تاثیر 8 هفته مصرف دمنوش آویشن و تمرین شنا بر برخی فاکتورهای عفونی در شناگران دختر 10-13 ساله شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلام شهر

چکیده

چکیده:زمینه و هدف: عفونت های ادراری بدون نشانه، به علت نقش مهمی که می­توانند در ایجاد نارسایی مزمن کلیه خصوصا در نوجوانان داشته باشند مورد توجه می­باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف  دمنوش آویشن و 8 هفته تمرین شنا بر برخی شاخص­های عفونی  ادرار در دختران نوجوان شناگر10 – 13 ساله می­باشد.روش­ها: به این منظور 16 شناگر نوجوان دختر بعد از همگن سازی بر اساس ویژگی های عفونی به 2 گروه آزمایش (آویشن و تمرین ؛ 8=n)، وکنترل (دارونما و تمرین؛ 8=n) در برنامه تمرینی  شنا با شدت 60 -70% ضربان قلب هدف برای 3 جلسه در هفته وبه مدت 8 هفته شرکت کردند. گروه آزمایش هر بار 2 گرم آویشن قبل و بعد تمرین دریافت نمودند. نمونه گیری از آب استخر و ادرار و سنجش ترکیب بدنی در پیش آزمون  و در پایان هفته هشتم  انجام شد. برای مقایسه میانگین­های بین گروهی و درون گروهی به ترتیب از t مستقل و t وابسته وجهت داده های  کیفی از یومان ویتنی در سطح معنی­داری(05/0>P ) استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مصرف هشت هفته دمنوش آویشن، متغیرهای گلبول سفید(001/0=P)، نمود ظاهری ادرار(001/=0P)، اپیتلیال سل(001/0=P) در پس آزمون به طور معنی­داری در گروه آزمایش نسبت به کنترل کاهش داده است. ولی اختلاف معناداری در گلبول قرمز(334/0=P)،  PH (118/=0P)، نیتریتp=1 و کشت ادرار (118/0=P)، بین گروه­ها مشاهده نشد.نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد که مکمل سازی با گیاه آویشن و تمرین شنا از طریق سازوکارهای متفاوت بر فاکتورهای عفونت ادراری تغییرات مثبتی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8week Thymus vulgaris consumption and swimming training on some infectious parameters in some (10-13)year old teenager swimmer girls at Tehran

چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: For many years, thyme has been introduced as an antibacterial plant that can prevent bacterial growth. Therefore, this research intended to study effects of using thyme herbal tea together with an eight-week swimming exercise on some indicators of urinary infection in 10-13 year old adolescent female swimmers in Tehran.
Materials and methods: Sixteen female swimmers were matched based on characteristics of infection and then divided into two groups of thyme+ swimming exercise (8 participants) and placebo + swimming exercise (8 participants). The girls took part in the swimming exercise program with the intensity level of 60-70% maximum heart rate in three weekly sessions for eight weeks. The experimental group received two grams of thyme before and two grams after each exercise session. Pool water and urine samples were taken and body composition assessment performed during the pretest and at the end of the eighth week. The independent t-test was used for statistical analysis and Yeoman Whitney test for qualitative data at the p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thyme
 • infection indicators
 • swimming training
 1. منابع
 2. احمدی, فواد. (1372). درمان عفونت ادراری کودکان , رساله دکترا ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان.رساله دکترا.
 3. آخوند زاده،افشین،همکاران.(1384). اثر غلظت های مختلف اسانس آویشن، نیسین و PH را روی باکتری باسیلوس سرئوس.مقاله،مجله تحقیقات دامپزشکی ،دانشگاه تهران.دوره سی و یکم ،شماره نهم.
 4. استاگر،جول ام، تاتر ،دیوید آ.(2005).راهنمای پزشکی ورزشی شنا.(1386).ترجمه دکتر عباسعلی گائینی،داریوش شیخ الاسلامی وطنی،علیرضا رمضانی،فتح اله مسیبی،انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
 5. پورمند ،غلامرضاوهمکاران) 1993( . راهنمای بالینی عفونت ادرار. دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران . نشر پونه
 6. .جابری، اعظم. (1382). بررسی آسیب های ورزش شنا ناشی از آلودگیهای آب استخرهای شهر مشهد .پایان نامه کارشناسی ارشد،تربیت بدنی. دانشگاه تربیت مدرس
 7. .جم زاد م. آویشن ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 1373 ، صص: 1 و5
 8. .دیدانچیان, اژیک. ( 1380 ). بررسی میزان حساسیت آنتی‌بیوتیکهای رایج در درمان عفونت ادراری ناشی از کوکسی‌های گرم مثبت .رساله دکترا ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران .
 9. رضایی، بتول و همکاران. (1381) .بررسی اثرات ضد میکروبی سماق و آویشن در شرایط In vitro . مجله پژوهش وسازندگی، دوره6 ،شماره 2 ،ص 6-639
 10. رفعتی فرد محمد و همکاران.(1991) .تأثیر 8 هفته دویدن روی تردمیل بر میزان فشار خون و دفع پروتئین آلبومین در بیماران کلیوی مزمن .مجله علمی پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.سال دهم .شماره دو
 11. قاسمیان, احمد. (1375), بررسی عفونت ادراری بدون نشانه در دختران مدارس ابتدایی کرمان.رساله دکترا.دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
 12. گلیسون، مایکل.(2005).عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش.مترجمان،علی نژاد،حمید و همکاران.ناشر،حتمی.
 13. مک فرسون،ریچارد.ادرار ودیگر مایعات بدن(هنری دیویدسون2011).مترجمان محمدنژاد،جواد و همکاران.ناشر،انتشارات اندیشه رفیع.تهران1391
 14. هوتن روت ،کانو. ( 1389 )،طراحی تمرین برای گروههای ورزشی مختلف ترجمه دکتر محمد علی آذربایجانی سید علی حسینی رحمن سوری نشر عصر انتظار 1389 ص 119-120
 15. هوشیار, ریحانه. (1390),بررسی باکتریهای بی هوازی مولد عفونت های دهانی و ارتباط آن با فنولوژی گیاه ,پایان نامه کارشناسی ارشد علوم پایه.دانشگاه فردوسی مشهد
 16. ACSM.ACSM s Guidelines for Exercise Testing and Prescription.Edition N,editor.phyladelphia:LIPPincott Wilkins;2013.
 17. Akhundzadeh basti A, Razavilor V, Misaghi A, Radmehr B, Abbasi far R, Yazdani D and et al. Effect of Zataria multiflora Bioss on Staphylococcus aureus growth potential in the brain and heart infusion broth. J Med Plants 2005;10:54-60
 18. BURT, S. 2004. Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods - Areview. International Journal of Food Microbiology,
 19. , 223-253
 20. Burt SA, Zee RVD, Koets AP, Graaff AMD, Knapen FV, Gaastra W, et al. Carvacrol induces heat shock protein 60
 21. and inhibits synthesis of flagellin in escherichia coli O157:H7. Appl Environ Microbiol 2007; 73: 4484-91.
 22. Chandra, R, k. (1997). Nutrition and the immune system:an introduction.American Journal of Clinical Nutrition 66:460S-463S.
 23. Didry N, Dubreuil L, Pinkas M, Activity of anthraquinonic comound on oral bacteria. Pharmazei 1994; 49, 681-684.
 24. .Edwards ,sarah,et all.(2015).phytopharmacy. Wiley & Sons.
 25. Emea,2008. European medicience agency evaluation of medicines for human usaLondon, 21 February 2008 ،Doc. Ref: EMEA/HMPC/137426/2006
 26. Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. Dis Mon 2003; 49: 53-70.
 27. Gleeson, M., Immune Function and Exercise. European Journal of Sport Science, 2005. 4(3): p. 1-15.
 28. Kathleen Mahan ,L.Escott-Stump ,Sylvia.Raymond,Janicel.(2012).Krause’s food and the nutrition care process.
 29. Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, p:416-417
 30. Tanaka H,Monahan KD,Seals DR.Age-predicted maximal heart rate revisited.J Am coll cardiol.2001;37(1):153-6.
 • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 01 خرداد 1396