نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق: فعالیت بدنی یک عامل مهم تقویت سیستم ایمنی و کاهش عوامل التهابی است که می‌تواند رشد را با تاثیر بر واسطه‌های آنابولیک و کاتابولیک، گسترش دهد. این مطالعه با  هدف بررسی پاسخ‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2 هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش نیمه تجربی در جامعه کودکان مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان آتیه شهر تهران انجام شد . چهارده کودک مبتلا به کوتاه قدی ایدیوپاتی (4 دختر و 10 پسر) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به فعالیت بدنی پرداختند. شدت فعالیت بدنی 40-60 درصد حداکثر تواتر قلبی بود. سطوح سرمی IL-6، TNF-α و IL-1β قبل و بعد از هشت هفته فعالیت بدنی و بعد از دو هفته بی فعالیتی سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل و اندازه گیری‌های مکرر تحلیل شدند. نتایج: یافته‌های مطالعه افزایش غیر معنی‌دار مقادیر IL-6 و کاهش غیر معنی‌دار مقادیر IL-1β  را بعد از هشت هفته نشان داد (05/0<P). همچنین، مشخص شد پس از دو هفته بی فعالیتی، TNF-α و IL-1β   کاهش غیر معنادار و IL-6  افزایش غیر معنادار داشتند(05/0<P). اختلاف مقادیر TNF-α بین گروه تجربی (69/1±1/14pg/ml) و کنترل(84/8±9/25pg/ml) پس از دو هفته بی فعالیتی معنادار بود (005/0(P=. بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد  آثار مثبت فعالیت بدنی پس از دو هفته بی فعالیتی  تا حدودی هنوز وجود دارد. بنابراین برای تعیین مدت لازم برای کاهش سایتوکاین‌های التهابی به انجام پژوهش‌هایی با دوره تمرین طولانی تر از 8 هفته نیاز می‌باشد.

 1. رولند،توماس دبلیو.(2005)، فیزیولوژی ورزشی کودکان. ترجمه: عباسعلی گائینی،ندا خالدی(1389). انتشارات سمت،چاپ اول.
 2. حیدری.تقی، امام قریشی.فاطمه، امینی.میترا، (1384). بررسی رشد کودکان زیر دوسال جهرم ومقایسه آن با معیارهای NCHS،افق دانش، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گناباد،. 11(3)،ص ص42-48.
 3. Benjamin UN, wosu, Mary ML. (2008) Evaluation of short and tall stature in children. American Family Physician. 78 (1):597-604.
 4. WHO Expert Committee, Physical status: the use and interpretation of anthropometry. (1995) WHO Technical Report Series 854. Geneva: WHO.
 5. Wit JM, Clayton PE, Rogol AD, Savage MO, Saenger PH, Cohen P. (2008). Review: Idiopathic short stature: Definition, epidemiology, and diagnostic evaluation. Sciencedirect.18: 89-110.
 6. Blair JC, Savage MO. (2002). The GH–IGF-I axis in children with idiopathic short stature. TRENDS in Endocrinology & Metabolism.13 (8): 325-30.
 7. Ora HP, Rogol AD. (2004). Idiopathic Short Stature: what you need to know.
 8. Scheett TP, Nemet D, Stoppani J, Maresh CM, Newcomb R, Cooper DM.(2002) The Effect of Endurance-Type Exercise Trainingon Growth Mediators and in Pre-Pubertal and Early Pubertal Males. Pediatric Research.52 (4):491-497.
 9. Nemet D, Christie M. Gottron R, Mills PJ, Cooper DM. (2003). Effect of Water Polo Practice on Cytokines, Growth Mediators, and Leukocytes in Girls. Medical & science in sports and exercise .35(2):356–363.
 10. Pass C, MacRae VE, Ahmed SF, Farquharson C. (2009). Inflammatory cytokines and the GH/IGF-I axis: novel actions on bone growth". Cell Biochem Funct .27:119–127.
 11. Scheett TP, Mills PJ, Ziegler MG, Stoppani J, Cooper DM. (1999). Effect of Exercise on Cytokines and Growth Mediators in Pre pubertal Children. pediatric Research .46(4):429-436.
 12. Nemet D, Pontello AM, Gottron RC, Cooper DM. (2004). Cytokines and growth factors during and after a wrestling season in adolescent boys. Med & scie in sport and exercise. 36 (5):794-800.
 13. Lyngberg K, Andersen V, Halkjaer KJ, Hansen M, Klokker M, Pedersen BK.(1993). Effect of 8 wk of bicycle training on the immune system of patients with rheumatoid arthritis. J Appl Physiol. 75 (4):1691-5.
 14. Admopoulos S, Parissis J, Kroupis C, Georgiadis M, Karatzas D, Karavolias G. (2001). Physical training reduces peripheral markers of inflammation in patients with chronic heart failure. Eur Heart J. 22:791-97.
