اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی کونگ فو بر متغیرهای هماتولوژیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی بر متغیرهای هماتولوژیک کونگ فو کاران زبده انجام شد. روش تحقیق: بدین منظور،8 کونگ فو کار با میانگین سنی46/0 ±21 سال ، وزن 6/3±8/63 کیلو گرم قد 3/3± 170 سانتی متر و توان هوازی 2/3 ±4/47 میلی لیتر کیلو گرم در دقیقه در این مطالعه شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد 90دقیقه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی شامل: 20دقیقه گرم کردن،20دقیقه جهش ها و غلت ها 10 دقیقه شنا،شکم و بارفیکس 30دقیقه مرور فنون ویژه کونگ فو و 10 دقیقه سرد کردن را انجام دهند. سپس جهت ارزیابی تاثیر تمرین بر متغیرهای خونی، نمونه های خون وریدی قبل و بلافاصله پس از تمرین گرفته شد. از آزمون آماری t همبسته جهت بررسی تغییر زیرگروه های هماتولوژیکی استفاده شد(05/0 ≤P) نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین مقدار HGB،HCT،RBC،MCV،MCH،PLT پیش و پس از فعالیت تفاوت معنی داری وجود دارد. مقادیر RBC، HGB، MCV، HCT به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است. در حالی که PLTو MCHبه طور معنی داری افزایش یافته اند. این نتایج نشان داد یک جلسه تمرین ویژه آماده سازی و مهارتی می تواند به عنوان محرک ویژه پاسخ های هماتولوژیکی و ایجاد تغییر در متغیرهای هماتولوژیکی عما نماید. بنابراین این مدل از فعالیتهای ممکن است بر اجرای ورزشکار تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a single session of preparatory and specific exercises in Kung Fu on some hematological variables

چکیده [English]


Purpose: The purpose of this study was to investigate the effects of single session of preparatory
and specific exercises in Kung fu on some hematological variables. Methods: For this reason,
eight Kong fu athletes (age, 21±0.46 years; height, 170±3.27 cm; weight, 63.75±3.62 kg) took part
in this study. Subjects were asked to perform specific exercises during 90 min (20 min warm up, 20
min leaps and rolls, 10 min push up and pull up, 30 min repetition of specific techniques and 10
min cool down). Blood samples were taken pre and immediately after exercise. Data were analyzed
by using paired t-test. Results: Significant changes were found in hemoglobin (HGB), hematocrit
(HCT), red blood cell count (RBC), mean cell volume (MCV), mean corpuscular (MCH) and
platelet count (PLT) (P<0.05). RBC, HGB, HCT and MCV were significantly decreased. MCH and
PLT significantly increased and non-significant changes were observed in other variables.
Conclusions: The present findings indicate that a single session of preparatory and specific
exercises can be a stimulus for changes in hematological variables. Therefore, this exercise
modality might affect on athlete's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical activity
  • hematocrit
  • hemoglobin
  • platelet
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آذر 1388