پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 2

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

چکیدهکراتین کیناز ،(HSP) هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر مکمل ضد التهابی زنجبیل بر تغییرات مقادیر پروتئین شوک گرماییبه ترتیب به عنوان مارکرهای استرس سلولی، آسیب سلولی و مارکر التهابی متعاقب (CRP) C و پروتئین واکنش پذیر (CK)اجرای پروتکل تمرینی قدرتی به روش آکسفورد (الگوی باردهی کاهنده) در مردان جوان والیبالیست بود.روششناسی: 20 مرد ورزشکار در یک طرح طولی به طور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی آکسفورد با و بدون مکمل زنجبیل(گروه تجربی) و گروه دارونما همراه با اجرای تمرین قدرتی آکسفورد (با و بدون دارونمایی موسوم به نشاسته) تقسیم شدند.آزمودنیهای گروه تجربی 3 گرم پودر زنجبیل را در سه وعده (هر وعده یک گرم) مصرف کردند. گروه دارونما نیز یک کپسولحاوی 1 گرم نشاسته (دارونما)، را با همان شیوه و مدت زمان گروه تجربی مصرف میکردند. خونگیری از آزمودنیهای تحقیق در3 مرحله بلافاصله قبل، بلافاصله بعد و 24 ساعت پس از انجام تمرین آکسفورد انجام شد. برای مطالعه اثر پروتکل تمرین قدرتی ویا اثر مکمل در مراحل مختلف از روش آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر استفاده شد.در بلافاصله بعد از انجام CRP و CK و افزایش غیرمعنیدار مقادیر HSP نتایج: تمرین آکسفورد باعث افزایش معنی دار مقادیر 72آن شد و این افزایش حتی پس از 24 ساعت بعد از آن به وضعیت اولیه بازنگشت. مکملگیری زنجبیل باعث کاهش معنیدارشاخصهای استرسی و التهابی مذکور در مرحله ی بلافاصله بعد از اتمام تمرین آکسفورد شد، اما باعث مهار کامل این شاخصها درمقایسه با گروه دارونما نشد.بحث و نتیجهگیری: مصرف مکمل زنجبیل قبل از اجرای فعالیتهای ورزشی یک روش درمانی جایگزین برای مهار افزایش و یاتخفیف اثرات التهابی و استرسی ناشی از پروتکل تمرینی سنگین میباشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
رجبی حمید، رزمجو سحر، جنتی معصومه، ظریفی
آیدین( 1389 ). ارتباط پاسخهای عاملهای رشدی شبه
انسولینی و کراتین کیناز پس از یک جلسه و دورهی
شش هفتهای مقاومتی هرمی و هرمی واژگون در
.29-42 :( 50) دختران غیر ورزشکار.المپیک. 2
Miles MP., Andring JM., Pearson SD., Gordon
LK., Kasper C., Depner CM., et al. (2008).
Diurnal variation, response to eccentric
exercise,and damage variables association of
inflammatory mediators with muscle. J Appl
Physiol .104: 451-458.
Atashak S., Piri M., AfsharJafari M.,
Azarbayjani A. (2010). Effects of 10 Week
Resistance Training and Ginger Consumption on
C-reactive protein and Some Cardiovascular
Risk Factors in Obese Men. Physiology and
Pharmacology. 14(3): 318-328.
Ogawa K.,Sanada K., Machida S., Okutsu M.,
Suzuki K. (2010). Resistance exercise traininginduced
muscle hypertrophy was associated with
reduction of inflammatory markers in elderly
women. Mediators Inflamm . doi: 1155/171023.
Grebenyuk ES., Stupnikova TV., Sakharov DA.,
Shleptsova VA., Sashchenko LP., Tonevitsky
EA. (2010). Long-term exercises increase the
concentration of HspBP1, a co-chaperone of 70-
KDa heat shock protein. Bull Exp Biol Med .
(5): 640-4.
Calabrese V., Cornelius C., Leso V., Trovato-
Salinaro A., Ventimiglia B., Cavallaro M., et al.
(2012). Oxidative stress, glutathione status,
sirtuin and cellular stress response in type 2
diabetes . Biochim Biophys Acta . 1822(5): 729-
Yuji O., Hisashi N., Mitsutoshi K., Takao S.,
Junichiro A., Shizuo K. (2006). Sprint-interval
Training Induces Heat Shock Protein 72 In Rat
Skeletal Muscles. Journal of Sports Science and
Medicine . 194-201.
Hamilton KL., Powers SK., Sugiura T., Kim S.,
Lennon S., Tumer N., Mehta JL. (2001). Shortterm
exercise training can improve myocardial
tolerance to I/R without elevation in heat shock
proteins. Am J Physiol Heart Circ Physiol .
-1352.
Milne K.J, Noble E.G. (2002). Exercise-induced
elevation of HSP70 is intensity dependent.
Journal of Applied Physiology . 93: 561-568.
Morton JP., Maclaren DP., Cable NT., Campbell
IT., Evans L., Bongers T., et al. (2007). Elevated
core and muscle temperature to levels
comparable to exercise do not increase heat
shock protein content of skeletal muscle of
physically active men. Acta Physiol (Oxf).
(4):319-27.
. دبیدی روشن ولیاله، عبدی حمزه کلایی هدی
). تاثیر دمای محیط بر تغییر ناشی از تمرین )
برونگرایی مقادیر پروتئین شوک گرمایی در دختران
.77-99 : فعال. حرکت. 23
Febbraio MA., Steensberg A., Walsh R.,
Koukoulas I., van Hall G., Saltin B., et al.
(2002). Reduced glycogen availability is
associated with an elevation in HSP72 in
contracting human skeletal muscle. Journal of
Physiology. 538: 911–917.
. دبیدی روشن ولی اله، عبدی حمزه کلایی هدی،
موسوی سید غلامرضا ( 1387 ). تاثیر یک جلسه دوی
استقامتی فزاینده و تمرین با وزنه بر پاسخ پروتئین
شوک گرمایی زنان جوان فعال. علوم حرکتی و ورزش.
.77-86 :12
Black C.D., & Oconnor, P.J. (2008). Acute
effects of dietary ginger on quadriceps muscle
pain during moderate-intensity cycling exercise.
Int J Sport Nutr Exerc Metab, 18(6) :653-64.
Tkačova J., Angelovičova M. (2012). Heat
Shock Proteins (HSPs): a Review.Animal
Science and Biotechnologies. 45 (1).
da Silva D.P., Curty V., Areas JM., Souza S.C.,
Hackney A.C., Machado M. (2009).
Comparison Of Delorme With Oxford
Resistance Training Techniques: Effects Of
Training On Muscle Damage Markers.Biology of
Sport . 77-81
Sesti F., Tsitsilonis OE., Kotsinas A., Trougakos
IP. (2012). Oxidative stress-mediated
biomolecular damage and inflammation in
tumorigenesis. 26(3):395-402.
Federico A., Morgillo F., Tuccillo C., Ciardiello
F., Loguercio C.(2007). Chronic inflammation
and oxidative stress in human carcinogenesis. Int
J Cancer .121(11):2381-6.
Piva SJ., Tatsch E., De Carvalho JA., Bochi GV.,
Kober H,, Duarte T.,et al. (2012). Assessment of
Inflammatory and Oxidative Biomarkers in
Obesity and Their Associations with Body Mass
Index. Inflammation .
Simar D., Malatesta D., Mas E., Delage M.,
Caillaud C. (2012). Effect of an 8-weeks aerobic
training program in elderly on oxidative stress
and HSP72 expression in leukocytes during
پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 847
antioxidant supplementation.J Nutr Health Aging
. 16(2): 155-61.
Grzanna R., Phan P., Polotsky A., Lindmark L.,
Frondoza CG. (2004). Ginger extract inhibits
beta-amyloid peptide induced cytokine and
chemokine expression in cultured THP-1
monocytes. J Altern Complement Med . 10:
-1013.
Ueda H., Ippoushi K., Takeuchi A. (2010).
Repeated oral administration of a squeezed
ginger (Zingiber officinale) extract augmented
the serum corticosterone level and had antiinflammatory
properties. Biosci Biotechnol
Biochem . 74(11):2248-52.
Shimoda H., Shan SJ., Tanaka J., Seki A., Seo
JW., Kasajima N.(2010). Anti-inflammatory
properties of red ginger (Zingiber officinale var.
Rubra) ) extract and suppression of nitric oxide
production by its constituents.J med food .
(1):156-62.
Penna SC., Medeiros MV., Aimbire FS., Faria-
Neto HC., Sertie JA., Lopes-Martins RA.(2003).
Anti-inflammatory effect of the hydralcoholic
extract of Zingiber officinale rhizomes on rat
paw and skin edema. Phytomedicine. 10(5):381-
Ojewole JA., Analgesic.(2006).
antiinflammatory and hypoglycaemic effects of
ethanol extract of Zingiber officinale (Roscoe)
rhizomes (Zingiberaceae) in mice and rats.
Phytother Res . 20(9):764-72.
Andrzejewski M., Marcin., Chmura J., Wiacek.,
Magdalena., Zubrzycki Igor Z(2008). The
influence of individualizing physical lods on
speed, ceratin kinaz activity and lactate
dehydrogenize in football players. Biology of
Sport . 25(2):135-146.
Glyn H., Michael H., Stuart G., Jamie T., Phillip
G., Duncan N.(2012). Exercise-induced muscle
damage is reduced in resistance-trained males by
branched chain amino acids: a randomized,
double-blind, placebo controlled study. Journal
of the International Society of Sports Nutrition .
Christian., Natalie J., Basu S.,Bengt V., Anders
K., Lars-Bo¨rje., et al.(2006). Vitamin E isoformspecific
inhibition of the exercise-induced .heat
shock protein 72 expression in humans. J Appl
Physiol . 1679–1687.
Martin W., Gary J., Walker., Nicolette C.,
Bishop. (2006). Effect of caffeine
supplementation on the extracellular heat shock
protein 72 response to exercise. J Appl Physiol .
: 1222–1227.
Christopher D. Black., Marttew P., David J.,
Patrick J.(2010). Ginger (Zingiber officinale)
Reduces Muscle Pain Caused by Eccentric
Exercise. The Journal of Pain .11: 894-903.
Khassaf M., McArdle A., Esanu C., Vasilaki A.,
McArdle F., Griffiths RD., et al. (2003). Effect
of vitamin C supplements on antioxidant defence
and stress proteins in human lymphocytes and
skeletal muscle. J Physiol. 549: 645–652
Dugasani S., Pichika MR., Nadarajah VD.,
Balijepalli MK., Tandra S., Korlakunta JN.
(2010). Comparative antioxidant and antiinflammatory
effects of [6]-gingerol, [8]-
gingerol, [10]-gingerol and [6]-shogaol. J
Ethnopharmacol . 127(2):515-20.
Ghasemzadeh A., Jaafar HZ., Rahmat A.(2010).
Antioxidant activities, total phenolics and
flavonoids content in two varieties of Malaysia
young ginger (Zingiber officinale Roscoe).
Molecules .14: 15(6):4324-33.
Ghasemzadeh A., Jaafar HZ., Rahmat A., Wahab
PE., Halim MR.(2010). Effect of Different Light
Intensities on Total Phenolics and Flavonoids
Synthesis and Anti- oxidant Activities in Young
Ginger Varieties (Zingiber officinale Roscoe).Int
J Mol Sci . 11(10):3885-97.
Ramadan G., Al-Kahtani MA., El-Sayed WM.
(2011). Anti-inflammatory and anti-oxidant
properties of Curcuma longa (turmeric) versus
Zingiber officinale (ginger) rhizomes in rat
adjuvant-induced arthritis. Inflammation .34(4):
-301.
Habib SHM., Makpol S., Hamid NA., Das D.,
Ngah WZ., Yusof YAM. (2008). Ginger extract
(Zingiber officinale) hasanti-cancerand antiinflammatory
effects on ethionine-induced
hepatomarats. Clinics. 63: 807- 13.
van RB., Tao Y., Li W.(2011). Cyclooxygenase-
inhibitors in ginger (Zingiber officinale).
Fitoterapia .82(1):38-43.
Nurtjahja-Tjendraputra E., Ammit AJ.,
Roufogalis BD., Tran VH., Duke CC. (2003).
Effective anti-platelet and COX-1 enzyme
inhibitors from pungent constituents of ginger.
Thromb Res . 111(4-5):259-65.
Frondoza CG., Sohrabi A., Polotsky A., Phan
PV., Hungerford DS., Lindmark L. (2004). An in
vitro screening assay for inhibitors of
proinflammatory mediators in herbal extracts
using human synoviocyte cultures. In Vitro Cell
Dev Biol Anim . 40(3-4):95-101.
Tripathi S., Bruch D., Kittur DS. (2008). Ginger
extract inhibits LPS induced macrophage
activation and function. BMC Complement
Altern Med . 8: 1.
Black, C.D., O’Connor p.j. (2008). Short term
effects of 2-grams of dietary ginger on muscle
pain, inflammation and disability induced by
eccentric exercise .The Journal of Pain . 9(4):25