اعتباریابی روش های چین پوستی و مقاومت بیوالکتریکی با روش مرجع هیدروستاتیک در تعیین درصد چربی بدن افراد فعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

3 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

چکیده

هدف تحقیق: اندازه گیری درصد چربی بدن به طور گسترده ای برای ارزیابی وضعیت رشد، تغذی های و درمان بیماریها به کار برده می شود. لذا هدف این مطالعه، اعتباریابی روش های چین پوستی و مقاومت بیوالکتریکی با روش مرجع هیدروستاتیک در تعیین درصد چربی بدن افراد فعال م یباشد. روش تحقیق: از میان دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی اهواز، 40 نفر به صورت تصادفی با میانگین وانحراف استاندارد سن (73/2±2/22 سال) قد(08/6±27/176 سانتی متر) و وزن (41/7±92/69 کیلو گرم)انتخاب گردید. در ابتدا اندازه چگالی بدن شرکت کنندگان به روشهای هیدروستاتیک، چین پوستی (معادله هفت موضعی جکسون و پولاک) و تکنیک مقاومت بیوالکتریکی تعیین گردید. سپس اندازه درصد چربی زیر پوستی به وسیله رابطه "سایری و بروزک" برای هر سه روش برآورد گردید. در تجزیه و تحلیل آماری، از روشهای برآورد خطای استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt زوجی استفاده گردید05/0>P نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که معادله ی هفت موضعی جکسون و پولاک نسبت به روش هیدروستاتیک (وزن کشی زیر آب)اختلاف معنی داری داشته است P<0/001.R-0/959.SEE-0/73 در صورتی که که اعتبار دستگاه مقاومت بیو الکتریکی نسبت به روش معیار مورد تایید قرار گرفت P<0/083.R-0/946.SEE-1/75 نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق میتوان اظهار داشت زمانیکه نمونهی آماری از نژادها و قومیتهای مختلف باشند، روش مقاومت بیوالکتریکی، روش مناسبی برای اندازه گیری درصد چربی بدن در افراد فعال محسوب می شود و می تواند جایگزین مناسبی برای روش پر هزینه هیدروستاتیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of two methods of skin fold and bioelectrical impedance with hydrostatic method for determining the body fat percent in active men

چکیده [English]

Validation of two methods of skin fold and bioelectrical impedance with
hydrostatic method for determining the body fat percent in active men
Abstract
Purpose: This study was conducted to determine the validity and reliability of skin fold and
bioelectrical impedance methods in detecting body fat percent in comparison to the hydrostatic
method. Methods: For this reason, 40 students of Shahid Chamran University of Ahvaz (age,
22.2±2.73 years; height, 176.27±6.08 cm; and weight, 69.92±7.41 kg) were randomly chosen.
Body density (BD) was determined by using hydrostatic, skin fold (seven site equation of Jackson
& Pollock) and bioelectrical impedance (BIA) methods. Thereafter, body fat percent (BF%) was
calculated for all methods using the Siri’s equation. Statistical analyses were performed using
Pearson’s correlation coefficient and paired t-test at P<0.05. Results: Data analysis showed a
significant difference between skin fold method and hydrostatic method (R=0.959, P<0.001). The
validity of BIA machine in comparison with criterion method was confirmed (R=0.946, P<0.05).
Conclusions: Based on the findings of this investigation, it could be concluded that the BIA
method is suitable method for determining body fat percent in active men and it could be a good
replacement for the expensive hydrostatic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • body fat percent
  • bioelectrical impedance
  • skin fold
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 آذر 1388