تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکرد جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال بود. روش تحقیق: بدین منظور 18 نفر از بازیکنان یکی از تیم های فوتبال لیگ برتر استان چهارمحال و بختیاریمیانگین سن 26/1±77/18 سال . وزن 99/6±07/64 کیلوگرم و قد 77/5±50/174 سانتی متر)که در دوره آماده سازی ویژه بودند، به صورت هدفمند انتخاب شدند. در انتهای دوره آماده سازی ویژه و ابتدای دوره 10 روزه کاهش بار تمرین،آزمون های عملکرد جسمانی شامل پرش عمودی، قدرت اندام تحتانی، آزمون دو 60 متر، آزمون چابکی و تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی انجام شد. سپس آزمودنی ها به صورت هدفمند به دو گروه همگن تقسیم شدند. گروه تجربی اول(n=9) برنامه ی کاهش بار تمرین به همراه مصرف روزانه 10 گرم مکمل کراتین و گروه تجربی دوم(n=9)تنها برنامه کاهش بار تمربن را به مدت 10 روز انجام دادند و سپس پس آزمون انجام شد. برای بررسی اختلاف میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه از آزمونt همبسته و به منظور مقایسه اختلاف میانگین های پیش آزمون و پس آزمون فاکتورهای مورد نظر در بین دو گروه از آزمونt مستقل استفاده شد. نتایج : نتایج تحقیق نشان داد کاهش بار تمرین باعث افزایش معنی داری در سرعت(p=0/030) قدرت اندام تحتانی (p=0/003)و چابکی (p=0/007)شد، اما برتوان انفجاری، وزن بدن، جرم چربی و جرم بدون چربی تأثیر معنی داری نداشت. از طرف دیگر نشان داده شد که کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین باعث افزایش معنی داری در سرعت(p=0/001).قدرت اندام تحتانی(p=0/001) و وزن بدن(p=0/017)شد اما برتوان انفجاری، جرم چربی، جرم بدون چربی و چابکی تأثیر معنی داری نداشته است. به هر حال، بین گروه مصرف مکمل کراتین و دارو نما بعد از کاهش بارتمرین تفاوت معنا داری از نظر متغیر های تحقیق مشاهده نشد. نتیجه گیری: بنابرین،به نظر می رسد دوره کاهش بار تمرین در بازیکنان فوتبال می تواند آثار مطلوبی بر عملکرد جسمانی داشته باشد با این حال، مصرف مکمل کراتین نمی تواند در اندازه این تغییرات موثر باشد

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1388