دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398 
8. تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال

صفحه 93-105

یحیی محمدنژادپناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی