تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر قدرت، چابکی و مهارتهای فوتبالی کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در رشته ورزشی فوتبال، بازیکنان برای استفاده از مهارت های تکنیکی و تاکتیکی، به تحمل فشارهای بدنی شدید و سطح بالایی از آمادگی جسمانی و روانی نیاز دارند. علاوه براین، کودکان برای بهبود مهارت های ورزشی و کاهش احتمال بروز آسیب دیدگی در تمرین و مسابقه نیازمند شرکت در برنامه های تمرین مقاومتی هستند. تمرینات TRX نمونه ای از تمرینات مقاومتی به صورت معلق است که باعث فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی و هماهنگی بیشتر عصبی - عضلانی می‌گردند. هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی به‌صورت معلق و ثابت بر مهارت های فوتبالی کودکانِ پسربود. روش: بدین منظور30 کودک (میانگین سنی 55/0 3/12) که سابقه انجام تمرین‌های مقاومتی را نداشتند اما بطور منظم هفته ای سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت می کردند به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرین‌های مقاومتی در سطوح معلق، تمرین‌های مقاومتی در سطوح ثابت و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرین هشت هفته‌ای بر روی دو سطح معلق (با استفاده از TRX) و ثابت با حرکات مشابه (بااستفاده از وزن بدن)، و برمبنای توصیه‌های ACSM برای تمرین‌های مقاومتی کودکان به صورت فزاینده طراحی شد. به منظور اندازه گیری مهارت های فوتبالی، مجموعه آزمون های فوتبالی مور کریستین مورداستفاده قرارگرفت. جهت بررسی تاثیر نوع تمرین بر متغیرهای پژوهش، از آنالیز واریانس یک طرفه مستقل (با روش دلتا) استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد مهارت های فوتبالیِ بُرد شوت، دقت شوت، دقت پاس و دریبلینگ در گروه تمرین در سطوح معلق در مقایسه با تمرین در سطوح ثابت افزایش معنی داری داشت(05/0P<). نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به کم‌خطر بودن، کم‌هزینه بودن و مفرح بودن؛ و بر اساس نتایج پژوهش حاضر و پژوهش های قبلی، مبنی‌بر کارایی بیشتر تمرین‌های مقاومتی معلق نسبت به تمرین با وزن بدن برای کودکان، می‌توان از این تمرین‌ها برای بالا بردن مهارت های فوتبالی کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Two Types of Body Weight and Suspension Resistance Training Programs on General Soccer Ability Skills of Children

نویسنده [English]

  • ahad abbasi
shahid beheshti university
چکیده [English]

Abstract
Introduction: In soccer game, players need to endure lots of pressure on their body and thus need to have high level of physical and psychological fitness to use proper technical and tactical skills. Furthermore, children have to corporate in resistance training to develop their sport-specific skills and reduce the risk of sport injuries in training and competitions. TRX is one kinds of suspension resistance training that lead to more recruitment of motor units and more neuromuscular coordination. Purpose: The aim of this study was to compare the effect of two types of body-weight and suspension resistance training on general soccer ability skills of children. Methods: Thus, 30 children (mean age 12.3 ± 0.55 yrs.) without the history of resistance training were randomly divided into three suspended resistance training, unsuspended resistance training and control groups (n=10 in each group).These children have been participated in regular and identical soccer training three days per week during the investigation. All subjects in the three groups carried out the Mor-Christian soccer skill test before and 48 hours post training periods. The eight week of resistance training on suspended and unsuspended surfaces were designed progressively according to ACSM recommendations for children. Suspension training was conducted using TRX bands and unsuspension training using body weight. Comparison between groups were conducted using one-way analysis of variance (Using delta method). Results: The result of study indicated that soccer skills in Mor-Christian test increased significantly in TRX group compared with body-weight training group (P˂0.05). Discussion: Thus, according to the low risk, low cost, and fun of TRX, and due to the results of this study, this type of resistance training could be recruited in children population to develop their general soccer ability skills more efficiently than traditional body-weight training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Resistance eXercise (TRX)
  • Trainability
  • Preadolescence Boys
Lloyd RS, Faigenbaum AD, Stone MH, Oliver JL, Jeffreys I, Moody JA, et al. Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus. British journal of sports medicine. 2013:bjsports-2013-092952.
Kraemer WJ, Ratamess NA. Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. Medicine and science in sports and exercise. 2004;36(4):674-88.
Sadres E, Eliakim A, Constantini N, Lidor R, Falk B. The effect of long-term resistance training on anthropometric measures, muscle strength, and self concept in pre-pubertal boys. Pediatric Exercise Science. 2001;13(4):357-72.
Carbonnier A, Martinsson N. Examining muscle activation for Hang Clean and three different TRX Power Exercises: A validation study. 2012.
Haldankar R. Effect of Strength Training Exercise on Instep Kick Performance of Soccer Players. International J Physical Edu Fitness Sports. 2014;3:56-60.
Chimera NJ, Swanik KA, Swanik CB, Straub SJ. Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance in female athletes. Journal of Athletic Training. 2004;39(1):24-31.
Gharakhanlu R AM. The identification of current football situation and talent identification norms in football. First symposium on Science and football. 2002.
Reilly T, Gilbourne D. Science and football: a review of applied research in the football codes. Journal of Sports Sciences. 2003;21(9):693-705.
Vaeyens R, Malina RM, Janssens M, Van Renterghem B, Bourgois J, Vrijens J, et al. A multidisciplinary selection model for youth soccer: the Ghent Youth Soccer Project. British journal of sports medicine. 2006;40(11):928-34.
عباسی احد. تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی به صورت معلق و ثابت بر فاکتورهای آمادگی جسمانی، حرکتی و ترکیب بدنی کودکان. دانشگاه شهید بهشتی تهران. 1394.
William Roy B, Donald T, Bing Y. KINEMATIC INSTEP KICKING DIFFERENCES BETWEEN ELITE FEMALE AND MALE SOCCER PLAYERS. Journal of Sports Science and Medicine. 2002;1.
Vucetic V, Sporis G, Jukic I. Muscle strength, kicking and sprint performance parameters in elite female soccer players. J Sport Sci Med. 2007;6:109-10.
Manolopoulos E, Papadopoulos C, Kellis E. Effects of combined strength and kick coordination training on soccer kick biomechanics in amateur players. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2006;16(2):102-10.
MANOLOPOULOS E, PAPADOPOULOS C, SALONIKIDIS K, KATARTZI E, POLUHA S. Strength training effects on physical conditioning and instep kick kinematics in young amateur soccer players during preseason 1, 2. Perceptual and motor skills. 2004;99(2):701-10.