سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزشی

3 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿت ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزشی

4 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از مطالعه حاضر، بررسی دانش، نگرش و میزان مصرف مکملهای ویتامینی و مواد معدنی ورزشکاران تیمهای ملی بود.روش تحقیق: نمونه های این مطالعه را 68 ورزشکار تیمهای ملی در رشته های والیبال(12-n) وزنه برداری(7-n) کشتی(7-n)تکواندو(10-n)بسکتبال(10-n) جودو(5-n)و بوکس(8-n)تشکیل دادند که بهمنظور اندازهگیری نگرش و میزان مصرف مکملهای ویتامینی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به علاوه متغیرهای زمینهای و کنترلی دیگری نیز برای توصیف بیشتر متغیر وابسته، شامل سابقه ورزشی آزمودنیها ثبت شد. نتایج: نتایج نشان داد که میزان مصرف ویتامین E کلسیم و مولتی ویتامین در بین ورزشکاران بیشتر بوده، در حالیکه اسید پانتوتنیک و فولئات به مقدارکمتری استفاده شده است. همچنین مشخص شد که بین نگرش و میزان مصرف مکملها همبستگی متوسطی برقرار است R=0/545- P<0/01 اما بین دانش تغذیه با نگرش و میزان مصرف مکمل ها رابطهی معنیدار وجود ندارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین مقدار مصرف مکمل های ویتامینی و مواد معدنی ورزشکاران رشته وزنه برداری با ورزشکاران سایر رشته های ورزشی و بین رشته بوکس با والیبال، تکواندو و بسکتبال، تفاوت معنی داری وجود دارد P<0/01 نتیجه گیری: بر اساس یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که ورزشکاران تیمهای ملی به دانش بیشتری در مورد مصرف مکملهای ویتامینی و معدنی نیاز دارند و احتمالاٌ باید میزان مصرف اینگونه مکمل ها در ورزشکاران بیشتر کنترل شود. پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده عوامل اثر گذار بر دانش و نگرش مکمل های تغذیهای در مقیاسی وسیع تر و جامع تر مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of national athletes’ attitude to vitamin/mineral supplements

چکیده [English]


Purpose: The aim of this study was to investigate the nutrition-related knowledge, attitude and
vitamin/mineral supplements intake of elite national athletes. Methods: Sixty eight Iranian
National Athletes from volleyball (n=9), karate (n=12), weightlifting (n=7), wresting (n=7),
taekwondo (n=10), basketball (n=10), boxing (n=8), and Judo (n=5) were included in this study.
The self-administered questionnaire examined the athlete’s nutrition knowledge, attitude and
supplement frequency intake. The athlete’s height, weight, and sport experience were recorded.
Results: High mean dietary intake scores were found for vitamin E, calcium, multivitamin and low
mean dietary intake scores were found for folate and pantothenic acid. A moderate correlation was
found between attitude and supplements intake (r=0.545, P<0.01). There were significant
differences in the amount of vitamin and mineral supplements intake between weight lifting elite
national athletes team compared to others (P<0.05). Moreover, the result showed significant
differences between elite national athletes of boxing team compared to volleyball, taekwondo, and
basketball teams (P<0.05). Conclusions: It can be concluded that athletes in national teams should
extend their knowledge regarding to the amount of vitamin and mineral supplements intake. Future
research also, should explore factors other than knowledge and attitude which may have influence
on dietary intake among national athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • nutrition
  • vitamin and mineral supplements
  • elite national athletes
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آذر 1388