تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی و عملکرد سرعتی دختران شناگر آماتور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیدههدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی تأثیر چهار هفته تمرینات اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیباتبدن و عملکرد سرعتی دانشجویان دختر شناگر آماتور میباشد. روششناسی: آزمودنیهای تحقیق شامل 30 دختر شناگر آماتور57 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی د ر سه گروه 10 ± 6/ 22 سال و میانگین وزن 31 /10 ±1/ شهر اهواز با میانگین سنی 41نفره (مکمل کراتین، شبه دارو و کنترل) قرار گرفتند. گروه مکمل کراتین و شبه دارو به ترتیب، طی دوره بارگیری به مدت 5 روز وهر روز 20 گرم ( 2 وعده 10 گرمی) و در ادامه روزی 2 گرم مکمل کراتین و شبه دارو (آرد نخودچی) دریافت کردند. هر دو گروه85 % ضربان قلب بیشینه شرکت ک ردند . - مکمل و شبه دارو در یک دوره 4 هفتهای تمرینات اینتروال شدید شنا با شدت 90آزمون ترکیب بدنی جهت اندازهگیری فاکتورهای مربوط به ترکیب بدنی و آزمون کرال سینه 25 متر جهت اندازه گیری عملکردسرعتی در دو مرحله قبل و بعد از 4 هفته تمرین و مصرف مکمل اجرا شد. نتایج: نتایج نشان داد که چهار هفته تمرینات اینتروالشدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی آزمودنیها بیتأثیر بوده است اما بر عملکرد سرعتی آزمودنیهای گروه مکمل+ تمرین و شبه دارو + تمرین تأثیر مثبت داشته است. بحث و نتیجهگیری: به طور کلی میتوان چنین بیان کرد، از آنجا کهمصرف مکمل کراتین منجر به افزایش ذخیره کراتین عضله میشود، عملکرد دستگاه انرژی فسفاژن و در پی آن اجراهای کوتاهمدت و شدید بهبود مییابد. از سوی دیگرآزمودنیهای تحقیق حاضر آماتور بودند و یکی از عوامل بهبود رکورد در این آزمودنی ها(گروه مکمل و گروه شبه دارو) را میتوان عامل یادگیری و تأثیر تمرین دانست.

کلیدواژه‌ها


منابع
مورگان، رونالدجی، 1384 ، راهنمای تغذیه ورزش نوین،
جلد اول (مبانی علمی)، ترجمه علیجانی، عیدی،
تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی و عملکرد سرعتی دختران شناگر آماتور 876
نوربخش، مهوش، انتشارات کمیته المپیک جمهوری
اسلامی ایران، تهران.
Eijend, OP., Hespel P. 2001. Short- term creatine
supplementation does not alter hormonal
response to resistance training. Med. Sci. Sports
Exer. 33(3): 449-453.
Preen D., Goodman S. 2008. Effect of creatin
loading on long – term sprint exercise
performance and metabolism Med. Sci. Sports
Exer .Dec, 33(5):814-821.
Bemben, MG., Bemben, DD., Loftiss. AW.
Creatin supplementation during resistance
training in college football athletes. Med. Sci.
Sports Exer. 33(10):1667-1673.
Cassy, A., Constantin D. 1996. Creatin ingestion
favorably affect performance and muscle
metabolism during maximal exercise in human.
Am J Physiol ,Jul. 271(1):31-37.
William D., Victor L. 1999. Essential exercise
physiology. Second Edition. 328-351 & 484-489
& 369.
Racette, SB. 2003. Creatine Supplementation and
atletic performance. Journal Oithop Sports phs.
oct; 33(10) :615-21.
Barnet, C., Cavey, M., Proietto, J., Cerin, E.,
Febbraio, MA., Jenkins D. 2008. Muscle
metabolism during sprint exercise in man:
influence of sprint training. J of Sci and Med in
sports. Sep; 7(3) :314-22.
Hoffman, JR., Stout, JR., Falvo, MH., Kang, J.,
Ratamess, NA. 2005. Effect of low –dose, short
–duration Creatine supplementation on anaerobic
exercise performance. J of Str Cond Res. May.
(2):260-4.
Javierre, C., Barbany, JR., Bonjorn, VM.,
Lizarrage, MA., Ventura, Jl., Segura, R. 2004.
Creatin Supplementation and performance in 6
consecutive 60 meter sprints, J of Physio and
Biochem. Dec; 60 (4):265-71.
Mendes, RR., Pives, I., Olivera, A. 2004. Effects
of creatine supplementation on performance and
body composition of competitive swimmers. J of
Nut Biochem. Aug;15(8):473- 8.
Volek, JS., Rawson, ES. 2007. Scientific basis
and practical aspects of creatine supplementation
fo athletes. Nutrition sep ;20(9) : 841.
Kutz, MR., Gunter, MJ. 2003. Cratine
monohydrate supplementation on body weight
and percent body fat .J strength cond Res. Nov;
(4):817-21.
Kilduff, LP., Pitsiladis, YP., Tasker, L.,
Attwood, J., Hyslop, P., Dailly, A., Dickson I,
and Grant S. (2003). Effects of creatine on body
Composition and strength gains after 4 weeks of
resistance – trained humans. Inter J of Nut, Exer
and metabol .Dec;(4): 504-20.
) رابرگز، رابرت آ، رابرتس، اسکات ا. 1384 ، اصول
بنیادی فیزیولوژی ورزشی ( 1) ترجمه گایینی، عباس
علی، دبیدی روشن، ولی ا...، انتشارات سمت، تهران.
Gill, ND., Hall, RD., Blazevich, AJ. 2004.
Creatine serum is not as effective as creatine
powder for improving cycle sprint performance
in competitive male team sport athletes. J of str
cond Res.18 (2):272-5.
Anomaciry, W., Sanguanrungsirikul, S.,
Saichandee, p. 2004. Effects low dose of
creatine supplementation enhances sprint phase
of 400 meters swimming per for mince. J Med
Assocat Thui. Vol. 87(2): 228-32.
) شیخ الاسلامی وطنی ، 1382 ، تأثیر مکمل کراتین
برعملکرد مسافتهای کوتاه شنا و ترشح برخی
هورمونها دانشجویان دانشگاه کردستان ، پای اننامه
کارشناسی ارشد.
Peyrebrune, MC., Stokes, K., Hall, GM., Nevill,
ME. 2005. Effect of Creatine Supplementation
on training for Competition in elite swimmers.
Med sci spo Exer. Dec;37(21):2140-