تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر قدرت، چابکی و مهارتهای فوتبالی کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر مهارتهای فوتبالی کودکان پسر
بود.
روشها: بدین منظور30 کودک )میانگین سنی 55/3±0/12 )که سابقه انجام تمرینهای مقاومتی را نداشتند اما بهطور منظم
هفتهای سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت میکردند بهصورت تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرینهای مقاومتی در سطوح
معلق، تمرینهای مقاومتی در سطوح ثابت و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرین هشت هفتهای روی دو سطح معلق )با استفاده از
TRX )و ثابت با حرکات مشابه )با استفاده از وزن بدن(، و بر مبنای توصیههای ACSM برای تمرینهای مقاومتی کودکان بهصورت
فزاینده طراحی شد. برای اندازهگیری مهارتهای فوتبالی، مجموعه آزمونهای فوتبالی مورکریستین مورداستفاده قرارگرفت. برای
بررسی تاثیر نوع تمرین بر متغیرهای پژوهش، از آنالیز واریانس یکطرفه مستقل )با روش دلتا( استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد مهارتهای فوتبالی بُرد شوت، دقت شوت، دقت پاس و دریبلینگ در گروه تمرین در سطوح معلق
در مقایسه با تمرین در سطوح ثابت افزایش معناداری داشت )05/0<P .)
نتیجهگیری: با توجه به کمخطر، کمهزینه و مفرح بودن و بر اساس نتایج این پژوهش و پژوهشهای قبلی، مبنیبر کارایی بیشتر
تمرینهای مقاومتی معلق نسبت به تمرین با وزن بدن برای کودکان، میتوان از این تمرینها برای باال بردن مهارتهای فوتبالی
کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of two types of body weight and suspension resistance training programs on general soccer ability skills of children

نویسنده [English]

  • Rana Fayazmilani
Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to compare the effect of two types of body-weight and suspension
resistance training on general soccer ability skills of children.
Methods: Thus, 30 children (mean age 12.3 ± 0.55 yrs.) without the history of resistance training were
randomly divided into three suspended resistance training, unsuspended resistance training and control
groups (n=10 in each group).These children have been participated in regular and identical soccer training
three days per week during the investigation. All subjects in the three groups carried out the Mor-Christian
soccer skill test before and 48 hours post training periods. The eight week of resistance training on suspended
and unsuspended surfaces were designed progressively according to ACSM recommendations for children.
Suspension training was conducted using TRX bands and unsuspension training using body weight.
Comparison between groups were conducted using one-way analysis of variance (Using delta method).
Results: The result of study indicated that soccer skills in Mor-Christian test increased significantly in TRX
group compared with body-weight training group (P˂0.05).
Conclusions: Thus, according to the low risk, low cost, and fun of TRX, and due to the results of this study,
this type of resistance training could be recruited in children population to develop their general soccer ability
skills more efficiently than traditional body-weight training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Total Resistance exercise (TRX)
  • Trainability
  • Preadolescence Boys
1. Reilly T, Gilbourne D. Science and football: a
review of applied research in the football
codes. Journal of Sports Sciences.
2003;21(9):693-705.
2. Vaeyens R, Malina RM, Janssens M, Van
Renterghem B, Bourgois J, Vrijens J, et al. A
multidisciplinary selection model for youth
soccer: the Ghent Youth Soccer Project. British
journal of sports medicine. 2006;40(11):928-34.
3. Lloyd RS, Faigenbaum AD, Stone MH, Oliver JL,
Jeffreys I, Moody JA, et al. Position statement
on youth resistance training: the 2014
International Consensus. British journal of
sports medicine. 2013:bjsports-2013-092952.
4. Kraemer WJ, Ratamess NA. Fundamentals of
resistance training: progression and exercise
prescription. Medicine and science in sports
and exercise. 2004;36(4):674-88.
5. Sadres E, Eliakim A, Constantini N, Lidor R, Falk
B. The effect of long-term resistance training
on anthropometric measures, muscle
strength, and self concept in pre-pubertal
boys. Pediatric Exercise Science.
2001;13(4):357-72.
6. Carbonnier A, Martinsson N. Examining
muscle activation for Hang Clean and three
different TRX Power Exercises: A validation
study. 2012.
7. Haldankar R. Effect of Strength Training
Exercise on Instep Kick Performance of Soccer
Players. International J Physical Edu Fitness
Sports. 2014;3:56-60.
8. Chimera NJ, Swanik KA, Swanik CB, Straub SJ.
Effects of plyometric training on muscleactivation strategies and performance in
female athletes. Journal of Athletic Training.
2004;39(1):24-31.
9. Gharakhanlu R AM. The identification of
current football situation and talent
identification norms in football. First
symposium on Science and football. 2002 10. Abbasi Ahad. The Effect of Two Types of
Suspension and Unsuspension Resistance
Training on Physical and Motor Fitness, and
Body Composition of Children. Shahid
Beheshti University 2015
11. William Roy B, Donald T, Bing Y. KINEMATIC
INSTEP KICKING DIFFERENCES BETWEEN ELITE
FEMALE AND MALE SOCCER PLAYERS. Journal
of Sports Science and Medicine. 2002;1.
12. Vucetic V, Sporis G, Jukic I. Muscle strength,
kicking and sprint performance parameters in
elite female soccer players. J Sport Sci Med.
2007;6:109-10.
13. Manolopoulos E, Papadopoulos C, Kellis E.
Effects of combined strength and kick
coordination training on soccer kick
biomechanics in amateur players.
Scandinavian journal of medicine & science in
sports. 2006;16(2):102-10.
14. MANOLOPOULOS E, PAPADOPOULOS C,
SALONIKIDIS K, KATARTZI E, POLUHA S.
Strength training effects on physical
conditioning and instep kick kinematics in
young amateur soccer players during
preseason 1, 2. Perceptual and motor skills.
2004;99(2):701-10.
15. Stray-Pedersen JI, Magnussen R, Kuffel E,
Seiler S. Sling exercise training improves
balance, kicking velocity and torso stabilization
strength in elite soccer players. Med Sci Sports
Exerc. 2006;38(5):S243.
16. Behm DG, Faigenbaum AD, Falk B, Klentrou P.
Canadian Society for Exercise Physiology
position paper: resistance training in children
and adolescents. Applied physiology ,
nutrition, and metabolism. 2008;33(3):547-61.
17. Snarr RL, Esco MR. Comparison of
electromyographic activity when performing
an inverted row with and without a suspension
device. Age (yrs). 2013;26(4.2):22.3-1.0.
18. Malina RM. Weight training in youth-growth,
maturation, and safety: an evidence-based
review. Clinical Journal of Sport Medicine.
2006;16(6):478-87.
19. McNeely E, Armstrong L. Strength training for
children: a review and recommendations.
Physical & Health Education Journal. 2002;68(4)
20. Melrose D, Dawes J. Resistance Characteristics
of the TRX™ Suspension Training System at
Different Angles and Distances from the
Hanging Point. J Athl Enhancement 4.
2015;1:2.
21. LI J-c, ZHOU K-l, SHI Y-t. Suspension training in
core strength training of skill dominated
performing event In view of diving events [J].
Journal of Wuhan Institute of Physical
Education. 2010;2:010.
22. Kraemer WJ, Ratamess NA. Fundamentals of
resistance training: progression and exercise
prescription. Medicine and science in sports
and exercise. 2004;36(4):674-88.
23. Byrne JM, et al. The Effect of Using a
Suspension Training System on Muscle
Activation During the Performance of a Front
Plank Exercise. Journal of strength and
conditioning. 2014.
24. Carbonnier A, Martinsson N. Examining
muscle activation for Hang Clean and three
different TRX Power Exercises: A validation
study. 2012.
25. Wong, Pui-lam; Chaouachi, Anis. Effect of
Preseason Concurrent Muscular Strength and High-Intensity Interval Training in Professional
Soccer Players: March 2010 - Volume 24 - Issue 3.
26. Mark Russell ,David Benton. Reliability and
construct validity of soccer skills tests that
measure passing, shooting, and
dribbling:Journal of Sports Sciences Volume
28, 2010 - Issue 13
27. Wong, Pui-lam; Chamari, Karim. Effects of 12-Week
On-Field Combined Strength and Power Training on
Physical Performance Among U-14 Young Soccer
Players. March 2010 - Volume 24 -Issue
28. M Trolle, P Aagaard, E Simonsen. Effects of
strength training on kicking performance in
soccer. 1993 Volume 28, 1998 - Issue 13
29. Cosio-Lima LM, Reynolds KL, Winter C,
Paolone V, Jones MT. Effects of physioball and
conventional floor exercises on early phase
adaptations in back and abdominal core
stability and balance in women. The Journal of
Strength & Conditioning Research.
2003;17(4):721-5.
30. SSM Fong, YT Tam, DJ Macfarlane. Core muscle
activity during TRX suspension exercises with
and without kinesiology taping in adults with
chronic low back pain: implications for
rehabilitation. Evidence-Based Complementary
and Alternative Medicine Volume 2015, Article
ID 910168, 6 pages
  • تاریخ دریافت: 21 آبان 1395
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1397
  • تاریخ انتشار: 01 بهمن 1397