تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی و عملکرد سرعتی دختران شناگر آماتور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

10.48308/joeppa.2012.98706

چکیده

چکیدههدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی تأثیر چهار هفته تمرینات اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیباتبدن و عملکرد سرعتی دانشجویان دختر شناگر آماتور میباشد. روششناسی: آزمودنیهای تحقیق شامل 30 دختر شناگر آماتور57 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی د ر سه گروه 10 ± 6/ 22 سال و میانگین وزن 31 /10 ±1/ شهر اهواز با میانگین سنی 41نفره (مکمل کراتین، شبه دارو و کنترل) قرار گرفتند. گروه مکمل کراتین و شبه دارو به ترتیب، طی دوره بارگیری به مدت 5 روز وهر روز 20 گرم ( 2 وعده 10 گرمی) و در ادامه روزی 2 گرم مکمل کراتین و شبه دارو (آرد نخودچی) دریافت کردند. هر دو گروه85 % ضربان قلب بیشینه شرکت ک ردند . - مکمل و شبه دارو در یک دوره 4 هفتهای تمرینات اینتروال شدید شنا با شدت 90آزمون ترکیب بدنی جهت اندازهگیری فاکتورهای مربوط به ترکیب بدنی و آزمون کرال سینه 25 متر جهت اندازه گیری عملکردسرعتی در دو مرحله قبل و بعد از 4 هفته تمرین و مصرف مکمل اجرا شد. نتایج: نتایج نشان داد که چهار هفته تمرینات اینتروالشدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی آزمودنیها بیتأثیر بوده است اما بر عملکرد سرعتی آزمودنیهای گروه مکمل+ تمرین و شبه دارو + تمرین تأثیر مثبت داشته است. بحث و نتیجهگیری: به طور کلی میتوان چنین بیان کرد، از آنجا کهمصرف مکمل کراتین منجر به افزایش ذخیره کراتین عضله میشود، عملکرد دستگاه انرژی فسفاژن و در پی آن اجراهای کوتاهمدت و شدید بهبود مییابد. از سوی دیگرآزمودنیهای تحقیق حاضر آماتور بودند و یکی از عوامل بهبود رکورد در این آزمودنی ها(گروه مکمل و گروه شبه دارو) را میتوان عامل یادگیری و تأثیر تمرین دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks interval training with creatine supplementation on body composition and sprint performance in amatory females swimmers

چکیده [English]

 
 
purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of four weeks interval training with creatine supplementation on body composition and sprint performance in amatory female swimmers. Methods: Subjects consist of 30 female from Ahvaz City (average age: 22٫10 ± 1٫41, mean weight: 57 ± 6٫31 kg) were selected and randomly divided in three equal groups of supplement, placebo and control. The subjects in supplement group ingested 20gr (2x10gr per day) creatine supplement per day for five days (loading phase) and then ingested 2gr per day for 25 day (maintenance phase). In placebo group, the subjects ingested the same dose of placebo at the same time. The supplement and placebo groups participated in swimming interval training by 85 90% of maximum heart rate for four weeks. The control group didn't ingested supplement and didn't participate in training. body compositions factors of subjects were evaluated by performed body composition test and for evaluation the sprint performance, subjects performed the 25m swimming test. All of the subjects performed these tests before and after 4 weaks training. Results: The results suggested that four weeks interval training with creatine supplementation lead to no significant changes in body compositions factors in supplement and placebo groups. But four weeks interval training with creatine supplementation lead to significant changes in sprint performance in supplement and placebo groups. Conclusion: Therefore these results suggest that creatine supplementation lead to increase in muscle creatine reserve, improvement in ATP-Pe system and then lead to improvement in intensive short distance performance. In the other hand, the subjects were amatory and one of the factors that improved the records of sprint performance (in tow groups) may be learning and effects of training.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interval training
 • Creatine supplementation
 • body compositions
 • sprint performance
 1. منابع
 2. مورگان، رونالدجی، 1384 ، راهنمای تغذیه ورزش نوین،
 3. جلد اول (مبانی علمی)، ترجمه علیجانی، عیدی،
 4. تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر ترکیب بدنی و عملکرد سرعتی دختران شناگر آماتور 876
 5. نوربخش، مهوش، انتشارات کمیته المپیک جمهوری
 6. اسلامی ایران، تهران.
 7. Eijend, OP., Hespel P. 2001. Short- term creatine
 8. supplementation does not alter hormonal
 9. response to resistance training. Med. Sci. Sports
 10. Exer. 33(3): 449-453.
 11. Preen D., Goodman S. 2008. Effect of creatin
 12. loading on long – term sprint exercise
 13. performance and metabolism Med. Sci. Sports
 14. Exer .Dec, 33(5):814-821.
 15. Bemben, MG., Bemben, DD., Loftiss. AW.
 16. Creatin supplementation during resistance
 17. training in college football athletes. Med. Sci.
 18. Sports Exer. 33(10):1667-1673.
 19. Cassy, A., Constantin D. 1996. Creatin ingestion
 20. favorably affect performance and muscle
 21. metabolism during maximal exercise in human.
 22. Am J Physiol ,Jul. 271(1):31-37.
 23. William D., Victor L. 1999. Essential exercise
 24. physiology. Second Edition. 328-351 & 484-489
 25. & 369.
 26. Racette, SB. 2003. Creatine Supplementation and
 27. atletic performance. Journal Oithop Sports phs.
 28. oct; 33(10) :615-21.
 29. Barnet, C., Cavey, M., Proietto, J., Cerin, E.,
 30. Febbraio, MA., Jenkins D. 2008. Muscle
 31. metabolism during sprint exercise in man:
 32. influence of sprint training. J of Sci and Med in
 33. sports. Sep; 7(3) :314-22.
 34. Hoffman, JR., Stout, JR., Falvo, MH., Kang, J.,
 35. Ratamess, NA. 2005. Effect of low –dose, short
 36. –duration Creatine supplementation on anaerobic
 37. exercise performance. J of Str Cond Res. May.
 38. (2):260-4.
 39. Javierre, C., Barbany, JR., Bonjorn, VM.,
 40. Lizarrage, MA., Ventura, Jl., Segura, R. 2004.
 41. Creatin Supplementation and performance in 6
 42. consecutive 60 meter sprints, J of Physio and
 43. Biochem. Dec; 60 (4):265-71.
 44. Mendes, RR., Pives, I., Olivera, A. 2004. Effects
 45. of creatine supplementation on performance and
 46. body composition of competitive swimmers. J of
 47. Nut Biochem. Aug;15(8):473- 8.
 48. Volek, JS., Rawson, ES. 2007. Scientific basis
 49. and practical aspects of creatine supplementation
 50. fo athletes. Nutrition sep ;20(9) : 841.
 51. Kutz, MR., Gunter, MJ. 2003. Cratine
 52. monohydrate supplementation on body weight
 53. and percent body fat .J strength cond Res. Nov;
 54. (4):817-21.
 55. Kilduff, LP., Pitsiladis, YP., Tasker, L.,
 56. Attwood, J., Hyslop, P., Dailly, A., Dickson I,
 57. and Grant S. (2003). Effects of creatine on body
 58. Composition and strength gains after 4 weeks of
 59. resistance – trained humans. Inter J of Nut, Exer
 60. and metabol .Dec;(4): 504-20.
 61. ) رابرگز، رابرت آ، رابرتس، اسکات ا. 1384 ، اصول
 62. بنیادی فیزیولوژی ورزشی ( 1) ترجمه گایینی، عباس
 63. علی، دبیدی روشن، ولی ا...، انتشارات سمت، تهران.
 64. Gill, ND., Hall, RD., Blazevich, AJ. 2004.
 65. Creatine serum is not as effective as creatine
 66. powder for improving cycle sprint performance
 67. in competitive male team sport athletes. J of str
 68. cond Res.18 (2):272-5.
 69. Anomaciry, W., Sanguanrungsirikul, S.,
 70. Saichandee, p. 2004. Effects low dose of
 71. creatine supplementation enhances sprint phase
 72. of 400 meters swimming per for mince. J Med
 73. Assocat Thui. Vol. 87(2): 228-32.
 74. ) شیخ الاسلامی وطنی ، 1382 ، تأثیر مکمل کراتین
 75. برعملکرد مسافتهای کوتاه شنا و ترشح برخی
 76. هورمونها دانشجویان دانشگاه کردستان ، پای اننامه
 77. کارشناسی ارشد.
 78. Peyrebrune, MC., Stokes, K., Hall, GM., Nevill,
 79. ME. 2005. Effect of Creatine Supplementation
 80. on training for Competition in elite swimmers.
 81. Med sci spo Exer. Dec;37(21):2140-