اثر پیش آماده سازی ایسکمی برعملکرد بی هوازی دختران ورزشکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

چکیده:هدف: اخیراً اثر پیش­آماده­سازی ایسکمی به عنوان یک کمک ارگوژنیک در فعالیت­های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. شواهدی وجود دارد که پیش­آماده­سازی ایسکمی ممکن است اثرات مثبت بر عملکرد ورزشکاران داشته باشد که منجر به افزایش ظرفیت اجرا ­شود، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پیش­آماده­سازی ایسکمی بر عملکرد بی­هوازی دانشجویان دختر ورزشکار بود.روش­شناسی: برای این منظور 16 دانشجوی دختر در یک طرح متقاطع تصادفی در دو گروه تجربی (پیش­آماده­سازی شامل چهار دور پنج دقیقه­ای انسداد با پنج دقیقه جریان مجدد، سپس اجرای دو آزمون وینگیت) و کنترل (پیش­آماده­سازی نمایشی شامل چهار دور پنج دقیقه­ای بستن کاف بدون اعمال فشار، سپس اجرای دو آزمون وینگیت) قرار گرفتند. میزان درک فشار بلافاصله پس از آخرین مرحله­ی ایسکمی و هر آزمون وینگیت اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد، توان اوج در گروه تجربی نسبت به کنترل در آزمون دوم وینگیت افزایش پیدا کرد اما این افزایش معنادار نبود (P>0/05) و توان میانگین و حداقل و ضربان قلب تمرین بین دو حالت مختلف کنترل و تجربی تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0/05). اعمال پیش آماده­سازی ایسکمی منجر به کاهش معنادار درک فشار در گروه تجربی گردید (p <0/05).بحث و نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که اجرای پیش­ آماده­سازی ایسکمی تاثیری بر برون­ده توان بی­هوازی در دختران ورزشکار ندارد. به نظر می­رسد پیش آماده­سازی ایسکمی قبل از حرکات توانی باید با شدت و مدت بیشتر و در اندام­های با حجم عضلانی بزرگتر اعمال شود تا اثرات بیشتری به دنبال داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

The effect of ischemic preconditioning on the of anaerobic performance in female student's athletes

چکیده [English]

