تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی در کاهش چربی زیرپوستی بدن بود. روش تحقیق: بدین منظور تعداد 45 از زنان داوطلب 40-25 سال منطقه غرب تهران انتخاب و بر اساس شاخص توده بدن (BMI) به طور همگن در سه گروه تمرینی فعالیت هوازی،ماساژ توسط دستگاه LPG و فعالیت هوازی همراه با ماساژ LPG قرار گرفتند. فعالیت هوازی 30دقیقه با شدت 55 درصد ضربان قلب بیشینه به طور فزاینده بود. ماساژ توسط دستگاه LPG در نواحی شکم، پهلوها، نشیمنگاه، ران به مدت 30دقیقه انجام شد. برنامه هر گروه دو جلسه در هفته و به مدت هشت هفته برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق از آزمون آماری ANOVA دو طرفه به اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری(05/0 ≥P)استفاده شد. نتایج حاکی از کاهش معنی دار چربی زیرپوستی نواحی شکم، ایلیاکرست و ران در گروه فعالیت هوازی به ترتیب 11%، 4% و 4/8% و فعالیت هوازی- ماساژ 18% ، 9/12% بودهمچنین کاهش چربی زیرپوستی در فعالیت هوازی- ماساژ بطور معنی داری بیشتر از برنامه فعالیت هوازی بود. بیشترین کاهش در هر دو گروه، در ناحیه شکم مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، ورزش هوازی باید به عنوان رکن اصلی برنامه های کاهش وزن قرار گیرد . ماساژ وقتی همراه با فعالیت هوازی باشد می تواند کاهش چربی موضعی بیشتری را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آذر 1388