سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزشی

3 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿت ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزشی

4 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از مطالعه حاضر، بررسی دانش، نگرش و میزان مصرف مکملهای ویتامینی و مواد معدنی ورزشکاران تیمهای ملی بود.روش تحقیق: نمونه های این مطالعه را 68 ورزشکار تیمهای ملی در رشته های والیبال(12-n) وزنه برداری(7-n) کشتی(7-n)تکواندو(10-n)بسکتبال(10-n) جودو(5-n)و بوکس(8-n)تشکیل دادند که بهمنظور اندازهگیری نگرش و میزان مصرف مکملهای ویتامینی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به علاوه متغیرهای زمینهای و کنترلی دیگری نیز برای توصیف بیشتر متغیر وابسته، شامل سابقه ورزشی آزمودنیها ثبت شد. نتایج: نتایج نشان داد که میزان مصرف ویتامین E کلسیم و مولتی ویتامین در بین ورزشکاران بیشتر بوده، در حالیکه اسید پانتوتنیک و فولئات به مقدارکمتری استفاده شده است. همچنین مشخص شد که بین نگرش و میزان مصرف مکملها همبستگی متوسطی برقرار است R=0/545- P<0/01 اما بین دانش تغذیه با نگرش و میزان مصرف مکمل ها رابطهی معنیدار وجود ندارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین مقدار مصرف مکمل های ویتامینی و مواد معدنی ورزشکاران رشته وزنه برداری با ورزشکاران سایر رشته های ورزشی و بین رشته بوکس با والیبال، تکواندو و بسکتبال، تفاوت معنی داری وجود دارد P<0/01 نتیجه گیری: بر اساس یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که ورزشکاران تیمهای ملی به دانش بیشتری در مورد مصرف مکملهای ویتامینی و معدنی نیاز دارند و احتمالاٌ باید میزان مصرف اینگونه مکمل ها در ورزشکاران بیشتر کنترل شود. پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده عوامل اثر گذار بر دانش و نگرش مکمل های تغذیهای در مقیاسی وسیع تر و جامع تر مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1388