Purpose: Recently, effect of ischemic preconditioning (IPC) in sports as an ergogenic aid is taken into consideration. There are evidences that IPC may have positive effects on athletic performance and lead to increase performance capacity. So, the aim of this study was to effect of IPC on anaerobic performance of female student's athletes.
Methods: For this purpose, in a randomized crossover design, sixteen females assigned into two conditions: Experiment (preconditioning included four set of five-minute occlusion-reperfusion, with five minutes reperfusion, then performing two Wingate tests) and Control (sham preconditioning included four set of five-minutes closing cuff without pressure, then performing two Wingate tests). The rest period between two Wingate tests was two minutes. Borg scale were measured immediately after the last stage of ischemia and Wingate test. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance and LSD test.
Results: The results showed that the peak power increased in experimental condition compared to the control, but this increase was not statistically significant (P>0.05). Also, there was no significant difference in average power, mean power and heart rate between control and experimental condition (P>0.05). IPC lead to significant decrease in the perceived exertion in experimental condition (p˂0.05).
Conclusions: Results showed that the IPC has no effect on power output in female student's athletes. It seems, IPC before power tasks, must be applied in more time and intensity and in greater muscular volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Activation Potentiation
  • Ischemia
  • Athlete female
  • Anaerobic performance
Tokish JM, Kocher MS, Hawkins RJ. Ergogenic aids: a review of basic science, performance, side effects, and status in sports. Am J Sports Med. 2004; 32: 1543-53.
De Groot PC, Thijssen DH, Sanchez M, Ellenkamp R, Hopman MT. Ischemic preconditioning improves maximal performance in humans. Eur J Appl Physiol. 2010; 108(1): 141-6.
Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium. Circulation. 1986; 74: 1124-1136.
Yellon DM, Downey JM. Preconditioning the myocardium: from cellular physiology to clinical cardiology. Physiol Rev. 2003; 83, 1113-1151.
Hausenloy DJ, Yellon DM. Remote ischaemic preconditioning: underlying mechanisms and clinical application. Cardiovascular Research. 2008; 79: 377-86.
Crisafulli A, Tangianu F, Tocco F, Concu A, Mameli O, Mulliri G, et al. Ischemic preconditioning of the muscle improves maximal exercise performance but not maximal oxygen uptake in humans. J Appl Physiol. 2011; 111(2): 530-6.
Crisafulli A, Mancardi D, Marongiu E, RastaldoR, Penna C, Pagliaro P. Preconditioning cardioprotection and exercise performance: a radical point of view. Sport Sci Health 2015; 11: 137-151.
Katori M, Anselmo DM, Busuttil RW, Kupiec-Weglinski JW. A novel strategy against ischaemiaand reperfusion injury: cytoprotection with heme oxygenase system, Transpl. Immunol. 2002; 9(2): 227-233.
Kraus A, Pasha E, Machin D, Kloner R. Bilateral Upper Limb Remote Ischemic Preconditioning Improves Peak Anaerobic Power. Sport Med. 2015; 9: 1-6.
Kuzuya T, Hoshida S, Yamashita N, Fuji H, Oe H, Hori M, et al. Delayed effects of sublethal ischaemiaon the acquisition of tolerance to ischaemia. Circ.Res. 1993; 72(6), 1293-1299.
Sato y. The history and future of KAATSU Training. Int. J. Kaatsu Training Res. 2005; 1: 1-5.
Dirnagl U, Simon RP, Hallenbeck JM. Ischemic tolerance and endogenous neuroprotection. Trends Neurosci. 2003; 26(5): 248-54.
Correia SC, Santos RX, Perry G, Zhu X, Moreira PI, Smith MA. Mitochondria: the missing link between preconditioning and neuroprotection. J Alzheimers Dis. 2010; 20: 475-85.
Patterson SD, Bezodis NE, Glaister M, et al. The effect of ischemic preconditioning on repeated sprint cycling performance. Med Sci Sports Exerc. 2015; 47: 1652-8.
Jean-St-Michel E, Manlhiot C, Li J. Remote preconditioning improves maximal performance in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc. 2011; 43(7): 1280-6.
Clevidence MW, Mowery RE, Kushnick MR. The effects of ischemic preconditioning on aerobic and anaerobic variables associated with submaximal cycling performance. Eur J Appl Physiol. 2012; 112(10): 3649-54.
Gibson N, White J, Neish M. Effect of Ischemic Preconditioning on Land-Based Sprinting in Team-Sport Athletes. Int J Sports Physiol and Perform. 2013; 8, 671-676.
Lalonde F, Poirier P, Arvisais D. Exercise-induced ischemic preconditioning and the potential application to cardiac rehabilitation: a systematic review. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2014; 35: 93-102.
Powers SK, Jackson MJ. Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle force production. Physiol Rev. 2008; 88(5): 1243-76.
Saghebjoo M, Zahed Abolhasani M, Bahari Fard R, Yaghubi A. The Acute Effects of Different Static and Dynamic Stretch protocols on the Wingate Power Test Performance. Olympics. 2013; 21(36): 73-86. [persion]
Abe T, Fujita S, Nakajima T, Sakamaki M, Ozaki H, Ogasawara R, et al. Effects of low-intensity cycle training with restricted leg blood flow on thigh muscle volume and VO2max in young men. J Sports Sci Med. 2010; 9(2): 452-458.
Gibson N, Mahony B, Tracey C. Effect of ischemic preconditioning on repeated sprint ability in team sport athletes. J Sports Sci. 2015; 33: 1182-8.
Sabbagh S, Henry Salzman MM, Kloner RA, Simkhovich BZ, Rezkalla SH. Remote ischemic preconditioning for coronary artery bypass graft operations. Ann Thorac Surg. 2013; 96(2): 727-36.
Bailey TG, Jones H, Gregson W, Atkinson G, Cable NT, Thijssen DH. Effect of ischemic preconditioning on lactate accumulation and running performance. Med Sci Sports Exerc. 2012; 44(11): 2084-9.
Barbosa TC, Machado AC, Braz ID. Remote ischemic preconditioning delays fatigue development during handgrip exercise. Scand J Med Sci Sports. 2015; 25: 356-64.
Laskowski R. Training loads and physical capacity in female practicing judo.Gda´nsk:Awï‌s. 2007; 5(6): 15-24.