidence and mechanistic insights. Redox biology. 2020;35:101471.
 38. Diaba-Nuhoho P, Ofori EK, Asare-Anane H, Oppong SY, Boamah I, Blackhurst D. Impact of exercise intensity on oxidative stress and selected metabolic markers in young adults in Ghana. BMC research notes. 2018;11(1):1-7.
 39. Lima FD, Stamm DN, Della-Pace ID, Dobrachinski F, de Carvalho NR, Royes LFF, et al. Swimming training induces liver mitochondrial adaptations to oxidative stress in rats submitted to repeated exhaustive swimming bouts. PloS one. 2013;8(2):e55668.
 40. Al-Reza SM, Bajpai VK, Kang SC. Antioxidant and antilisterial effect of seed essential oil and organic extracts from Zizyphus jujuba. Food and chemical toxicology. 2009;47(9):2374-80.
 • تاریخ دریافت: 25 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1402