علمی - پژوهشی
اثر حاد و مزمن تمرین تناوبی با شدت باال در محیط طبیعی و گرم بر سطوح سرمی BDNF در مردان سالم

الناز طاهرای راد؛ حمید رجبی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر تمرین تناوبی با شدت باال در محیط طبیعی و گرم بر تغییرات سطوح سرمی BDNFمردان سالم بود.روشها: در این پژوهش 24 دانشجوی مرد سالم با توجه به برآورد vVO2max به سه گروه تمرین در محیط گرم )8 نفر(، تمریندر محیط طبیعی )8 نفر( و کنترل )8 نفر( به صورت همگن تقسیم شدند. آزمودنیهای گروه محیط گرم و طبیعی 12 جلسه طیدو هفته متوالی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر برخی از نشانگرهای تنفس سلولی در موشهای صحرایی نر

محمد علی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی؛ باقر مینایی؛ حجت اله سیاوشی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 13-28

چکیده
  هدف: آهن، نقش مهمی در انتقال اکسیژن، آنزیمهای زنجیره تنفسی میتوکندریایی، و فسفوریالسیون اکسایشی دارد؛ بنابراینکاهش آهن میتواند تأثیر منفی بر عملکرد اکسایشی ورزشکاران بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات برنامههای ورزشیاستقامتی و مکمل آهن بر برخی از نشانگرهای تنفس سلولی در موشهای صحرایی نر است.روشها: چهل سر موش صحرایی نر ویستار به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر هشت هفته تمرین عضالت تنفسی با دو پروتکل متفاوت بر فاکتورهای عملکردی و ریوی بازیکنان فوتبال

عبدالرحمن نجفی؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ غلام رضا جهانی قیه قشلاق

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 29-44

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین عضالت تنفسی با دو پروتکل متفاوت بر فاکتورهای ریوی و عملکردی بازیکنان فوتبال است. روشها: سی فوتبالیست آماده و جوان )16 تا 19 ساله( به 3 گروه تجربی A ،تجربی B و کنترل تقسیم شدند. هر 3 گروه تمرین عادی فوتبال 5 روز در هفته خود را داشتند. همه گروهها 5 بار در هفته و 2 بار در روز به تمرین عضالت تنفسی پرداختند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیبهای حرکتی متفاوت بر متغیرهای هماتولوژیک دختران دارای اضافهوزن

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ فریبا فلاحی؛ روناک تابعی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 45-58

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی میتواند تغییرات هماتولوژیک مختلفی ایجاد کرده و بر برخی شاخصهایخونیتأثیرگذار باشد.هدف از اینپژوهش بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیب حرکتی متفاوت بر تغییرات هماتولوژیک )شامل هموگلوبین، هماتوکریت،تعداد گلبولهای قرمز، تعداد گلبولهای سفید، میانگین حجم گویچهای، میانگین هموگلوبین گویچهای، میانگین غلظت هموگلوبینگویچهای، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخهای متابولیکی به هایپرگلیسمی طی فعالیت ورزشی در مردان سالمند

مینو باسامی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 59-72

چکیده
  هدف: این تحقیق برای تعیین پاسخهای متابولیکی به تزریق گلوکز )هایپرگلیسمی( طی فعالیت ورزشی در مردان سالمند طراحیشد.روشها: هشت مرد سالم )میانگین سن 2/5±3/63 سال( داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و در دو جلسه مجزا به فاصلهیک هفته به آزمایشگاه فیزیولوژی مراجعه کردند. آزمودنیها در هر جلسه 40 دقیقه فعالیت ورزشی روی دوچرخه با 60 درصدحداکثر اکسیژن ...  بیشتر

تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای κB-NF و α-TNF بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر

بتول رضایی سراجی؛ حمید آقا علی نژاد؛ رضا قرخانلو؛ معصومه ابتکار؛ محمد فشی؛ بهزاد پاکراد؛ اکرم کریمی اصل

