دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
علمی - پژوهشی
اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان

عباس قنبری نیاکی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علیزاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر میزان نورگلین و لپتین پلاسما در مردانجوان با وزن معمولی بود.روش ها: به این منظور 45 نفر از دانشجویان پسر 20 الی 24 ساله )با میانگین و انحراف معیار وزنی 63 / 1 ± 10 / 73 کیلوگرم، سن17 / 0±55 / 21 سال و قد 88 / 0 ± 42 / 175 سانتی متر( ساکن خوابگاه، داوطلبانه به 5 گروه )کنترل، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تمرین تناوبی پر شدت بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتیک در بافت قلبی موش های نر پیر نژاد C57BL/6

رحمان سوری؛ مریم زارع شحنه؛ سیروس چوبینه؛ اعظم رمضان خانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 13-24

چکیده
  هدف: ژنهای Bax و Bcl-2 ازجمله ژن های مهم مسیر داخلی آپوپتوز می باشند. از طرفی، تأثیر فعالیت های ورزشی تناوبی و پرشدت روی سازوکارهای دخیل در فرآیند پیری کمتر موردتوجه قرارگرفته اند. لذا، پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر تمرین تناوبیپر شدت بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتیک ) Bax و Bcl2 ( در بافت قلبی موش های نر پیر انجام شد.روش ها: این مطالعه تجربی روی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر توجه ممتد و عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز دانشجویان دختر ک متحرک

آسیه دهقانی؛ احسان زارعیان؛ خسرو ابراهیم

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 25-38

چکیده
  هدف: مطالعات نشان میدهند فعالیت ورزشی تأثیر مثبتی بر برخی از جنبه های شناخت دارد. عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز( BDNF ( ازجمله شاخص های مؤثر در بیان عملکرد شناختی است که به تازگی در تحقیقات حوزۀ سلامت بررسی شده است. اطلاعات چندانیدر مورد چگونگی تأثیر هم زمان برنامۀ تمرینی ورزش و همچنین دوره های بی تمرینی بر توجه و BDNF موجود نیست؛ بنابراین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر مسابقة رسمی بر زیرگروه های لکوسیتی خون و ایمونوگلوبولین های سرمی کاراته کاران جوان

عبدالحسین طاهری کلانی؛ محمود نیک سرشت

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 39-48

چکیده
  هدف: استرس روانی ناشی ازمسابقه با ایجاد تغییراتی در سیستم ایمنی، استعداد بروز بیماریهای عفونی در ورزشکاران را بیشاز فعالیت های ورزشی معمول افزایش میدهد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر مسابقه رسمی بر تعداد لکوسیت ها،و کورتیزول سرمی در کاراته کاران جوان اجرا شد. )IgG( G ،)IgA( A زیرگروه های آن، غلظت ایمونوگلوبولین های21 کیلوگرم بر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر تجمع پلاکت و میزان فسفریلاسیون 239VASPser در مردان مبتلابه بیماری انسداد رگ های قلبی

اکبر نوری حبشی؛ سجاد احمدی زاد؛ مرتضی سلیمیان؛ هیوا رحمانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 49-62

چکیده
  هدف: فعالیت به ویژه با شدت بالا، باعث افزایش فعالیت و تجمع پلاکت در بیماران قلبی میشود. هدف از انجام این تحقیق بررسیتأثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا بر فعالیت و تجمع و میزان فسفریلاسیون 239VASPser پلاکتی در مردان مبتلابه بیماریقلبی- عروقی بود.روش ها: بیست بیمار قلبی CABG و PCI که از زمان جراحی آنان کمتر از سه ماه گذشته بود، به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تغییرات در میزان امنتین- 1 پلاسمایی، CRP و ظرفیت هوازی به دنبال مداخلات ورزشی در زنان دارای اضافه وزن و چاق

نسیم عباسی فرد هفشجانی؛ وازگن میناسیان

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 63-74

چکیده
  هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی اثرات دو شیوۀ تمرین هوازی و مقاومتی روی میزان امنتین- 1 ، پروتئین واکنشگر C و ظرفیتهوازی زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.روش ها: تعداد 22 زن داوطلب غیرفعال دارای اضافه وزن به شکل تصادفی در دو گروه تمرین هوازی )سن 76 / 7 ± 64 / 40 سال،نمایه تودۀ بدن 94 / 4 ± 40 / 30 کیلوگرم/مترمربع و درصد چربی 98 / 2 ± 31 / 27 ( و تمرین مقاومتی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی C1q/TNF5 ، مقاومت به انسولین و درصد چربی در زنان دارای اضافه وزن

طلیعه باقری؛ صادق چراغ بیرجندی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 75-86

چکیده
  هدف: C1q/TNF5 آدیپوکاین جدیدی است که در سوخت وساز گلوکز و چربی نقش دارد. تمرین های تناوبی شدید ) HIIT ( یک نوعاز تمرین های تناوبی است که در آن فعالیت های شدید بی هوازی با فواصل استراحت کم شدت به صورت متناوب انجام میشود.هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین های HIIT بر سطوح سرمی C1q/TNF5 ، مقاومت به انسولین و درصد چربی درزنان دارای اضافه وزن بود.روش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرات حاد دستورالعمل های گرم کردن نیرومندسازی پس فعالی ( PAP ) بر عملکرد بی هوازی و تغییرات لاکتات در تالوکاران زن

هنگامه مرادیان؛ عبدالحسین پرنو؛ رسول اسلامی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 87-96

چکیده
  هدف: نیرومندسازی پس فعالی ) PAP ( به عنوان یک فن برای بهبود عملکرد ورزشی شناخته شده است. هدف این مطالعه، تعیین اثرات کوتاه مدتدستورالعمل های متفاوت گرم کردن PAP بر عملکرد بی هوازی و تغییرات لاکتات در تالوکاران زن بود.روش ها: به این منظور 10 نفر ووشوکار زن نخبه با میانگین سن 31 / 3 ± 9 / 19 سال، قد 7 / 3 ± 160 سانتی متر، وزن 18 / 5 ± 68 / 54 کیلوگرم، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر فعالیت ورزشی با شدت و حجم متفاوت بر بیان ژن عامل رشد فیبروبلاستی ( FGF-2 )در بافت چربی احشایی و زیرپوستی در موشهای صحرایی نر

قمر میرزایی امیرآبادی؛ محمدرضا اسد؛ مصطفی رحیمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 97-108

چکیده
  هدف: چاقی زمینه ساز بروز بیماریهای مختلفی است و رشد بافت چربی با تغییرات عروق زایی آن ارتباط دارد. مطالعات نشانداده اند تمرین های مختلف ورزشی میتوانند در تنظیم عروق زایی بافت چربی اثرگذار باشند؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسیتأثیر دو شیوه تمرین تناوبی شدید ) HIIT ( و تمرین تداومی با شدت متوسط ) MICT ( بر بیان ژن عامل رشد فیبروبلاستی ) FGF-2 ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن عوامل تنظیمی عضله زایی MyF5 و میوژنین در عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی

سهیل بیگلری؛ عباسعلی گائینی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 109-116

چکیده
  هدف: باوجود نقش مهم فرایند عضله زایی در بازسازی و رشد عضلۀ اسکلتی، تأثیر تمرین های تناوبی خیلی شدید ) HIIT ( بر عواملآن مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته HIIT بر عوامل مهم عضله زایی )عامل عضله زایی 5 ( MyF5 )و میوژنین( در عضلۀ دوقلوی موش های صحرایی است.روش ها: در این مطالعه، 16 موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 10 هفته و محدودۀ وزنی ...  بیشتر