دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، خرداد 1395 

علمی - پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن

صفحه 1365-1374

10.48308/joeppa.2016.98825

فتانه ملاحسن زاده؛ ناهید بیژه؛ مهتاب معظمی؛ مریم نورشاهی


مقایسه سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت پروتئین واکنش‌دهندهC و گلبول‌های سفید خونی در بیماران دیابتی نوع2

صفحه 1375-1384

10.48308/joeppa.2016.98827

علی حیدریان‌پور؛ محمد علی سمواتی شریف؛ مریم کشوری؛ علیرضا احمدوند؛ حجت الله سیاوشی