تاثیر تمرین ویبریشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر تمرین و ویبریشن (WBV) بر عوامل آمادگی جسمانی دختران دانشجوی فعال و غیر فعال بود. روش تحقیق :40 دانشجوی(20فعال و 20 غیرفعال) با میانگین سنی 53/1±62/21، قد 54/5±33/165، وزن 55/5±36/59و BMI 42/±33/21 به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. گروه فعال و غیرفعال هر کدام به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی(10=n)تقسیم شدند. برنامه تمرین WBV شامل سه هفته (3جلسه در هفته) بود که جلسات با 5 وهله یک دقیقه ای ( یک دقیقه تمرین WBV و یک دقیقه استراحت) آغاز و تا 8 وهله افزایش پیدا کرد. شدت این تمرین با فرکانس 40 هرتز و دامنه 10میلی متر تنظیم گردید. به منظور بررسی تاثیر تمرین WBV، 3 آزمون قدرت بیشینه اندام پایین تنه،استقامت عضلانی(پرش به طرفین)و انعطاف پذیری (خمش به سمت پایین)در ابتدا و پس از سه هفته تمرین انجام شد. داده های بدست آمده با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی ANOVA، آزمون t همبسته و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد و نتایج پژوهش نشان داد که سه هفته تمرین ویبریشن تاثیر معنی داری بر قدرت دانشجویان فعال و غیر فعال ( به ترتیب 001/0-Pو 006/0-P) استقامت عضلانی (به ترتیب029/0-P و 03/0-P) و انعطاف عضلات پایین تنه ( به ترتیب02/0-P و 02/0-P) داشته است و در گروه های کنترل فعال و غیرفعال هیچ تغییر معنی داری در عوامل مورد مطالعه حاصل نشد. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که تمرین ویبریشن بر بهبود قدرت، انعطاف پذیری و استقامت عضلاتی دختران فعال و غیرفعال موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of vibration training on physical fitness of trained and untrained student girls

نویسندگان [English]

 • Maryam Arab Asadi
 • mohamdreza kordi
 • abasali gaeini
چکیده [English]


Purpose: The aim of this study was to investigate the effects of vibration training on physical fitness
of trained and untrained student girls. Methods: 40 volunteers (20 trained and 20 untrained, age,
21.62±1.53yr; height, 165.33±5.54 cm; BMI, 21.33±1.42 kg/m2; body mass, 56.36±5.55 Kg)
participated in the study. Trained and untrained subjects were randomly assigned to either the
vibration group (n=10) or control group (n=10). The vibration-intervention consisted of a 3-week
whole body vibration training, 3 times a week, while sessions started with five sets of 1 min (with 1
min rest) and increased to eight sets. The frequency and amplitude were set at 40 Hz of 6 mm with
isometric squatting (knee 110°) being performed. Three performance tests (extension strength of
lower extremities with a vertical leg press, an endurance test a test for flexibility) were performed at
the beginning and after 3 weeks of training. All data were analyzed by using ANOVA, paired
student’s t- test and unpaired t-test. Results: Our results showed a significant effect of 3 weeks of
vibration training on strength of lower extremities (P=0.006, P=0.001 for trained and untrained
subjects, respectively), endurance of lower extremities (P=0.03, P=0.02) and flexibility (P=0.02,
P=0.02) in trained and untrained groups. No significant changes were found for all variables in both
control groups. Conclusions: It could be concluded that whole-body vibration is a suitable training
method to improve strength, endurance and flexibility in a young girl athletes and non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Whole-body vibration
 • strength
 • muscle endurance
 • flexibility
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1388