نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی بر متغیرهای هماتولوژیک کونگ فو کاران زبده انجام شد. روش تحقیق: بدین منظور،8 کونگ فو کار با میانگین سنی46/0 ±21 سال ، وزن 6/3±8/63 کیلو گرم قد 3/3± 170 سانتی متر و توان هوازی 2/3 ±4/47 میلی لیتر کیلو گرم در دقیقه در این مطالعه شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد 90دقیقه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی شامل: 20دقیقه گرم کردن،20دقیقه جهش ها و غلت ها 10 دقیقه شنا،شکم و بارفیکس 30دقیقه مرور فنون ویژه کونگ فو و 10 دقیقه سرد کردن را انجام دهند. سپس جهت ارزیابی تاثیر تمرین بر متغیرهای خونی، نمونه های خون وریدی قبل و بلافاصله پس از تمرین گرفته شد. از آزمون آماری t همبسته جهت بررسی تغییر زیرگروه های هماتولوژیکی استفاده شد(05/0 ≤P) نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین مقدار HGB،HCT،RBC،MCV،MCH،PLT پیش و پس از فعالیت تفاوت معنی داری وجود دارد. مقادیر RBC، HGB، MCV، HCT به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است. در حالی که PLTو MCHبه طور معنی داری افزایش یافته اند. این نتایج نشان داد یک جلسه تمرین ویژه آماده سازی و مهارتی می تواند به عنوان محرک ویژه پاسخ های هماتولوژیکی و ایجاد تغییر در متغیرهای هماتولوژیکی عما نماید. بنابراین این مدل از فعالیتهای ممکن است بر اجرای ورزشکار تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها