تأثیر چهار هفته برنامه گرم کردن پویا بر شاخص‌های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوی ورزشی دانشگاه سمنان

2 استادیار فیزیولوؤی ورزشی دانشگاه سمنان

چکیده

زمینه و هدف:  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چهار هفته تمرین گرم کردن پویا بر شاخص‌های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر بود. روش تحقیق: به این منظور تعداد 16 نفر از دختران ژیمناست ماهر (با میانگین سن45/1±62/9 سال، وزن 60/8±58/28 کیلوگرم، قد 37/12±12/130 سانتی‌متر و BMI 49/2±48/16 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه (گرم‌کردن عمومی و گرم‌کردن عمومی+کشش پویا) تقسیم شدند. پروتکل اول شامل 10 دقیقه دویدن آرام و پروتکل دوم شامل جاگینگ و استفاده از حرکات کششی پویا بود. قبل و بعد از چهار هفته فعالیت گرم کردن، شاخص‌های تعادل (قدامی-خلفی و داخلی-خارجی) در چهار وضعیت ایستا (با دو پا و با یک پا) و پویا (با دو پا و یک پا) با حذف ورودی‌های بینائی با استفاده از سیستم نیروسنج مجهز به 7 دوربین و صفحه فشار (Kistler force plate) بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بانفرونی در سطح معنی‌داری (05/0p≤) انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج این پژوهش افزایش معنادار تعادل پویا با دو پا و یک پا را با حذف ورودی‌های بینائی در وضعیت‌های تعادلی با پروتکل گرم کردن پویا پس از چهار هفته نشان دادند (001/0=P)  همچنین تعادل ایستا با دو پا و یک پا با پروتکل گرم کردن پویا پس از چهار هفته افزایش معناداری یافت (005/0=P). نتیجه‌گیری: از آنجائی که حذف ورودی‌های بینائی می‌تواند منجر به اختلال عملکرد در کنترل نوسانات قامت گردد، استفاده از تمرین گرم کردن پویا در ژیمناست‌ها نشان داد که این نوسانات به میزان قابل‌توجهی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته به‌گونه‌ای که عملکرد کنترل تعادل را در این افراد بهبود می‌بخشد. 

کلیدواژه‌ها


Lephart S.M, F.F.H., Proprioception and neuromuscular control in joint stability. New Zealand, Human Kinetics, 2000. p. 40-48.
McWhorter, J. and S. Schuerman, Balance and aging. ORTHOPAEDIC PHYSICAL THERAPY CLINICS OF NORTH AMERICA, 2002. 11(1): p. 111-130.
Newcomer, K.L., et al., Differences in repositioning error among patients with low back pain compared with control subjects. Spine, 2000. 25(19): p. 2488-2493.
Shirazi, Z., F. Nezhad, and L. Hemati, Comparison of speed of walking, balance and proprioception of knee and ankle joints between diabetic and healthy subjects. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2012. 14(2): p. Pe43-Pe46, En47.
Ergen, E. and B. Ulkar, Proprioception and ankle injuries in soccer. Clinics in sports medicine, 2008. 27(1): p. 195-217.
Vaugoyeau, M., et al., Proprioceptive contribution of postural control as assessed from very slow oscillations of the support in healthy humans. Gait & posture, 2008. 27(2): p. 294-302.
Cameron, M.L., R.D. Adams, and C.G. Maher, The effect of neoprene shorts on leg proprioception in Australian football players. Journal of Science and Medicine in Sport, 2008. 11(3): p. 345-352.
Panics, G., et al., Effect of proprioception training on knee joint position sense in female team handball players. British journal of sports medicine, 2008. 42(6): p. 472-476.
Pearce, A.J., et al., Effects of secondary warm up following stretching. European journal of applied physiology, 2009. 105(2): p. 175-183.
Pasanen, K., et al., Effect of a neuromuscular warm-up programme on muscle power, balance, speed and agility: a randomised controlled study. British journal of sports medicine, 2009. 43(13): p. 1073-1078.
Subasi, S.S., N. Gelecek, and G. Aksakoglu, Effects of different warm-up periods on knee proprioception and balance in healthy young individuals. Journal of Sport Rehabilitation, 2008. 17(2): p. 186.
Witzke, K.A. and C.M. Snow, Effects of polymetric jump training on bone mass in adolescent girls. Medicine and science in sports and exercise, 2000. 32(6): p. 1051-1057.
Amir Hoshang Bakhtiary, M.G., Golamreza Jafarian Ardekani, Saeid Amini, Seyede Maryam Hoseini, Acute effect of warm-up training on the static and dynamic balance indices in athletic and non-athletic subjects. Koomesh. (In Persion), 2013. 14 (3): p. 292-301.
Ahmadabadi, F., S.M. Avandi, and A. Aminian-Far, Acute versus Chronic dynamic warm-up on balance and balance the vault performance in skilled gymnast. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2015. 4(2): p. 20-33.
calfs, C., E,And arnheirn,D, modern principlec of athletic training. saint louis:C,V.Mosbey com, 1977.
Ribeiro, F. and J. Oliveira, Aging effects on joint proprioception: the role of physical activity in proprioception preservation. European Review of Aging and Physical Activity, 2007. 4(2): p. 71-76.
A, J., The comparison of elbow joint position sense in basketball player, Gymnast and non-athletes mens. [MSc thesis]. Tehran Univ., 2008.