مقایسه ی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه شیوع علائم جسمی و روحی سندرم پیش از قاعدگی(PMS) در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاهی بوده است. روش تحقیق: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ایلام تشکیل داده است که سابقه بیماری های زمینه ای موثر بر PMS نداشته اند و از دارو یا مسکن خاصی استفاده نکرده اند و همگی دارای سیکل قاعدگی منظم بوده اند. بدین منظور از بین آن ها تعداد 100 نفر ورزشکار( میانگین و انحراف معیار؛سن 1/4±6/23 سال،قد4/5 ±9/162 سانتی متر،وزن 0/9±7/60 کیلوگرم،سابقه فعالیت ورزشی 8/2±3/3 سال) و 100 نفر غیر ورزشکار ( میانگین و انحراف معیار؛سن 2/2±3/22 سال.قد 6/5±2/162 سانتی مترف وزن 6/8±4/59 کیلو گرم) انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه با نمونه های تحقیق با استفاده از پرسشنامه PMS صورت گرفته است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج : یافته های تحقیق حاکی از آن بود که دانشجویان ورزشکار(8/5±2/10) به طور معنی داری علائم جسمی کمتری نسبت به گروه غیر ورزشکار(7/7±7/12) داشته اند(79/1-tو024/0-P) اما در رابطه با علائم روحی بین دختران ورزشکار(9/8±2/11) و غیر ورزشکار(6/9±7/14) اختلاف معنی داری وجود نداشت (87/1-tو425/0-P). همچنین بین دختران ورزشکار(16/2-tو 175/0-P)در خصوص شدت علائم PMS نتایج نشان داد که در مجموع 5/93درصد (187 نفر) از آزمودنی ها به سندرم پیش از قاعدگی مبتلا هستندکه نتایج تحلیل های آماری نشان داده که در مجموع 5/93درصد (187 نفر) از آزمودنی ها(96درصد) در این رابطه وجود ندارد(16/2-tو 175/0-P) در خصوص شدت علائم PMS، نتایج بیانگر آن بود که دختران ورزشکار شدت علائم پایین تری نسبت به دختران غیر ورزشکار داشته اند اما نتایج آزمون تی این اختلاف را معنی دار نشان نداد(01/2-tو 775/0-P)بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده و پایین بودن علائم جسمی در دختران ورزشکار نسبت به دختران غیر ورزشکار و با توجه به اینکه روش های درمانی بلن موثر بیخط فاقد عوارض جانبی،آسان و قابلدسترس باشد پیشنهاد می شود که خانم های مبتلا به PMSعلاوه بر توجه به تمامی موارد تاثیر گذار بر سندرم پیش قاعدگی،در هفته چند جلسه به انجام تمرینات ورزشی منظم بپردازند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آذر 1388