دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388 
9. اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی