مقایسه منتخبی از ویژگی های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان تکواندو کارحرفه ای سبک های کیوروگی و پومسه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه

3 استاد

10.48308/joeppa.2017.98882

چکیده

هدف: هدف ازتحقیق حاضرتوصیف ومقایسه منتخبی ازویژگی‌های آمادگی جسمانی تکواندوکاران حرفه ای دختردردوسبک  پومسه وکیوروگی بود.روش شناسی: از دختران تکواندوکار حرفه‌ای شهر تهران تعداد 12 نفر از سبک کیوروگی و 12 نفر از سبک پومسه در دامنه سنی 25 الی 30 سالبه‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ویژگی‌های تیپ بدنی به روش هیث-کارترو درصدچربی به روش چین پوستی هشت نقطه ای تعیین شد. همچنین از آزمودنی ها آزمون‌های انعطاف پذیری، پرش سارجنت، چابکی، پاسخ بینایی، تعادل پویا، بیپ تست و آزمون وینگیت برای ارزیابی ویژگی های مختلف فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی به عمل آمد. نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف تعیین گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری تی-مستقل در سطح معنی‌داری (05/0 ≥p) استفاده شد. نتایج: یافته‌هانشاندادکه بین متغیرهای تیپ بدنی،ترکیب بدنی،انعطاف پذیری، عکس‌العمل دیداری،تعادل پویا و توان انفجاری پاها و ظرفیت هوازی در دو سبک تفاوت معنی‌داری وجودندارد (05/0 ≤p)  امادر متغیرهای پرش درجا، چابکی و میانگین توان بی هوازی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد (05/0 ≥p). بحث ونتیجه گیری: باتوجه به یافته های این پژوهش میتوان چنین برداشت کردکه گونه پیکری ورزشکاران تکواندوازنوع مزومورفی است که ویژگی­های اکتومورفی رانیز دارند. همچنین ویژگی های مختلف فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی تکواندوکاران سبک کیوروگی و پومسه غیر از چابکی، میانگین توان بی هوازی و توان انفجاری اندام تحتانی تفاوت معنی داری با هم نداشتند هرچند گروه کیوروگی در اغلب فاکتورهای اندازه گیری شده وضعیت بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Selected physiological and Physical Fitness characteristics of Professional Women taekwondo athletes in Kiurogi and Poomsae Styles

نویسنده [English]

  • sanaz mirmohammadi 2
2 student
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to describe and compare the selection of physical fitness characteristic of professional girl athletes in two Taekwondo styles: Kiurogi and Poomsae. Methods: among professional girl athletes (25-30 yrs.), 12 athletes were selected from selected Kiurogi and also 12 athletes were selected from Poomsae. Their body type were determined by Heath- Carter method and in 8-point skin fold method were used for body fat percent determination. Subjects performed Flexibility, Sargent jumping, agility, visual response, dynamic balance, beep test and Wingate test for determine their physical fitness and physiological Characteristics. Kolmogorov–Smirnov test was used as normality test. Independent t-test was used for statistical analysis at p≥0.05. Results: The findings showed that there is no significant difference in physical type, body composition, flexibility, visual response, dynamic balance, lower extremity explosive power and aerobic capacity between two styles (P≥0.05), but differences between two styles in mean anaerobic power and agility were statistically different (P≤0.05). Conclusions: Due to the result of this research in Taekwondo athlete the dominant body type is mesomorphy that have ectomorphy features as well. Also various physiological and physical fitness characteristics of Professional Women taekwondo athletes in both Kiurogi and Poomsae styles was not different significantly except in agility, mean anaerobic power and lower body explosive power. Although a Kiurogi results were in better condition in most evaluated parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taekwondo
  • Agility
  • Reaction
  • Flexibility
  • Poomsae
  • Kiurogi
  1. Jafari A, Aghalinezhad H, Moradi M, Gharakhanluo R. Describe and relation determination between antheropometric and physiologic parameters with success in teakwondo athelets (in persian) Olympic. 1385;1(14):7-16.
  2. 2. Bridge CA, da Silva Santos JF, Chaabene H, Pieter W, Franchini E. Physical and physiological profiles of taekwondo athletes. Sports Medicine. 2014;44(6):713-33.
  3. Sadowski J, Gierczuk D, Miller J, Cieśliński I, Buszta M. Success factors in male WTF taekwondo juniors. J Combat Sports Martial Arts. 2012;1:47-51.