بررسی تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

هدف: امنتین-1 آدیپوکینی است که بیشتر از بافت چربی احشایی امنتال ترشح می شود و رابطه معکوسی با چاقی داشته و در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، بیماری های قلبی-عروقی مرتبط با چاقی هم نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر 10 هفته تمرین HIIT بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال می باشد. روش شناسی: این تحقیق شامل 28 نفر مرد چاق غیرفعال می باشد که بصورت تصادفی به دو گروه 14 نفری کنترل و HIIT تقسیم شدند. گروه HIIT به مدت 10 هفته (هر هفته 3 جلسه بصورت یک روز در میان مجموعاً 30 جلسه ی تمرینی) فعالیت منظم انجام دادند. برای مقایسه ی متغییرها قبل از مداخله از آزمون تی مستقل، جهت مقایسه ی تغییرات درون گروهی از آزمون تی مزدوج و از آنالیز کواریانس ANCOVA برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد.(سطح معنی داری 05/0 P < در نظر گرفته شد). نتایج: آزمودنی های گروه HIIT قبل و بعد از مداخله ی تمرینی شاهد تغییر معنی داری در BMI، درصد چربی، توده ی چربی بدن و امنتین-1 بوده اند. گروه HIIT نسبت به گروه کنترل بهبود معنی داری در BMI (04/0p=)، وزن (02/0p=)، درصد چربی (02/0p=)، توده ی چربی (01/0p=) داشته است. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که سطوح امنتین-1 گروه HIIT نیز نسبت به کنترل افزایش معنی داری داشته است. (78/9 F= و 008/0p=). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت تمرین HIIT با افزایش عامل ضد التهابی امنتین-1 و کاهش عوامل وابسته به چاقی، نقش موثری در سلامت قلبی عروقی و بهبود اختلالات مرتبط با چاقی در مردان چاق غیرفعال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of HIIT training on the Levels of Omentin-1 and Body composition characteristics in Sedentary Obese Men

نویسنده [English]

  • Morteza Salimi Avansar
. Faculty Member of Physical Education and Sport Sciences Department, Urmia University of Technology, Urmia, Iran
چکیده [English]

Omentin-1 is an adipokine that secreted from Omental visceral adipose tissue which is inversely related to obesity and is also a major operator in metabolism of carbohydrates, fats, cardiovascular disease associated with obesity. The purpose of this study was to investigate the effect of 10 weeks of HIIT trainings on the levels of Omentin-1 and Body composition characteristics in sedentary obese men. This experimentation included 28 sedentary obese men who were randomly divided into two groups of Control and HIIT (n=14). The HIIT group performed regular exercises for 10 weeks long (3 sessions in every other days of a week= 30 training sessions in all). The independent T-test for comparing variables before intervention, the conjugated T-test for comparing group internal changes and ANCOVA analysis for comparing changes between groups were used (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training- Adipocine- Omentin-1- Body composition characteristics
  1. Ip B, Cilfone NA, Belkina AC, DeFuria J, Jagannathan‐Bogdan M, Zhu M, et al. Th17 cytokines differentiate obesity from obesity‐associated type 2 diabetes and promote TNFα production. Obesity. 2016;24(1):102-12.
  2. Yoo HJ, Hwang SY, Hong HC, Choi HY, Yang SJ, Seo JA, et al. Association of circulating omentin-1 level with arterial stiffness and carotid plaque in type 2 diabetes. Cardiovascular diabetology. 2011;10(1):1.
  3. Cho J-K, Han T-K, Kang H-S. Combined effects of body mass index and cardio/respiratory fitness on serum vaspin concentrations in Korean young men. European journal of applied physiology. 2010;108(2):347-53.
  • تاریخ دریافت: 19 آبان 1395
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 خرداد 1396