دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
علمی - پژوهشی
اثر تمرین استقامتی بر بیان میر 196 و میر 133 در بافت چربی سفید زیر پوستی در موش های صحرایی نژاد ویستار

سعید دانش یار؛ محمدرضا کردی؛ مهدی کدیور؛ سمانه افشاری

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 1-12

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.1

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین استقامتی بر بیان میر-196 و میر-133 (miR-196a , miR-133a) در بافت چربی سفید زیر پوستی است. روش شناسی: 16 موش صحرایی نژاد ویستار به صورت تصادفی به دو گروه؛ 1)کنترل (تعداد:هشت) و 2) تمرین استقامتی (تعداد:هشت) تقسیم شدند. موش­های گروه­های تمرینی، به مدت هشت هفته، تحت تمرین استقامتی تداومی بر روی نوارگردان قرار گرفتند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رویکردی جدید برسیستم انرژی فاکس و ماتیوس: برآورد رکورد دوهای200، 400، 800، 1500 و 5000 متر بر اساس رکورد دوی 100 و 10000 متر در مردان جوان فعال

معرفت سیاه کوهیان؛ کمیل موسوی؛ الهه ممشلی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 13-25

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.13

چکیده
  هدف: از پژوهش حاضر ارائه روشی جدید برای برآورد رکورد دوهای 200، 400، 800، 1500 و 5000 متر  بر اساس رکورد دوی 100 و 10000 متر مبتنی بر نظریه سیستم های انرژی فاکس و ماتیوس و بررسی همگرایی مدل پیشنهادی با روش مبنا در مردان جوان فعال بود. روش تحقیق: تعداد 50  نفر از دانشجویان پسر فعال ( میانگین ± انحراف معیار سنی 98/1 ± 11/18 سال، قد 27/3 ± 89/171 سانتی­متر، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تعیین میزان خستگی مرکزی و محیطی پس از پروتکل وامانده ساز بروس تعدیل شده در مردان جوان با استفاده از روش TMS و M-wave

عبدالله سراجیان

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 27-41

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.27

چکیده
  خستگی به عنوان کاهش برگشت پذیر در عملکرد است که به دو صورت مرکزی و محیطی رخ می­دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین سهم خستگی مرکزی و محیطی در پروتکل وامانده ساز بروس تعدیل شده در مردان جوان سالم طراحی شده است. برای این منظور از 16 نفر دانشجوی جوان سالم (سن: 64/2 ± 90/26 سال، وزن 42/10±33/78 کیلوگرم، درصد چربی 46/5±4/18 درصد) استفاده گردید و با استفاده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل یاری دارچین بر رزیستین و شاخص های قندی در موش های مقاوم به انسولین

تهمینه ایراندوست؛ احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 43-57

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.43

چکیده
  هدف: مقاومت به انسولین از عوامل اصلی در گسترش دیابت نوع 2 به شمار می رود. برخی آدیپوکاین ها بر مقاومت به انسولین نقش دارند که مهمترین این ادیپوکاین ها رزیستین می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل یاری دارچین بر رزیستین و شاخص های قندی در موش های مقاوم به انسولین می­باشد. روش شناسی: 36 سر موش صحرایی انتخاب ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تأثیر 10 هفته تمرین هوازی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون بر میزان پروتئین فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز(BDNF) در عضلات سلئوس، EDL و عصب سیاتیک موشهای صحرایی نر سالمند

محمدعلی بحرینی پور؛ فریبرز هوانلو؛ سیاوش جوکار؛ حمید نجفی پور

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 59-75

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.59

چکیده
  چکیدههدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 10 هفته تمرین هوازی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون بر میزان پروتئین فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز(BDNF) در عضلات سلئوس و EDL و همچنین عصب سیاتیک موشهای صحرایی نر سالمند بود.روش تحقیق: 60 موش صحرایی نر کهنسال(23-24 ماه) نژاد ویستار، وزن بین 355 تا 481 گرم بودند که به 6 گروه تصادفی، گروه جراحی(BFR)، گروه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین بر پاسخ برخی فاکتورهای التهابی متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز در زنان دارای اضافه وزن

حمیده جاجرمی؛ علی یعقوبی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 77-87

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.77

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرمصرف مقادیر مختلف کافئین برفاکتورهای التهابی پروتئین واکنشگر-C و هموسیستئین متعاقب فعالیت ورزشی وامانده‌ساز درزنان دارای اضافه وزن غیرفعال بود. 12 زن غیرفعال دارای اضافه وزن بادامنه سنی 61/2±5/32 سال و شاخص توده بدنی 63/3±28/27 (kg/m2) انتخاب شدند. این پژوهش در 3مرحله و 2ماه و با رعایت اتمام قاعدگی آزمودنی‌ها و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسه پاسخ برونکواسپاسم به هوای معتدل و سرد به دنبال اجرای فعالیت ورزشی زیر بیشینه توسط ایمپالس اوسیلومتر

مصطفی مرادی؛ فرهاد عظیمی؛ مجتبی مرادی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 89-100

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.89

چکیده
  هدف: ایمپالس اوسیلومتر به عنوان روشی غیرمستقیم در ارزیابی تغییرات راه­های تنفسی ناشی از ورزش، در مقایسه با اسپیرومتر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه پاسخ راه­های هوائی به یک جلسه فعالیت ورزشی زیربیشینه در هوای معتدل و سرد  و رابطه داده­های ایمپالس اوسیلومتر با اسپیرومتر می­باشد. روش­شناسی : 18 مرد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی کارایی سه روش بازگشت به حالت اولیه بعد از مسابقه فوتبال در بازیکنان حرفه ای جوان

جلیل رئیسی؛ محمد کرمی باصری

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 101-114

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.101

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی کارایی سه روش بازگشت به حالت اولیه فعال،  آب سرد و حمام متضاد بعد از مسابقه فوتبال  بر عملکرد بازیکنان جوان حرفه ای  بود. 25 نفر از فوتبالیست های جوان  باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این پژوهش شرکت نمودند. جهت بررسی درک کوفتگی بازیکنان از پرسشنامه درک کوفتگی استفاده شد. به منظور سنجش عملکرد  از آزمون سارجنت، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر

بابی سان عسکری؛ ناهید بیژه؛ امیر رشیدلمیر

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 115-127

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.115

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCox-2 و p53 در بافت کولورکتال موش های صحرایی نر بود. روش شناسی: در مجموع 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل: تزریق سالین (کنترل)، تمرین مقاومتی+ تزریق سالین (تمرین)، تمرین مقاومتی+تزریق IGF-1 (ترکیبی)، تزریق IGF-1 (تزریق) تقسیم شدند. پروتکل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی سلکتین- ای و شاخص‏های گلبول سفید در بیماران قلبی - عروقی

محمد محمدی ده چشمه

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 129-141

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.129

چکیده
  چکیده  هدف: شاخص های التهابی پیشگویی کننده بیماری­های قلبی عروقی نسبت به پروفایل­های لیپیدی در تشخیص این بیماری­ها از دقت بالایی برخوردار هستند. ارائه الگوی تمرینی مناسب جهت کاهش سطح عوامل التهابی در این بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی سلکتین- ...  بیشتر