تأثیر یک وهله فعالیت وامانده ساز همراه با مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین برHs-CRP سرم مردان غیرورزشکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾز

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق: کاهش غلظت گلوتامین خون اغلب در شرایط استرس زا مانند جراحت، گرسنگی یا تمرینات بدنی شدید به صورت چشم گیر ی موجب ضعف دستگاه ایمنی بدن می شود. از اینرو، مطالعه ی حاضر به منظور تعیین تأثیر یک وهله فعالیت وامانده ساز همراه با مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین بر پروتئین واکنشگر-C با حساسیت بالاHs-CRP سرم مردان غیر ورزشکار انجام شد. روش تحقیق: در این تحقیق 20 نفر مرد داوطلب غیرورزشکار (سن 68/1±21 سال؛توده بدن:53/7±32/22 کیلوگرم مربع) انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه همگن (فعالیت- گلوتامین،فعالیت - دارونما) جایگزین و به روش دوسوی هکور مطالعه شدند. هر دو گروه در یک فعالیت وامانده ساز(دوی 20 متر رفت و برگشت) شرکت کردند که دراین راستا یک ساعت قبل از شروع فعالیت مکمل گلوتامین و دارونما ( 5 گرم گلوتامین یا دارونما به صورت محلول در 300 میلی لیتر محلول5% سوکروز مصرف کردند. نمونه گیری خونی یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از انجام آزمون ورزشی گرفته شد. میزان تغییرات پروتئین واکنشگر-C توسط روش کمی سروایمونولوژی و دستگاه الایزا مورد بررسی قرارگرفت. داده های جمع آوری شده به صورت میانگین و انحراف استاندارد با استفاده از آزمون های استنباطیt همبسته و مستقل در سطح 05/0>P در حالی که در گروه کنترل افزایش این شاخص(16%) معنی دار بود 001/0>P به عبارتی،میانگین و دامنه ی تغییرات پروتئین واکنشگر-C دو گروه پس از اجرای قرارداد تمرینی به طور معنی دار متفاوت بود001/0>P نتیجه گیری: در کل با توجه به افزایش کمتر پروتئین واکنشگر-C گروه گلوتامین در مقایسه با گروه کنترل می توان عنوان کرد که احتمالاً مصرف گلوتامین می تواند در تعدیل پروتئین واکنشگر-C یا التهاب مؤثر باشد. اما اظهار نظر قطعی در این رابطه منوط به انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of an exhaustive exercise and short-term glutamine supplementation on serum hs-CRP, in non-athlete males

چکیده [English]

Effect of an exhaustive exercise and short-term glutamine
supplementation on serum hs-CRP, in non-athlete males
Abstract
Purpose: The reduced blood glutamine levels induced by stressful situations such as injuries, starvation
and exercise training, result in immune system weakness. Therefore, this study was conducted to identify
the effect of an exhaustive exercise and short-term glutamine supplementation on serum hs-CRP in nonathlete
men. Methods: Twenty healthy male subjects (age, 21.0±1.68 years; BMI, 22.32±7.53 Kg/m2) in
a semi-experimental, double-blind, placebo-controlled design were randomly divided into two
homogenized groups (Glutamine: n=10 and control: n=10). After taking the first blood sample subjects
received either glutamine supplement (5 g in 300 ml of water) or placebo (5% sucrose and 0.15% lemon
flavor to enhance the taste) one hour before exhaustive exercise (shuttle run test). The second blood
sample was taken one hour after the test. Serum hs-CRP concentrations were determined quantitatively by
an ELISA kit. Results: Data (mean±SD) were statistically analyzed by using the depended and independed
t-test at significant level of P<0.05. The results indicated that hs-CRP content was significantly
increased (P<0.001) in control group (164%) while, elevation in hs-CRP (55%) for glutamine group was
not significant (P>0.05). Moreover, there were significant differences between groups for Hs-CRP mean
and range of changes after the exercise protocol (P<0.001). Conclusions: In conclusion, acute short-term
glutamine supplementation could have beneficial effect on serum hs-CRP or inflammation. However, for
making a firm conclusion in this regard further studies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-sensitive C-reactive protein
  • glutamine supplement
  • exhaustive exercise
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1388