تاثیر دو برنامه مختلف تمرین مقاومتی بر عوامل همورئولوژیکی در مردان غیرفعال سالم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش عالی

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف: با توجه به تناقض­های مربوط به اثرات تمرینات مقاومتی بر پارامترهای همورئولوژیکی مرتبط با بیماری­های قلبی-عروقی، تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی مختلف (هایپرتروفی و قدرتی بیشینه) بر عوامل همورئولوژیکی در مردان غیرفعال سالم انجام شد. روش: 39 دانشجوی مرد 20-18 ساله سالم غیر فعال به طور تصادفی به سه گروه کنترل (12n=)، تمرین مقاومتی هایپرتروفی (14n=) و قدرتی بیشینه (13n=) تقسیم شدند. گروه­های تمرین به مدت 12 هفته در تمرینات مقاومتی (3 جلسه/هفته،  6 ایستگاه/جلسه و در هر ایستگاه 3 نوبت) شرکت داشتند. تمرینات مقاومتی هایپرتروفی و قدرتی بیشینه به ترتیب باشدت 70-65% و 85-80% یک تکرار بیشینه، انجام شد. نمونه­های خونی قبل و 48 ساعت پس از دوره تمرین گرفته شدند و برای اندازه گیری متغیرهای همورئولوژیکی آنالیز شدند. داده­های عوامل همورئولوژیکی با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه مستقل بررسی شدند. یافته­ها: پروتئین­تام، ویسکوزیته پلاسما و تجمع­پذیری گلبول­های قرمز  متعاقب 12 هفته تمرین مقاومتی هایپرتروفی و قدرتی بیشینه به طور معنی‌دار کاهش یافتند (05/0>P). از طرفی، تغییرشکل­پذیری گلبول­های قرمز در هر دو گروه تمرین مقاومتی به طور معنی­دار افزایش پیدا کرد (05/0>P). به هر حال، افت دامنه ویسکوزیته پلاسما در گروه هایپرتروفی نسبت به گروه قدرتی بیشینه به طور معنی‌دار بیشتر بود (05/0>P). به علاوه، افت معنی­دار ویسکوزیته خون تنها در گروه هایپرتروفی مشاهده شد (05/0>P).  نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های تحقیق حاضر می­توان نتیجه­گیری نمودکه هر دو نوع تمرین مقاومتی هایپرتروفی و قدرتی بطور مشابهی بر ویژگی­های رئولوژیکی گلبول­های قرمز تاثیر دارند، ولی تمرین مقاومتی هایپرتروفی باعث بهبود بیشتر ویسکوزیته خون و پلاسما و در نهایت سیالیت خون می­ شود. لذا، مردان غیرفعال و سالم می توانند جهت بهرمندی از فواید تمرینات مقاومتی بدون نگرانی از بروز تغییرات نامطلوب در شاخص­های همورئولوژیکی مرتبط با ترمبوز به این تمرینات بپردازند.

عنوان مقاله [English]

The effect of two different resistance training programs on hemorheological factors in healthy inactive men

چکیده [English]

Aim: Based on controversies about the effects of resistance training on hemorheological parameters associated with cardiovascular disease, this study was carried out to determine the effect of 12 weeks of resistance training (hypertrophy and maximal strength) on hemorheological parameters in healthy inactive men. Methods: Thirty nine collegiate men (18-20 years) were randomly divided into three groups: control (n =12), hypertrophy (n =13) and strength (n =13) training groups. Training groups participated in 12 weeks of resistance training (3 sessions / week, 6 stations / session and 3 times per station). Hypertrophy and maximal strength resistance training were performed at 65-70% and 80-85% of one repetition maximum, respectively. Blood samples were taken before and 48 hours after the training period and were analyzed for measuring the hemorheological variables. Hemorheological data were analyzed by using the independent one-way ANOVA. Results: The significant reductions in total protein, plasma viscosity and aggregation of red blood cells in inactive men were found after 12 weeks of hypertrophy and maximal resistance training (P

 1. Sloop G, Holsworth RE, Weidman JJ, St Cyr JA. (2015). "The role of chronic hyperviscosity in vascular disease." Therapeutic advances in cardiovascular disease 9(1): 19-25.
 2. Jahani A, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Hadavi A, Zayeri F, Khatooni A .(2013).The Relationship Between Spiritual Health and Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease, Quran and Medicine.Islamic Life Center Health. 1(2): 23-27.
 3. Donatto F, Neves RX, Rosa FO, Camargo RG H, Ribeiro E, Matos-Neto M, et al. (2013). "Resistance exercise modulates lipid plasma profile and cytokine content in the adipose tissue of tumour-bearing rats." Cytokine. 61(2): 426-432.
 4. Ahmadizad S, El-Sayed M, MacLaren DPM. (2006). “Effects of water intake on the responses of haemorheological variables to resistance exercise.” Clinical hemorheology and microcirculation 35(1): 317-327.
 5. Manetta J, Aloulou I, Varlet-Marie E, Jacques M, Brun J-F. (2006). "Partially opposite hemorheological effects of aging and training at middle age." Clinical hemorheology and microcirculation 35(1, 2): 239-244.
 6. Simmonds M. J, Meiselman HJ, Baskurt OK, Geriatr Cardiol J. (2013). “Blood rheology and aging.” Journal of geriatric cardiology: JGC 10(3): 291.
 7. El-Sayed M.S, Ali N, Ali Z. (2005). "Haemorheology in exercise and training." Sports Medicine 35(8): 649-670.
 8. Kilic-Toprak E, Ardic F, Erken G , Unver-Kocak F, Kucukatay V, Bor-Kucukatay M. (2012).“Hemorheological responses to progressive resistance exercise training in healthy young males.” Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research 18(6): CR351-CR360.
 9. Ghanbari–Niaki A, Saeidi A , Aliakbari-Beydokhti M, Ardeshiri S, Kolahdouzi S, Javad Chaichi M, Hedayati-Monfared B. (2015). "Effects of Circuit Resistance Training with Crocus Sativus (Saffron) Supplementation on Plasma Viscosity and Fibrinogen." Annals of Applied Sport Science 3(2): 1-10.
 10. kordi M, Ahmadizad S, Dabagh nikookheslatet S, gaeeni A, ravasi A, Ebrahimi H, et al. (2010). "Effect 12 week resistance training on rest levels of hemorheology parameters in young men. " journal of Exercise physiology 27: 105-122.
 11. Brun J. F. (2002). "Exercise hemorheology as a three acts play with metabolic actors: is it of clinical relevance?" Clinical hemorheology and microcirculation 26(3): 155-174.
 12. Cakir-Atabek H, Atsak P, Gunduz N, Bor-Kucukatay M. (2009). “Effects of resistance training intensity on deformability and aggregation of red blood cells.” Clinical hemorheology and microcirculation 41(4): 251-261.
 13. Montrezol F.T, Antunes HKM, Almeida V D, Gomes RJ, Medeiros A. (2015). "Resistance Training Promotes Reduction in Blood Pressure and Increase Plasma Adiponectin of Hypertensive Elderly Patients."
 14. .14 Vingren J. L, Kraemer WJ, Hatfield DL, Anderson JM, Volek JS, Ratamess NA, et al. (2008). "Effect of resistance exercise on muscle steroidogenesis." Journal of Applied Physiology 105(6): 1754-1760.
 15. Ghanbari A, Tayebi SM.(2013). The Effect of a Single Session of Eccentric Resistance Exercise on Some Parameters of White Blood Cells. Annals of Applied Sport Science. 1(4):17-26.351-CR360.
 16. Simão R, Spineti J, Salles BF, Matta T. (2012). "Comparison between nonlinear and linear periodized resistance training: hypertrophic and strength effects." The Journal of Strength & Conditioning Research 26(5): 1389-1395.
 17. .17 Ribeiro A. S, Avelar A, Schoenfeld BJ, Michele C, Trindade C, Ritti-Dias RM, Altimari LR, et al. (2014). "Effect of 16 Weeks of Resistance Training on Fatigue Resistance in Men and Women." Journal of Human Kinetics 42(1): 165-174.
 18. .Lira F. S, Yamashita AS, Uchida Marco C, Zanchi Nelo E, Nelo E Z, Bruno G, Eivor MartinsJr, et al.(2010) "Low and moderate, rather than high intensity strength exercise induces benefit regarding plasma lipid profile." Diabetology & metabolic syndrome. 2(1): 1.
 19. Mairbäurl, H. (2014). "Red blood cells in sports: effects of exercise and training on oxygen supply by red blood cells." Regulation of red cell life-span, erythropoiesis, senescence and clearance: 9.
 20. .20 Connes P, Dufour S, Pichon A, Favret F. (2013). "Blood Rheology, Blood Flow and Human Health." Nutrition and Enhanced Sports Performance: Muscle Building, Endurance, and Strength: 283.
 21. Brun J.F, Varlet-Marie E, Connes p, Aloulou I. (2010). "Hemorheological alterations related to training and overtraining." Biorheology 47(2): 95-115.
 22. Weijrs R. (2013). "Membrane Flexibility and Exercise: A Guide to Type 2 Diabetes Mellitus." Journal of Diabetes & Metabolism s:10.
 23. Marini M, Abruzzo PM, Bolotta A, Veicsteinas A, Ferreri C. (2011). "Aerobic training affects fatty acid composition of erythrocyte membranes." Lipids in health and disease 10(1): 1.
 24. .24 Bizjak D. A, Brinkmann C, Bloch W, Grau – PloS M. (2015). "Increase in red blood cell-nitric oxide synthase dependent nitric oxide production during red blood cell aging in health and disease: a study on age dependent changes of rheologic and enzymatic properties in red blood cells." PLoS ONE 10(4): e0125206.
 25. Kon M, Ohiwa N, Honda A, Matsubayashi T, Ikeda T, Akimoto T,et al. (2015). "Effects of systemic hypoxia on human muscular adaptations to resistance exercise training." Physiological reports 2(6): e12033.
 26. Izquierdo M, Ibañez J, Calbet JAL, Navarro-Amezqueta I, Gonzalez-Izal M, Idoate F, et al. (2009). "Cytokine and hormone responses to resistance training." European journal of applied physiology 107(4): 397-409.
 27. Simmonds M. J, Connes P, Sabapathy S. (2013). "Exercise-induced blood lactate increase does not change red blood cell deformability in cyclists." PLoS ONE 8(8): e71219.
 28. .28 Pichon A, Lamarre Y, Voituron N, Marchant D, Vilar J, Richalet J.P, Connes P. (2014). "Red blood cell deformability is very slightly decreased in erythropoietin deficient mice." Clinical hemorheology and microcirculation 56(1): 41-46.
 29. Schoenfeld B. J. (2013). "Potential mechanisms for a role of metabolic stress in hypertrophic adaptations to resistance training." Sports Medicine 43(3): 179-194.
 30. Myint PK, Almeida-Dias A, Ascensão A,Magalhães J, Oliveira AR, Carlson J.(2008). Physical activity and fibrinogen concentrations in 23201 men and women in the EPIC-Norfolk populationbased study. Atherosclerosis 198(2): 419-425.
 31. Joy J. M, Gundermann DM, Lowery RP, Jäger R, McCleary SA, Purpura M,et al. (2014). "Phosphatidic acid enhances mTOR signaling and resistance exercise induced hypertrophy." Nutrition & metabolism 11(1): 1.
 32. Hickson Jr, Johnson T.E, Lee W, Sidor R.J. (1999). Nutrition and the precontest preparations of a male bodybuilder, J. Am. Diet. Assoc. 90: 264–267.
 33. Farinha J, Martins MDS, Benetti CB. (2014). "Impact of resistance training on quality of life and ischemia modified albumin levels in men with cardiovas-cular risk factors." Heart Res Open J 1(1): 15-21.
 34. Oliveira P. F. A, Gadelha AB. Gauche R, Lahud Paiva FM, Bottaro M, Vianna LC, Lima RM. (2015). "Resistance training improves isokinetic strength and metabolic syndrome-related phenotypes in postmenopausal women." Clinical interventions in aging. 10: 1299.
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1395
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 آذر 1396