 15. مقرنسی، مهدی؛ گائینی، عباسعلی؛ کردی، محمدرضا؛ رواسی، علی اصغر؛ جوادی، ابراهیم؛ شیخ الاسلامی، داریوش.(1390). اثرچهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب‌های التهابی آتروژنز، علوم زیستی ورزشی، 9،ص ص 20-5.
 16. Bar-Or O, Rowland T, Eds. (2004). Pediatric exercise medicine. From Physiologic Principles to Healthcare Application. Human Kinetics, Champaign.
 17. Bruce RA, Kusumi F, Hosmer D. (1973). Maximal oxygen intake and nomographic assessment of functional aerobic impairment in cardiovascular disease. Am Heart J .85:546–562.
 18. Wessel HU, Strasburger JF, Mitchell BM. (2001). New standards for the Bruce treadmill protocol in children and adolescent. Pediatr Exerc Sci .13:392–401.
 19. Zijp MH., IJsselstijn H, Takken T, Willemsen SP, Tibboel D, Stam HK. (2010). Exercise testing of pre-school children using the Bruce treadmill protocol: new reference values". Eur J Appl Physiol .108(2): PP:393–399.
 20. Karila c, de Blic J, Waernessyckle S, Benoist MR, Scheinmann P. (2001). cardiopulmonary exercise testing in children: an individualized protocol for workload increase. Chest .120:81-7.
 21. Rhind, S, Castellani JW, Brenner IKM. (2001). Intracellular monocyte and serum cytokine expressions is modulating by exhausting exercise and cold exposure. Am J Physiol.281:66- 75.
 22. رواسی، علی اصغر؛ امینیان رضوی، توران دخت؛ گایینی، عباسعلی؛ حامدی نیا، محمدرضا؛ حقیقی، امیرحسین؛(1385). اثر تمرینات استقامتی بر سایتوکین‌های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق. حرکت. 9. ص ص 31-49.
 23. Ambarish V, chandrashekara S, suresh KP .(2012). moderate regular exercise reduce inflammatory response for physical stress. Indian J Physiology Pharmacology. 56 (1):7–14.
 24. Donges CE, Duffield R, Drinkwater EJ. (2010). Effects of resistance or aerobic exercise training on interleukin-6, Creative protein, and body composition. Med & Sci Sports Exerc.42 (2):304-13.
 25. Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA, Robinson JP, Timmerman KL. (2007). the influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein. Med Science Sports Exercise. 39(10):1714-19.
 26. عیسی نژاد، امین؛ حسن صراف، زهیر؛ مهدوی، مهدی؛ قراخانلو، رضا؛(1391)، تاثیر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی سایتوکاین‌های Hsp70,IL-6,IL-1β,TNF-α در موش‌های صحرایی، علوم زیستی ورزشی،15،ص ص 91-106.
 27. Petersen AM, Pedersen BK.(2005). The anti-inflammatory effect of exercise. J Appl Physiol.98:1154-62.
 28. Steensberg A, Fischer CP, Keller C, Moller K, Pedersen BK.(2003). IL-6 enhances plasma IL-1ra, IL-10 and cortisol in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab.285:433-7.
 29. Mathur N, Pedersen BK.(2008). Review article: Exercise as a mean to control low-grade systemic inflammation. Mediators Inflamm.2008(2):1-6.
 30. Brandt C, Pedersen BK.(2010). Review article: The role of exercise-induced myokines in muscle homeostasis and the defense against chronic diseases. J Biomed Biotechnol.2010:1-6.
 31. Batista Jr ML, Lopes R, Seelaender M, Lopes A. (2009). Anti-inflammatory Effect of Physical Training in Heart Failure: Role of TNF-α and IL-10. Arq Bras Cardiol.93:643-651.
 32. Suzuki K, Nakaji S, Yamada M, Totsuka M, Sato K, Sugawara K. (2002). Systemic inflammatory response to exhaustive exercise”. Cytokine kinetics. Exercise immunology review. 8(1):6-48.
 33. Anne Marie WP, Bente KP.(2005). the anti-inflammatory effect of exercise. AM J sports med.32:1459-65.
 34. Zaldivar F, Wang-Rodriguez J, Nemet D, Schwindt C, Galassetti P, Mills PJ, Wilson LD, Cooper DM. (2006). Constitutive pro- and anti-inflammatory cytokine and growth factor response to exercise in leukocytes. J Appl Physiol.100(4):1124-1133.
 35. Steensberg A, Fischer CP, Keller C, Moller K, Pedersen BK. (2003). IL‐6 enhances plasma IL‐1ra, IL‐10, and cortisol in humans. American J of Physiol Endo & Metabolism.285(2):433‐437.
 36. Klover PJ, Zimmers TA, Koniaris LG, Mooney RA.(2003). Chronic exposure to interleukin-6 causes hepatic insulin resistance in mice. Diabetes.52(11):2784-9.
 37. Pedersen BK, Goetz LH. (2000). Exercise and the immune system regulation, integration and adaptation. Physiol Rev.80(3):1055-1081.