نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیقات نشان  می دهندکه فعالیت ورزشی بر برخی از جنبه های شناخت، تأثیر مثبت دارد. عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز(BDNF) ازجمله شاخص های موثر در بیان عملکرد شناختی می باشد که به تازگی در تحقیقات حوزة سلامت بررسی شده است. اطلاعات چندانی در مورد چگونگی تأثیر همزمان برنامة تمرینی و همچنین دوره های بی تمرینی، بر توجه و BDNF  موجود نیست؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر  تمرینات هوازی بر توجه ممتد و سازوکار  احتمالی این اثر در دختران کم تحرک بود. بدین منظور 12 دانشجوی دختر کم تحرک ( با میانگین سنی 92/1±90 /23)، به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آن ها تمرینات خود را براساس پروتکل تمرین هوازی شروع کرده و به مدت 4هفته ادامه دادند. در سه مرحله پیش آزمون، پایان 4هفته تمرین و پس از 4هفته بی تمرینی، آزمون PASAT و نمونه گیری خونی انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. تمرین به پیشرفت معنادار  توجه ممتد منجر شد (05/0>P).  هم چنین سطح BDNF سرم در اثر تمرین به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>P) که پس از 4 هفته بی تمرینی، سطوح هر دو متغیر به مقادیر اولیه خود بازگشتند. همچنین همبستگی بین تغییرات آزمون توجه ممتد و بیان BDNF معنی دار نبود (85/0=p). نتایج نشان داد فعالیت ورزشی می تواند به بهبود توجه ممتد منجر شود که با سازگاری در سطوح BDNF سرمی همراه است؛ ولی این سازگاری ها در دوره بی تمرینی از بین  می روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic training and following detraining on continuous attention and brain-derived neurotrophic factor in sedentary girl students.

چکیده [English]

There are evidences studies which show that exercise has beneficial effects on the central nervous system and cognition. Brain derived neurotrophic factor (BDNF) is an important factor affecting cognitive function which has recently interested a bulk trend of effort in the health context. there is no enough information about the effect of aerobic training and also detraining period on memory function and circulatory BDNF in sedentary girl. So، the aim of this study was to investigate the effect of 4 weeks of aerobic training on continuous attention and brain-derived neurotrophic factor and probable mechanisms of this effect (i.e. neurotrophic factors) in sedentary girls. For this purpose, 12 sedentary females (mean age, 1.92 ± 23.90), voluntarily participated in the study and after giving blood samples and continuous attention test, they started their workout exercise under the aerobic protocol which continued for four weeks. At the end, the PASAT test and blood sampling were conducted 24 hours after the last session in order to remove the temporary effects of exercise. To analyze the data, t-test and Pearson's correlation coefficient were applied at a significance level of p≤0.05. The results showed that exercise led to meaningful progress attention scores (p0.05). Generally, the findings of this study indicated that physical activity can improve continuous attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurotrophic Factors
  • continuous attention
  • Aerobic training
  • Sedentary
  1. Abedi, A. Kazemi, F. & Shooshtari, M. (2014). Investigation of effects of aerobic exercise on improving executive functions and attention of children with neuropsychological learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 121-128.
  2. Alessio, H. M., & Goldfarb, A. H. (1988). Lipid peroxidation and scavenger enzymes during exercise: adaptive response to training. Journal of Applied Physiology, 64(4), 1333-1336.
  3. Badre, D., Poldrack, R. A., Pare – Blagoev, E. J. Insler, R. Z., and Wagner, A. D. (2005). "Dissociable controlled retrieval and generalized selection mechanisms in ventrolateral prefrontal cortex". Neuron, 47 (6). pp:907-918.