دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
علمی - پژوهشی
اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار برسطح فاکتور نروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال مخچه موش های پارکینسونی

فریده آبادیان؛ ضیاء فلاح محمدی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیده:هدف تحقیق : بیماری پارکینسون به سبب اختلال در مراکز کنترل بدن باعث به وجود آمدن ارتعاش در حالت استراحت، برادیکینزی، لرزش، سختشدگی عضلانی و عدم تعادل وضعیتی میشود. این بیماری بر اثر از بین رفتن سلولهای دوپامینرژیک مغزمیانی بوجود میآید. فاکتور نروتروفیک مشتق از سلولهای گلیال بطور اساسی بعنوان فاکتور نروتروفیک نرون های دوپامینرژیکمغز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 2

ولی اله دبیدی روشن؛ سمانه افشان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدهکراتین کیناز ،(HSP) هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر مکمل ضد التهابی زنجبیل بر تغییرات مقادیر پروتئین شوک گرماییبه ترتیب به عنوان مارکرهای استرس سلولی، آسیب سلولی و مارکر التهابی متعاقب (CRP) C و پروتئین واکنش پذیر (CK)اجرای پروتکل تمرینی قدرتی به روش آکسفورد (الگوی باردهی کاهنده) در مردان جوان والیبالیست بود.روششناسی: 20 مرد ورزشکار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر کلاژن 18 پلاسمایی و عضله قلبی موشهای صحرایی نر ویستار

حجت الله نیک بخت؛ احمد عبدی؛ خسرو ابراهیم

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر کلاژن 18 پلاسمایی و عضله قلبی موشهای نر ویستار بود.و تمرین (C) 135 گرم) به طور تصادفی به دو گروه کنترل - 6 هفتهای و 125 - روش شناسی: 16 سر موش صحرایی نر ویستار ( 4تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 8 هفته، 5 روز در هفته، به مدت 20 تا 60 دقیقه و سرعت 28 تا 34 متر در دقیقه بود. (T)72 ساعت پس از آخرین جلسه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر شانزده هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال غیرفعال

هاجر عباس زاده صورتی؛ خسرو ابراهیم؛ حجت الله نیک بخت

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر 16 هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال39 سال)، که هیچ گونه /375±3/ غیرفعال بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 16 نفر از زنان میانسال غیر فعال ( 667فعالیت بدنی منظمی نداشتند، بطور انتخابی به عنوان آزمودنیهای تحقیق انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی ( 9 نفر) و کنترل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی رابطه بین آمادگی قلبی تنفسی و نسبت دور کمر به دور لگن با ویژگیهای جسمانی و روانی سندرم پیش قاعدگی در دختران

انسیه شهرجوی حقیقی؛ مریم کوشکی جهرمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدهزمینه: سندرم پیش قاعدگی شامل علائم متعدد آزاردهنده جسمانی و روانی میباشد که در هفته قبل از قاعدگی آغاز میشوند.برخی از پژوهشها، فعالیتهای منظم جسمانی و هوازی را، به عنوان یک شیوه درمانی غیرداروئی برای این سندرم، توصیهمیکنند. در برخی تحقیقات نیز، به اهمیت دارا بودن توده بدنی سالم در جلوگیری از بروز این سندرم اشاره شده است. هدف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی و عملکرد سرعتی دختران شناگر آماتور

صدیقه اسلامی؛ جمشید همتی؛ مهتاب نجفی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی تأثیر چهار هفته تمرینات اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیباتبدن و عملکرد سرعتی دانشجویان دختر شناگر آماتور میباشد. روششناسی: آزمودنیهای تحقیق شامل 30 دختر شناگر آماتور57 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی د ر سه گروه 10 ± 6/ 22 سال و میانگین وزن 31 /10 ±1/ شهر اهواز با میانگین سنی 41نفره (مکمل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرحاد کشش ایستا و پویا پیش از فعالیت زیر بیشینه بر اقتصاد دویدن و برخی عوامل همودینامیکی در مردان فوتبالیست

حسین رادفر؛ ندا خالدی؛ حمید رجبی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعیین اثر حاد کشش ایستا و پویا پیش از فعالیت زیر بیشینه بر اقتصاد دویدن و برخی عواملهمودینامیکی در مردان فوتبالیست بود. روش تحقیق: بدین منظور 12 فوتبالیست شرکت کننده در رقابت های فوتبال ارتش جمهوری اسلامی(BMI) 8 درصد؛ شاخص توده بدن /7 ±1/ 69 کیلوگرم؛ چربی 12 /75 ±3/ 175 سانتی متر؛ وزن، 95 ±6/ 21 سال؛ قد، 11 /08 ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به دو نوع انقباض همتنش و همجنبش درونگرایی در مردان سالم

وریا طهماسبی؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو؛ علی اشرف جمشیدی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف: با توجه به اهمیت پاسخهای حاد شاخصهای پلاکتی به انواع انقباض عضلانی که پاسخ های هورمونی و الگوهای فعال سازی عصبی-عضلانیمتفاوتی نیز دارند، مطالعه حاضر جهت بررسی پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به انواع مختلف انقباضات درون گرای هم تنش و هم جنبش پس از26 سال) دو جلسه فعالیت مقاومتی هم تنش و هم جنبش /9±١/ فعالیت و دوره ریکاوری 1 ساعته طراحی ...  بیشتر