تاثیر کشش ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

10.48308/joeppa.2014.98693

چکیده

مقدمه: هر چند تمرینات پلایومتریک ماهیتا آسیب‌رسان هستند، اما به دلیل اهمیتی که دارند می‌توان از روش‌هایی مانند حرکات کششی برای کاهش خطر آسیب‌های بالقوه آن استفاده کرد. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه تاثیر کشش-های ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری به ترتیب، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک است. روش شناسی: 46 پسر تمرین‌نکرده با میانگین سنی 1.05±16.62 سال، قد 5.64±169.89 سانتی‌متر، وزن 5.04±56.73 کیلوگرم، و نمایه‌ی توده‌ی بدنی 1.64±19.72 کیلوگرم بر متر‌مربع؛ به‌طور تصادفی در یکی از گروه‌های کشش ایستا، پویا ، ترکیبی و بدون‌کشش قرار گرفتند. پس از اجرای 1±7 دقیقه حرکات کششی توسط گروه‌های کشش، پروتکل تمرین پلایومتریک توسط همه‌ی گروهها به‌طور مشابه اجرا شد. لاکتات خون قبل و بلافاصله پس از تمرین؛ و کوفتگی عضلانی قبل از تمرین، 24 و 48 ساعت پس از تمرین با استفاده از پرسشنامه 10 امتیازی رابینسون سنجیده شدند. آزمون‌های t وابسته، تحلیل واریانس(ANOVA) و توکی در سطح معناداری 0.05> p، جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. هرچند غلظت لاکتات خون در هر چهار گروه پس از تمرین، افزایش معنی‌داری را نشان داد، اما این افزایش در گروه کشش پویا به‌طور معنی‌داری در مقایسه با گروه بدون کشش، پایین‌تر بود (2./.P=). کوفتگی عضلانی تاخیری 24 و 48 ساعت پس از تمرین نسبت به قبل از آن، افزایش معنی‌داری یافت. تفاوتی در کوفتگی عضلانی آزمودنی‌های چهار گروه، 24 ساعت پس از تمرین مشاهده نشد، اما 48 ساعت پس از تمرین این شاخص در گروه کشش پویا بطور معنی‌داری پایین‌تر بود (1./.P=).نتیجه گیری: به‌طور کلی، در مقایسه با کشش ایستا و ترکیبی، استفاده از کشش پویا قبل از تمرین پلایومتریک با تولید لاکتات خون و کوفتگی عضلانی کمتری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of static, dynamic and combination stretching on blood lactate and delayed onset muscle soreness induce of an acute plyometric exercise

چکیده [English]

  
 
Despite of injurious effects of plyometric training, it is possible to use the stretch training for attenuating of degenerative consequences of plyometric exercises. The purpose of this study was to investigate the effect of static, dynamic and combined stretching on blood lactate and delayed muscle soreness immediately, 24 and 48 hours after of one acute plyometric exercise session. 46 untrained males with a mean age of 16.62±1.05 years, height 169.89±5.64 cm, weight 56.73±5.04 kg, and body mass index of 19.72±1.64 kg٫m², were randomly assigned into static, dynamic, and combined stretching groups and a non-stretching one. After completing the 7±1 minutes of stretching by traning groups, it is periscribed a plyometric exercise protocol. Blood lactate evaluated before and immediately after exercise protocol. Also, delayed muscle soreness in pre-, and 24 and 48 h after plyometric session were measured using Robinson's 10-point questionnaire. It is applied the paired t, analysis of variance and Tukey tests at a significance level of (P<0.05) for extraction of results. Although blood lactate showed a significant increases after exercise in four groups, but its elevation was significantly (P-0.02) lower in the dynamic than non-stretching group. Delayed muscle soreness significantly increased 24 and 48 hours after plyometric protocol as well. In addition, It is observed no significantly differences in muscle soreness 24 h after exercise, while it was only significantly lower (P=0.01) in dynamic group 48 h after plyometric exercise. Generally, comparing to static and combined stretch training, performing of dynamic stretching before plyometric exercise will be along with lower blood lactate accumulation and muscle soreness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stretching
  • Plyometric exercises
  • Lactate
  • Delayed onset muscle soreness
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1393