دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
علمی - پژوهشی
اثر پیش آماده سازی ایسکمی برعملکرد بی هوازی دختران ورزشکار

اکرم شریفی مقدم؛ فائزه ناصرخانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 1-14

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.1

چکیده
  هدف: پیش آماده سازی ایسکمی، ممکن است اثرات مثبت بر عملکرد افراد داشته باشد که منجر به افزایش ظرفیت اجرادر ورزش شود. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثر پیش آماده سازی ایسکمی بر عملکرد بی هوازی دختران ورزشکار بود.روش ها: شانزده دختر )میانگین سن 60 / 0± 78 / 20 سال و وزن 03 / 10 ± 94 / 55 کیلوگرم( در یک طرح متقاطع تصادفیدر دو گروه تجربی )پیش آماده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر امتیاز تیراندازی و تحریک‌پذیری قشری نخاعی سربازان

احمد رضا یوسف پور دهاقانی؛ رضا قراخانلو؛ زهرا رضاسلطانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 15-29

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.15

چکیده
  هدف: بررسی ساز و کارهای عصبی در پی اختلال در خواب، به منظور شناخت آثار نامطلوب این اختلال، بر عملکردهایمرتبط با سیستم عصبی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، این مقاله در نظر دارد تا به بررسی تأثیر 30 ساعت محرومیتاز خواب، بر امتیاز تیراندازی و تحریک پذیری قشری نخاعی عضلات برجستگی تنار در سربازان بپردازد.روش ها: یازده نفر از سربازان یک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی استرادیول، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه دارای اضافه وزن

ماندانا غلامی؛ ریحانه تطهیری مقدم

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 31-43

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.31

چکیده
  هدف: از بین هورمون های مهم جنسی که تغییرات در غلظت آنها با پاتوژنز بیماری های مختلف مرتبط است، می توان بهگلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی ) SHBG ( و استرادیول اشاره کرد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفتهتمرین مقاومتی منتخب بر سطوح سرمی استرادیول، SHBG و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه دارای اضافه وزن بود.روشها: بیست زن پیش یائسه دارای اضافه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته تمرین HIIT با مکمل سازی جینسینگ بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاقی

جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ عذراء نورمحمدی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 45-54

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.45

چکیده
  هدف: استفاده از مداخلات تغذیهای مانند مکملهای غذایی به منظور جلوگیری از بروز زود هنگام خستگی، فشارهایناشی از فعالیت بدنی و بهبود عملکرد در هنگام مسابقه توصیه شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چهار هفتهتمرین HIIT با مکملدهی جینسینگ بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاق می باشد.روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی بر عملکرد سلولهای بنیادی و ظرفیت خود نوزایی سلول های میوکاردموش های صحرایی

ارزو اسکندری شهرابی؛ رحمان سوری؛ سیروس چوبینه؛ زهره مظاهری تیرانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 55-66

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.55

چکیده
  هدف: نشان داده شده که فعالیت ورزشی در بیشتر گونه های جانوری به افزایش و بهبود شاخص­های عملکردی قلبی منجر می شود. به نظر می­رسد که به دنبال انواع فعالیت ورزشی ظرفیت خود نوزایی قلبی از طریق افزایش تشکیل کاردیومیوسیت­های جدید افزایش می­یابد. مطالعه حاضر تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی بر عملکرد سلول های بنیادی و ظرفیت خود نوزایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر تمرین شنا و قرارگیری در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK ( بر پاسخ ایمونوهیستوشیمیایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور در موش های صحرایی

علی برزگری؛ شادمهر میردار؛ محمد رعنایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 67-79

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.67

چکیده
  هدف: نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK (، یکی از قویترین کارسینوژنهای تنباکو است که با تغییر در آزادسازیماکروفاژهای مرتبط با تومور ) TAM ( در القای سرطان ریه مؤثر است. هدف از این مقاله، تأثیر تمرین شنا و قرارگیریدر معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK ( بر پاسخ ایمونوهیستوشیمیایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور درموشهای صحرایی است.روشها: ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی IL-17زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس

سید محسن آوندی؛ مرجانه زاهدی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 81-92

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.81

چکیده
  هدف: با توجه به تأثیرات مثبت فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )ام.اس( و نقش اینترلوکین 17IL-17( ( در فرآیند دمیلینه شدن سلول های عصبی، هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین یوگا، بر سطوح سرمی ،IL-17درصد چربی بدن و قدرت عضلانی زنان مبتلا به ام.اس است.روش ها: به این منظور، تعداد 16 زن مبتلا به ام.اس )میانگین سن 7/ 7± 8/ 37 سال، قد 4/ 7± ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال

یحیی محمدنژادپناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 93-105

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.93

چکیده
  هدف: همواره تلومرها و طول آنها، به عنوان بیومارکر های مهم در روند عمر مورد توجه قرار گرفتهاند. کوتاه شدگی طولتلومر و فعالیت تلومراز، با استرسهای روانی و فاکتورهای خطرزا ارتباط تنگاتنگی دارند. لذا این مقاله، در نظر دارد تا بهبررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی  تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و میزان بیان پروتئین متصل به تلومرمردان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی متوسط بر فشار خون، سطوح سرمی نیتریک اکساید و آپلین زنان میانسال مبتلا به پیش فشار خونی

لیلا حجت الاسلامی؛ وحید تادیبی؛ ناصر بهپور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 107-118

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.107

چکیده
  هدف: فشار خون یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبی  عروقی می باشد که سلامت افراد جامعه را تحت تأثیر قرارمی دهد. هدف از این مقاله، بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی متوسط بر فشار خون، نیتریک اکساید و آپلین در زنان مبتلابه پیش پرفشاری خون است.روش ها: بیست و چهار زن 30 تا 45 ساله مبتلاء به پیش پرفشاری خون )فشار 139 روی 89 (، به طور تصادفی به دوگروه هوازی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار

مهدی طاهری گندمانی؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ روح الله همتی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 119-135

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.119

چکیده
  هدف: سالمندی با اختلالات عمومی در متابولیسم چربی و عوامل التهابی همراه است که به آترواسکروز منجر میشود.هدف از این مقاله، بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر MicroRNA های مرتبط با انتقال معکوسکلسترول در موش های سالمند است.روش ها: سی سر موش صحرایی نر نژاد ویستار مسن ) 23 ماهه(، به صورت تصادفی براساس وزن موشها در شروعپژوهش در دو ...  بیشتر