اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار برسطح فاکتور نروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال مخچه موش های پارکینسونی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده:هدف تحقیق : بیماری پارکینسون به سبب اختلال در مراکز کنترل بدن باعث به وجود آمدن ارتعاش در حالت استراحت، برادیکینزی، لرزش، سختشدگی عضلانی و عدم تعادل وضعیتی میشود. این بیماری بر اثر از بین رفتن سلولهای دوپامینرژیک مغزمیانی بوجود میآید. فاکتور نروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال بطور اساسی بعنوان فاکتور نروتروفیک نرون های دوپامینرژیکمغز میانی شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حفاظتی 12 هفته تمرین اختیاری روی چرخ دوار بر سطح فاکتورنروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال مخچه موش های پارکینسونی القائی ب ا سم عصبی 6-هیدروکسی دوپامین بود . روشتحقیق: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 21 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به سه گروه: سالم، کنترل پارکینسونی وتمرین- پارکینسون (گروهی که ابتدا تمرین داشتند و سپس محلول 6-هیدروکسی دوپامین دریافت کردند) تقسیم شدند . گروهسالم و کنترل پارکینسونی تا پایان پژوهش در قفس مخصوص نگهداری شدند. گروه تمرین - پارکینسون به مدت 12 هفته درقفس مخصوص که مجهز به چرخ دوار بود قرار گرفت. پس از پایان 12 هفته مدت پژوهش، 250 میکروگرم محلول 6-هیدروکسیدوپامین به داخل بطن راست مغز گروههای کنترل پارکینسونی و تمرین- پارکینسون تزریق شد. نهایتاً پنج روز بعد از تزریق داخلاندازه گیری شد . بررسی ELISA بطنی، بافت برداری انجام و سطح فاکتور نروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال مخچه با روشدادهها به روش آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه بین گروهها و آزمون تعقیبی توکی مورد مقایسه قرارگرفت . سطح معنی -در نظر گرفته شد. P ≥0/ داری 05مخچه موشهای پارکینسونی در گروه تمرینی نسبت به گروه پایه و کنترل پارکینسونی GDNF نتایج : نتایج نشان داد که سطحنتیجه گیری: پیش درمان با استفاده از تمرینات ورزشی اختیاری موجب پیشگیری از کاهش .(P= تفاوت معنادار دارد ( 0.001مخچه شد و مقدار آن را نسبت به سطوح پایه افزایش داد. در نتیجه به نظر میرسد نقش حفاظتی در برابر ضایعات القایی GDNFناشی از تزریق سم عصبی 6-هیدروکسی دوپامین در مخچه مدل تجربی پارکینسون دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع:
 2. - Nutt JG, Wooten GF. (2005). Diagnosis and
 3. initial management of Parkinson's disease. N Engl
 4. J Med. 353(10):1021-7.
 5. - Sterm M. B. (2005). Parkinson disease. Early
 6. Diagnosis and management. JfamPrace.
 7. (4):439-46.
 8. - Bonnet AM, Jutras MF, Czernecki V, Corvol CH.
 9. (2012). Nonmotor Symptoms in Parkinson’s
 10. Disease. pages. Jean.19(83)16-22.
 11. - Allen NE, Canning CG, Sherrington C, et al.
 12. (2010). The effects of an exercise program
 13. on fall risk factors in people with Parkinson's
 14. disease: a randomized controlled trial.
 15. ;25(9):1217-25.
 16. - Gao D, Liu Y , Sun Sh, Li L , Xiong Y, College
 17. X. (2011). China Actions of GDNF on Midbrain
 18. Dopaminergic Neurons: The Signaling Pathway
 19. ;25(9)462-7.
 20. - Koppula S, Kumar H, More SV, Lim HW, Hong
 21. SM, Choi DK. (2012) Recent updates in redox
 22. regulation and free radical scavenging effects by
 23. herbal products in experimental models of
 24. Parkinson's disease. Molecules.
 25. ;17(10):11391-420.
 26. - rodriguez, M., barroso-chinea, P., abdala, P.,
 27. obeso, J., & gonzalez-hernandez, T. (2001).
 28. dopamine cell degeneration induce by
 29. intraventicular administration of 6-
 30. hydroxydopamine in the rat: similarities with cell
 31. loss in parkinsons diease. exp neurol. 169: 163-
 32. - Wu T, Hallett M. (2013). The cerebellum in
 33. Parkinson's disease. Brain. 136(6): 182-197
 34. -9 گایتون آرتور، هال جان. فیزیولوژی پزشکی. ترجمه فرخ
 35. - شادان.( 1378 ). تهران. انتشارات چهر. ص 500
 36. - Belviranl M Gökbel H. (2006). acute exercise
 37. induced oxidative stress and antioxidant
 38. changes. Eur J Gen Med. 3(3): 126-131
 39. - Kostić N, Caparević Z, Marina D, et al. (2009).
 40. Clinical evaluation of oxidative stress in patients
 41. with diabetes mellitus type II impact of
 42. acute exercise. Vojnosanit Pregl. 66(6):459-64
 43. - Wang X, Hou Z, Yuan Y, et al. (2011).
 44. Association study between plasma GDNF and
 45. cognitive function in late-onset depression.
 46. (3):418-21
 47. - Gardaneh M, PanahiY, Shojaei S, Mazaheri
 48. E.(2010). Neuroprotection in Parkinson's Disease:
 49. a Multi-directional Genetic Strategy for
 50. Maximum Protection of Dopaminergic Neurons
 51. against Parkinsonian Toxicity. MaghsudiN,.
 52. licensee Tehran Univ. Med. Sci
 53. - Sariola H, Saarma (2003). Novel functions and
 54. signalling pathways for GDNF. M J Cell Sci.
 55. (11): 3855-62
 56. - Mount HT, Dean DO, Alberch J, Dreyfus CF,
 57. Black IB. (1995). Glial cell line-derived
 58. eurotrophic factor promotes the survival and
 59. اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار برسطح فاکتور نروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال مخچه موش های پارکینسونی 759
 60. morphologic differentiation of Purkinje cells .
 61. Proc Natl Acad Sci U S A.26;92(20):9092-6
 62. - Kawamoto Y, Nakamura S, Matsuo A, Akiguchi
 63. IActa. (2000). Glial cell line-derived neurotrophic
 64. factor-like immunoreactivity in the cerebella of
 65. normal subjects and patients with multiple system
 66. atrophy. Neuropathol. 100(2):131-7
 67. - Praag, H. (2008). Neurogenesis and exercise:
 68. past and future directions. Neuromolecular Med.
 69. , 128-140.
 70. -18 نادری آسیه، علایی حجتاله, شریفی محمدرضا,
 71. حسینی محمود. ( 1385 ) مقایسه اثر ورزش کوتاه مدت
 72. و میان مدت بر روی میل به مرفین در موش صحرایی
 73. . نر. مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد 9 شماره 4
 74. - Faherty C. Shepherd K. Herasimtschu k, et al.
 75. (2005). Environmental enrichment in adulthood
 76. eliminates neuronal death in experimental
 77. Parkinsonism. Brain Res Mol Brain Res. 134,
 78. -179.
 79. - Falvo MJ, Schilling BK, Earhart GM. (2008).
 80. Parkinson's disease and resistive exercise:
 81. rationale, review, and recommendations. Mov
 82. Disord. 23(1):1-11
 83. - Sasco AJ, Paffenbarger Jr, Gendre I, Wing AL .
 84. (1992). The role of physical exercise in the
 85. occurrence of Parkinson's disease . Arch Neurol.
 86. :360–5.
 87. - RadakZ, KumagaiS, TaylorAW, NaitoH, GotoS.(
 88. .Effects of exercise on brain function: role o
 89. f free radicals. Appl Physiol Nutr Metab.
 90. (5):942-6
 91. -23 آقاسی محمد ، فلاح محمدی ضیاء ، حاجیزاده مقدم
 92. اکبر. ( 1392 ). پیش درمان تمرین اختیاری بر سطح
 93. دوپامین و تیروزین هیدروکسیلاز جسم مخطط
 94. موشهای صحرایی مبتلا شده به پارکینسون. مجله علوم
 95. .52- زیستی ورزشی، پاییز 92 دوره 5 شماره 3 ص 41
 96. - Michael J, Zigmond L, Judy L, Cameron K,
 97. Rehana K, Mirnics L. K, Smith A. D.(2009).
 98. Triggering endogenous neuroprotective processes
 99. through exercise in models of dopamine
 100. deficiency Parkinsonism and Related Disorders.
 101. : 542-545.
 102. - Tajiria N, Yasuharaa T, Shingoa T, Kondoa A,
 103. Yuana W, Kadotaa T,Wanga F, Babaa T, Tayraa
 104. J, Morimotoa T, Jinga M, Kikuchia Y, Kuramotoa
 105. S, Agaria T, Miyoshia Y, Fujinob H, Obatac F,
 106. Takedad I, Furutae T, Datea I. (2010). Exercise
 107. exerts neuroprotective effects on Parkinson's
 108. disease model of rats. brain research1 310 : 200 –
 109. - Smith B, Goldberg N, & Meshul C. (2011).
 110. Effects of treadmill exercise on behavioral
 111. recovery and neural changes in the substantia
 112. nigra and striatum of the1-methyl-4-phenyl-
 113. ,2,3,6-tetrahydropyridine-lesioned mouse. Brain
 114. Res 1386: 70-80
 115. - Ana S and Graça B. (2011). GDNF and PD: Less
 116. Common Points of View. Towards New
 117. Therapies for Parkinson's Disease.175-216.
 118. - Winkler C, Sauer C, Lee S, and Björklund A.
 119. (1996). Short-term GDNF treatment provides
 120. long-term rescue of lesioned nigral dopaminergic
 121. neurons in a rat model of Parkinson’s disease. J
 122. Neurosci 16:7206-7215.
 123. - Nutt JG, Burchiel C, Comella L, Jankovic J, Lang
 124. E R, Laws Jr, et all. (2003). Randomized, doubleblind
 125. trial of glial cell line-derived neurotrophic
 126. factor (GDNF) in PD. Neurology 60:69-73.
 127. - Baatile J, Langbein WE, Weaver F, Maloney C,
 128. Jost MB. (2000). Effect of exercise on perceived
 129. quality of life of individuals with Parkinson's
 130. disease. J Rehabil Res Dev. 37(5):529-34.
 131. - Choe MA, Koo BS, An GJ, Jeon S. (2012).
 132. Effects of Treadmill Exercise on the Recovery of
 133. Dopaminergic Neuron Loss and Muscle Atrophy
 134. in the 6-OHDA Lesioned Parkinson's Disease Rat
 135. Model. Korean J Physiol Pharmacol. 16(5):305-
 136. - Cohen AD. (2006). Role Of Exercise and GDNF
 137. in animal model of Parkinson diease.
 138. - McCullough MJ, Peplinski NG, Kinnell KR,
 139. Spitsbergen JM. neuroscience. (2010). Glial cell
 140. line-derived neurotrophic factor protein content in
 141. rat skeletal muscle is altered by increased
 142. physical activity in vivo and in vitro. Epub Nov
 143. - - Marvin A, Sackner. (2012). Whole Body
 144. Periodic Acceleration: “Passive Exercise” for
 145. Parkinson’s disease. Journal of Parkinsonism
 146. Restless Legs Syndrome . ©JPRLS. 2(1):1-5.
 147. - Muhammed Al-Jarrah. (2013). Exercise training
 148. and rehabilitation of the brain inParkinson’s
 149. disease. Clinical Medicine Research 2(2) : 11-17.
 150. - Berchtold NC, Chinn G, Chou M, Kesslak JP,
 151. Cotman CW. (2005). Exercise primes a molecular
 152. memory for brain-derived neurotrophic factor
 153. protein induction in the rat hippocampus.
 154. Neuroscience 133:853-861.
 155. - Jay L, Alberts1, Susan M, Linder, Amanda L,
 156. Penko, Mark J, Lowe and Micheal P. (2011) .It Is
 157. Not About the Bike, It Is About the Pedaling:
 158. Forced Exercise and Parkinson’s Disease.
 159. Exercise and Sport Sciences Reviews Copyright
 160. by the American College of Sports
 161. Medicine0091-6331/3904/177Y186.
 162. - Bernard, A., Lauriston, A., ST Kellaway, A.,
 163. Gibson, C., & Russell, A. (2004) Voluntary
 164. running distance is negatively correlated with
 165. striatal dopamine release in untrained rats.
 166. Behavioural Brain Research. 154, 493-499