دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، آذر 1388 
اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی