بررسی رابطه بین آمادگی قلبی تنفسی و نسبت دور کمر به دور لگن با ویژگیهای جسمانی و روانی سندرم پیش قاعدگی در دختران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

چکیدهزمینه: سندرم پیش قاعدگی شامل علائم متعدد آزاردهنده جسمانی و روانی میباشد که در هفته قبل از قاعدگی آغاز میشوند.برخی از پژوهشها، فعالیتهای منظم جسمانی و هوازی را، به عنوان یک شیوه درمانی غیرداروئی برای این سندرم، توصیهمیکنند. در برخی تحقیقات نیز، به اهمیت دارا بودن توده بدنی سالم در جلوگیری از بروز این سندرم اشاره شده است. هدف اینپژوهش، بررسی ارتباط بین آمادگی قلبی تنفسی و نسبت دور کمر به دور لگن با ویژگیهای جسمانی و روانی سندرم پیش18 سال، 60 داوطلب بطور هدفمند - قاعدگی بود. روشها: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین دختران دانشجوی 25در پژوهش شرکت داده شدند. به منظور بررسی سندرم پیش قاعدگی، از پرسشنامه اختلالات قاعدگی موس استفاده شد. توانهوازی از طریق آزمون بروس بر روی نوارگردان برآورد شد . دور کمر و دور لگن آزمودنیها اندازهگیری شد و نسبت دور کمر بهدور لگن محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که:وجود دارد. اما بین (P≤0/ بین آمادگی توان هوازی و علائم جسمانی و روانی سندرم پیش قاعدگی، رابطه مثبت و معناداری ( 05نتیجه گیری: بالاتر بودن میزان آمادگی .(P>0/ نسبت دور کمر به دور لگن و علائم این سندرم، رابطه معناداری وجود ندارد ( 05قلبی تنفسی که احتمالاً حاصل انجام فعالیت ورزشی و روزانه است ، عامل مهم مرتبط با کاهش علائم سندرم پیش قاعدگی باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع:
Elcock M. (2002). Lifestyle risk factors for
emotional and physical premenstrual symptoms.
Dissertation for the degree of doctor of philosophy.
California: California University.
Rosenfeld R, Livne D, Nevo O, Lior D, Milloul V,
Lavi S, Jacob G. (2008). Hormonal and volume
dysregulation in women with premenstrual
syndrome. Journal of the American Heart
Association. 51(4):1-6.
Mishell Jr. (2005). Premenstrual
disorders:epidemiology and disease burden.
American Journal of Managed Care. 11(16):473-479.
Tempel R. (2001). PMS in the workplace.
American Association of Occupational Health Nurses
Journal. 49(2):72-78.
Kroll A. (2010). Recreational physical activity and
premenstrual syndrome in college-aged women. A
thesis for master of science.
Massachussets:Massachussets Amherst University.
Stoddard J, Dent C, Shames L, Bernestein L. .۶
(2007). Exercise training effects on premenstrual
distress and ovarian steroid hormones. European
Journal of Applied Physiology. 99(1):27-37.
٧. صفوی نائینی، خاطره.( 1387 ). مقایسه تاثیر ورزش
ایروبیک و تمرینات فیزیکی بر علائم سندرم پیش قاعدگی
در زنان شهرستان شیراز. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد
.180-177:(3) اسلامی واحد پزشکی تهران. 18
Daley, A. (2009). The role of exercise in the
treatment of menstrual disorders:the evidence. British
Journal of General Practice. 59(561):241-242.
Rasheed P, Al-Sowielem LS. (2003). Prevalence
and predictors of premenstrual syndrome among
college-aged women in Saudi Arabia. Annals of
Saudi Medicine. 23(6):381-387.
Braverman P. (2007). Premenstrual syndrome and
premenstrual dysphoric disorder. Journal of Pediatric
and Adolescent Gynecology. 20(1): 3-12.
١١ . اظهری، صدیقه؛ کریمی نیک چترودی، اکرم؛ عطار زاده
حسینی، سید رضا؛ مظلوم، سید رضا.( 1384 ). تاثیر تمرین
هوازی بر سندرم قبل از قاعدگی دختران. مجله زنان، مامائی
.128-119:(2) و نازائی ایران. 8
١٢ . مصلی نژاد، زهرا؛ گائینی، عباسعلی؛ مصلی نژاد،
لیلی.( 1386 ). تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر سندرم
پیش قاعدگی در دختران: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله
.53-49:(1) دانشگاه علوم پزشکی تهران. 65
Vishnupriya R, Rajarajeswaram P. (2012). Effects
of aerobic exercise at different intensities in
premenstrual syndrome. Journal of obstetrics and
gynaecology of India. 61(11):57-69.
١۴ . دهقان منشادی، فریده؛ امامی، مهناز؛ غمخوار، لیلا؛
شاهرخی ابراهیمی، بیژن؛ قنبری، زینت.( 1387 ). تاثیر 3 ماه
ورزش هوازی منظم بر شدت علایم سندرم قبل از قاعدگی.
.98-89 :(2) مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 7
Mayes J, Watson G. (2004). Direct effects of sex
steroid hormones on adipose tissue and obesity.
Obesity Reviews. 5(4):197-216.
Anderson L, Mcternan Ph, Barnett A, Kumar S.
(2001). The effects of androgens and estrogens on
preadipocyte proliferation in human adipose
tissue:influence of gender and site. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism.
(10):5045-5051.
Olson MB, Shaw LJ, Kaizar EE, Kelsey SF, Bittner
V, Reis SE, Smith K, Braunstein GD, Berga SL,
Johnson BD, Bairey Merz CN. (2006). Obesity
distribution and reproductive hormone levels in
women: A report from the NHLBI-sponsored wise
study. Journal of Women’s Health. 15(7):836-842.
١٨ . قاری پور، مژگان؛ محمدی فرد، نوشین؛ عسگری، صدیقه؛
نادری، غلامعلی.( 1382 ). شیوع انواع چاقی و عوامل خطر
بیماری های قلبی- عروقی در اصفهان. مجله علمی دانشگاه
.64- 53:(2) علوم پزشکی قزوین. 7
١٩ . صابری، مهدی؛ هاشمی جواهری، سید علی اکبر؛
رحیمی، ناصر؛ خدائی، مینا.( 1390 ). بررسی شاخص توده
بدن، نسبت دور کمر به لگن و درصد چربی بدن در جانبازان
شیمیایی استان خراسان رضوی. نشریه علمی پژوهشی طب
.40-34 :(2) جانباز. 4
Masho S, Adera A, South-Paul J. (2005). Obesity
as a risk factor for premenstrual syndrome. Journal of
Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. 26(1):33-
Moos RH. (1968). The development of a
menstrual questionnaire. Psychosomatic Medicine.
(6):853-867.
Taylor D. (2005). Premenstrual symptoms and
syndromes. Journal of Obstetrics and Gynecology.
(5):228-241.
انسیه شهرجوی حقیقی و همکاران
٢٣ . صدربافقی، سیدمحمود؛ نصیریان، منصوره؛ نماینده، سیده
.( مهدیه؛ رفیعی، منصور؛ پاک سرشت، محمدرضا.( 1387
تعیین شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با دیگر عوامل خطر
بیماریهای قلبی – عروقی جامعه شهری یزد. مجله دانشکده
.66-61:(99) پزشکی مشهد. 51
Aganoff JA, Boyle GJ. (1994). Aerobic exercise,
mood states and menstrual cycle symptoms. Journal
of Psychosomatic Research. 38(3):183-192
Fruzzeni F, Lazzarini V, Ricci C, Quirici B,
Gambacciani M, Paoleni A, Riccardo A. (2007).
Effect of an oral contraceptive containing 30 μg
ethinylestradiol plus 3 mg drospirenone on body
composition of young women affected by
premenstrual syndrome with symptoms of water
retention. Contraception, An International
Reproductive Health Journal 76(3):190-194.
Ravnik T, Jakopic V. (2006). Changes in total body
water and body fat in young women in the course of
menstrual cycle. International Journal of
Anthropology. 21(1):55-60.
Sadler C, Smith H, Hammond J, Bayly R, Borland
SH, Panay N, Crook D, Inskip H. (2010). Lifestyle
Factors, Hormonal Contraception and Premenstrual
Symptoms:The United Kingdom Southampton
Women's Survey. Journal of Women’s Health.
(3):391-396.
Johnson E, Hankinson S, Willet W, Johnson S,
Manson J. (2010). Adiposity and development of
premenstrual syndrome. Journal of Women’s Health.
(11):1955-1962.
Adewuya AO, Loto OM, Adewumi TA. (2009).
Pattern and correlates of premenstrual
symptomatology among Nigerian University
students. Journal of Psychosomatic Obstetrics and
Gynecology. 30(2):127-132.
٣٠ . محمدی، ویدا؛ شیدفر، فرزاد؛ کشتکارآقابابائی، سحر؛
.( مختاری، پریسا؛ محمدی، رویا؛ گوهری، محمودرضا.( 1392
ارتباط شاخص های تن سنجی با ابتلا به سندرم پیش از
قاعدگی و شدت آن در دانشجویان دختر دانشگاه علوم
.94-88:(109) پزشکی تهران. مجله علوم پزشکی رازی. 20
Bennett P, Williamson C. (2010). Basic Science in
Obstetrics and Gynaecology, UK, Chercill livigstone
pub.