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 73-84

چکیده
  هدف:هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای κB-NF و α-TNF هیپوکامپمغز موشهای صحرایی نر بود.روشها: بیست و چهار موش صحرایی نر ویستار )با میانگین توده بدنی 97/26±29/279 گرم( بهطور تصادفی در چهار گروه: الف-بدون تمرین و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه؛ ب- تمرین هوازی؛ ج- قرار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر قدرت، چابکی و مهارتهای فوتبالی کودکان

رعنا فیاض میلانی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بهصورت معلق و ثابت بر مهارتهای فوتبالی کودکان پسربود.روشها: بدین منظور30 کودک )میانگین سنی 55/3±0/12 )که سابقه انجام تمرینهای مقاومتی را نداشتند اما بهطور منظمهفتهای سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت میکردند بهصورت تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرینهای مقاومتی در سطوحمعلق، تمرینهای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی )ALT وAST )ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفهای

زهرا منصوری؛ نجمه کیانی؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی صمدی؛ وحید حدیدی؛ افسانه حقدل

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 97-106

چکیده
  هدف: تمرینات تناوبی شدید (HIIT (میتواند به کبد آسیب برساند. آیا عصاره چای سبز بهعنوان یک آنتیاکسیدان میتواند اینآسیبهای کبدی را کاهش دهد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر مکمل چای سبز بر دو آنزیم ALT و AST بهعنوان شاخصهایآسیب کبد بعد از تمرینات تناوبی شدید در فوتبالیستهای حرفهای بود.روشها: شانزده نفر فوتبالیست، در قالب یک طرح نیمهتجربی با اندازهگیری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی وضعیت مصرف درشت مغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز

پروانه دولت آبادی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 107-116

چکیده
  هدف: مسابقات پارالمپیک مهمترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کمتوان جسمی است. حضور در رقابتهای ورزشی و عملکرد عالینیازمند جنبههای متفاوتی از جمله تغذیه صحیح است. به نظر میرسد الگوی تغذیهای ورزشکاران، بهویژه ورزشکاران پارالمپیک صحیح نیست.هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مصرف درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال

عاطفه باقری؛ علی کاظمی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 117-128

چکیده
  هدف: در این تحقیق تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال )روش کنترل تنفس( بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتقاز مغز )BDNF )در زنان فعال بررسی شد.روشها: چهارده نفر از زنان فعال بهطور تصادفی در دو گروه کنترل )هفت نفر( و تجربی )هفت نفر( قرارگرفتند. گروه کنترل به مدتهشت هفته دویدن اینتروال را تحت شرایط عادی و گروه تجربی دویدن اینتروال را در شرایط ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش Dmax.S با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال

مهدی اسبرزاده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 129-138

چکیده
  هدف:هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین نقطه شکست ضربان قلب )HRDP )با استفاده از مدل کوتاه بیشترین فاصله )Dmax.S)با دومین آستانه تهویهای )VT2 )بود.روشها: بیست و یک نفر مرد غیرفعال داوطلب )با میانگین سن 31/1±9/19 سال، قد 3/5±4/173 سانتیمتر، وزن 9/8±9/67کیلوگرم، اکسیژن مصرفی بیشینه 52/0±08/3 لیتر بر دقیقه( آزمون ورزشی فزاینده نوارگردان را تا رسیدن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدان، آنتیاکسیدان و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

مژگان احمدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ سعیده شادمهری؛ ندا آقایی بهمن بگلو

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، صفحه 139-152

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدان، آنتیاکسیدان و نیمرخ لیپیدیدر دختران چاق بود.روشها: سی دختر چاق )سن 5±30 سال، قد 2±60/1 سانتیمتر و شاخص توده بدنی 33-31 کیلوگرم بر مجذور متر( انتخابو بهطور تصادفی به سه گروه تمرین هوازی، مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروههای تجربی، تمرین هوازی روی تردمیل ...  بیشتر