بررسی تغییرات طول عضله یا زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.48308/joeppa.2014.98685

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا تغییرات طول عضله یا زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک تاثیر گذار است؟ روش‌شناسی: آزمودنی‌های این تحقیق 15 نفر از دانشجویان پسر تربیت‌بدنی دانشگاه شهید بهشتی با میانگین سن 58/1 67/21 سال، قد 13/5 93/172 سانتیمتر و وزن 41/5 85/60 کیلوگرم بودند. نمونه‌های انتخاب شده همگی سالم بوده و هیچگونه سابقة ناراحتی، درد و عمل جراحی در مفاصل بازو، آرنج ، مچ دست و نیز هیچگونه سابقة‌ آسیب دیدگی در عضلة مربوط را نداشتند. این اطلاعات از طریق پرسشنامه و قبل از اجرای پژوهش تعیین شد. اطلاعات انتگرال الکترومیوگرافی (IEMG) عضلات دوسر و سه‌سر بازویی دست برتر هر آزمودنی با اعمال حداکثر انقباض ارادی در زوایای 90-120 و حالت اکستنشن کامل (صفر درجه) از مفصل آرنج از طریق دستگاه الکترومیوگرافی اندازه‌گیری و مورد بررسی قرارگرفت. برای تعیین تفاوت آماری در متغیرهای پژوهش از آزمون t استودنت در سطح معنی‌داری 05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the change joint angle on antagonist muscle co-activation in isometric contraction

چکیده [English]

 
This study seeks to answer this question that the variations of muscle length or joint angular can change the rate of coactivation of antagonist muscle in isometric contraction? The subjects were 15 male students with average age 21.67-1.58, height 172.93+5.13an and weight 60.85±5.41kg All subjects were healthy and had no any history of pain or injury in arm, elbow and wrist. IEMG were taken from biceps and triceps with maximal voluntary contraction in 90-120 and 180 degree of elbow joint. Results showed that maximal voluntary contraction of elbow in 90° and 120° angle (P-0.001) were significantly increased in comparison with 180°. Whereas there were no significant difference between maximal voluntary contraction of elbow in 90° and 120° angle (P-0.516).The electrical activity of biceps and triceps in elbow angles of 90° (P=0.010) and 120° (P=0.002) were significantly greater than 180° (P=0.043). Also there were no significant difference between electrical activity of biceps and triceps in elbow angles of 90° (P-0.819) and 120° (P-0.202). Results indicate that other factors except joint angel would affect the research outcomes. Some researchers report differences in muscles recruitment patterns due to velocity of movement, amount and type of muscle work and force production. Joint angel has the most effect than other factors such as movement velocity. So Joint angel as a prominent factor in control of recruitment patterns of muscles should be noticed. It is important that when bodybuildings coach's sports teams want strengthen a particular muscle with respect to its importance in moving a given motion in a particular sport, that in this case to put the muscle at greatest burden, surrounding muscle and joint angles should be considered very carefully regulated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromyography
  • Isokinetic
  • Maximal voluntary contraction
  • Joint angles
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1393