دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397