اثرات حاد نیرومندسازی پس فعالی (PAP) بر عملکرد بی‌هوازی و تغییرات لاکتات در تالوکاران زن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، تعیین اثرات حاد پروتکل­های متفاوت­گرم کردن  PAPبر عملکرد بی­هوازی و تغییرات لاکتات در تالوکاران زن بود.روش­شناسی: به این منظور 10 نفر ووشوکار زن نخبه (با میانگین سن 31/3±9/19سال، قد 7/3±160 سانتی­متر، وزن 18/5±68/54 کیلوگرم، توده چربی37/3 ±3/13 درصد، BMI46/1±19/21)،در پژوهش حاضر شرکت کردند و به طور تصادفی و در سه روز نامتوالی، یکی از سه پروتکل گرم­کردن الف- گرم­کردن تخصصی ووشوکاران (ویژه)؛ ب- 2 ست 4 تکراری اسکوات از پشت با 70 درصد1RM(قدرتی) و  ج- دو سرعت 36 متر (40 یارد) را با مقاومت 0، 10، 20و 30 درصد وزن بدن (سرعتی) اجرا کردند. 5 دقیقه پس از انجام هر پروتکل، آزمون رست اجرا شد.. ضربان قلب (به مدت 10 ثانیه) و لاکتات خون (از طریق لاکتومتر) قبل و بلافاصله پس از گرم­کردن، قبل وبلافاصله پس از آزمونRAST ثبت شد. برای تحلیل داده­ها از روش آماری اندازه­گیری­های مکرر و آزمون تعقیبی LSD  به منظور ارزیابی تغییرات درون گروهی استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد بین 4 زمان­ اندازه­گیری لاکتات از پیش از گرم کردن تا پس از آزمونRAST تفاوت­ معناداری وجود دارد (001/0≥P) اما، در هر زمان اندازه­گیری شده میزان لاکتات بین سه پروتکل تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0≥P).بین توان کمینه در پروتکل ویژه و قدرتی(002/0=P) همچنین، بین شاخص خستگی در پروتکل قدرتی و سرعتی (024/0=P) تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت در هر دو، به سود پروتکل قدرتی بود. اما، بین سه شیوه گرم­کردن در توان بی­هوازی بیشینه و میانگین توان بی­هوازی تفاوت معنا­داری وجود نداشت(05/0≥P).بحث و نتیجه­گیری: با توجه به آن­چه در این پژوهش به دست آمد، به نظر می­رسد نوع تمرین اندازه­ی اثر PAP را تعیین می­کند و اثرات PAP ظاهراً در تالوکاران که بیشتر در سیستم گلیکولیتیکی فعالیت دارند، مشاهده نشد؛ احتمالاً، ورزشکاران سرعتی و یا توانی- انفجاری به میزان بیشتری از این پدیده بهره­مند شوند.

عنوان مقاله [English]

The Acute Effects of Post-activation Potentiation (PAP) on Anaerobic Performance and Lactate Changes in Talo Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Hengameh Moradiyan 1
  • Abdolhossein Parnow 1
  • Rasoul Eslami 2
1 Razi univercity
2 Allame tabatabai univercity
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the acute effects of different PAP warm-up protocols on anaerobic performance and lactate changes in Talo female athletes.
Methods:10 elite Talo female athletes(age19.9±3.31, height160 ±3.7 cm, weight 54.68±5.18kg, body fat 13.3±3.37 %, BMI 21.19±1.46) participated in this research and randomly performed one of three following protocols in inconsecutive days: A. specific Wushu warm up (specific protocol); B. 2 set × 2 repetitions back squat with 70%1RM (strength protocol); and C. 40 yard sprint with 0, 10, 20, and 30% of body weight (speed protocol). The RAST test was performed 5 minutes after each warm up protocols Heart rate (for 10 second) and blood lactate (via lactometer)were recorded before and immediately after warm up, before and immediately after performing RAST test. For data analyzing, ANOVA repeated and LSD post hoc were used.
Results: The results indicated that there is a significant difference among mentioned 4 times of lactate measurement (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postactivation potentiation- Dynamic warm up- Wushu Talo- Lactate- Anaerobic Power
Jerri Luiz Ribeiro, B.O.S.D.d.C., Caio S. Rosa, Rafael R. Baptista and Alvaro R. Oliveira, HEART RATE AND BLOOD LACTATE RESPONSES TO CHANGQUANAND DAOSHUFORMS OF MODERN WUSHU Journal of Sports Science and Medicine, 2006: p. 1-4.
Artioli, G.G. et al., Physiological, performance, and nutritional profile of the Brazilian Olympic Wushu (kung-fu) team. J Strength Cond Res, 2009. 23(1): p. 20-5.
Smith, C.E. Effects of a postactivation potentiation warm up on subsequent sprint performance,, in Depatment of exersice and sport science,2012, University of Utah.