اثرات حاد کشش PNF عضله مخالف بر خستگی عصبی عضلانی، قدرت و الکترومایوگرافی عضله موافق در مفصل زانو افراد غیر ورزشکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات حاد کشش PNF عضله مخالف بر حداکثر گشتاور، مقدار پرش عمودی ارتفاع و خستگی عضله موافق در مفصل زانو افراد غیر ورزشکار بود. روش شناسی: پانزده نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی (3/1±7/21 سال ، 02/7±9/180 سانتی متر و 8/9±2/75  کیلو گرم) بصورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. نمونه‌های تحقیق، آزمون‌های پرش ارتفاع، حداکثر گشتارو تولیدی آیزوکینتیک در حین باز کردن مفصل زانو با سرعتهای 60 و 300 درجه بر ثاینه و همچنین آزمون 25 تکرار حداکثر گشتاور تولیدی آیزوکینتیک در حین باز کردن مفصل زانو با سرعت 60 درجه بر ثانیه را جهت خستگی، اجرا کردند. اطلاعات الکترومایوگرافی از عضلات پهن جانبی و دوسر رانی در حین اجرای آزمون خستگی ثبت شد. از روش آماری t تست وابسته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج: نتایج آماری پژوهش نشان داد که در حداکثر گشتاور تولیدی آیزوکینتیک در حین باز کردن مفصل زانو در سرعت 60 درجه بر ثانیه (257 در مقابل  257 نیوتن بر متر: 945/0P=) و در سرعت 300 درجه بر ثانیه ( 145 در مقابل 146 نیوتن بر متر: 754/0P=) به ترتیب بین گروه کشش و گروه بدون کشش هیچ تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مقدار پرش عمودی ارتفاع نیز به ترتیب بین گروه کشش و گروه بدون کشش هیچ تفاوت معنا داری یافت نشد (3/54 در مقابل 1/53 سانتی متر: 358/0P=). همچنین در مقدار درصد کاهش فرکانس میانه  عضله پهن جانبی چهار سر ران (3/14 در مقابل 8/4 درصد: 161/0P=) و خستگی کار عضلات موافق (6/49 در مقابل 8/49 درصد: 891/0P=) به ترتیب بین گروه کشش و گروه بدون کشش تفاوت معنا داری وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: این نتایج نشان می‌دهد که انجام کشش حاد PNF عضلات مخالف بر حداکثر گشتاور، مقدار پرش عمودی ارتفاع و خستگی عضلات موافق  تاثیر معناداری ندارد، بنابراین ممکن است استفاده از این شیوه قبل از تمرین، تاثیر مثبتی بر افزایش عملکرد عضلات موافق نداشته باشد.

 1. - فریبرز هوانلو، مجتبی صالح پور، سید علی حسینی، سیروس شیخی. 1392. تاثیر تغییرات زاویه مفصلی بر میزان هم کنشی عضله مخالف در انقباض ایزومتریک. طرح پژوهشی.
 2. - Knežević O. MD. 2011. Strength and Power of Knee Extensor Muscles. Physical Culture. 65(2):5-15.
 3. - Jarić S, & Kukolj, M. Sila (jačina) i snaga u pokretima čoveka 1996.[Force (strength) and power in human movements]. Fizička kultura. 50(1-2):15-28.
 4. - Pincivero DM, Campy, R. M., & Karunakara, R. G. 2004.The effects of rest interval and resistance training on quadriceps femoris muscle. Journal of Sports Medicine & Physical Fitness. 44(3):224-32.
 5. - Bazzucchi Ilenia RME, Felici Francesco. 2008.Tennis players show a lower coactivation of the elbow antagonist muscles during isokinetic exercises. Journal of Electromyography and Kinesiology18:752-9.
 6. - بلوم فیلد. جی، آکلند تی آر، الیوت. بی سی. 1382. بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش، ترجمه سعید ارشم. انتشارات فر دانش پژوهان.
 7. - David Titcomb DPT, Jeffrey Lowes, D.C., Daniel Howell, Ph.D., James H. Nutter, D.A. 2013. A Review of Stretching Techniques and Their Effects on Exercise.
 8. - Farina D MR, Enoka RM. 2004. The extraction of neural strategies from the surface EMG. J Appl Physio.96:1486-95.
 9. - Ferri A, Scaglioni,G.,Pousson,M.,Gapodaglio,P. 2003. Stength and power changes of the human plantar flexors and knee extensors in response to resistance tranining in old age. J Aeta Physiol Scand. 177(1):69-78.
 10. - Hakkinen K, Alen, M.,Kaninen, M.,Kraemer, WJ. 2000. Neuro musular adaptation during prolonged strength training, detraining and re strength-training in middle- aged and elderly people. Eur J Appl Physiol 83:57-62.
 11. - سیدرضا عطار زاده حسینی، دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر حمید رجبی. 1382. تاثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته: با تاکید بر سندروم درد کشککی- رانی. حرکت.17:5-24.
 12. - بهروز حاجیلو، مهرداد عنبریان، حامد اسماعیلی، سارا صادقی. 1393. اثر خستگی موضعی عضلات چهار سر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی برخی عضلات اطراف زانو در مرحله استانس راه رفتن. طب ورزشی. تابستان 6(1):73-88.
 13. - Sandberg JB, Wagner, Dale R., Willardson, Jeffrey, and Smith, Gerald Aparecido. 2012. Acute effects of antagonist stretching on jump height, torque, and electromyography of agonist musculature. J Strength Cond Res 26(5):1249-56.
 14. - Sharman MJ CA, Riek S. Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching. ports Med.
 15. - Gabriel Andrade Paz MdFM, Vicente Pinheiro Lima, Carlos Gomes Oliveira, Ewertton Bezerra, Roberto Simão, Humberto Miranda. 2012. Maximal Exercise Performance and Electromyography Responses after Antagonist Neuromuscular Proprioceptive Facilitation. American Society of Exercise Physiologists.;15.
 16. - Gabriel A. Paz JMW, Roberto Simão, Humberto Miranda. 2013. Effects of different antagonist protocols on repetition performance and muscle activation. Med Sport. 17(3):106-112.
 17. - Kellis E, and Baltzopoulos, V. 1998. Muscle activation differences in eccentric and concentric isokinetics exercise. Medicine and Science in Sport and Exercise. 30:1616-23.
 • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1395
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 آذر 1395