تأثیر چهار هفته تمرین HIIT با مکمل سازی جینسینگ بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیدهمقدمه: استفاده از مداخلات تغذیه‌ای مثل مکمل‌های غذایی به منظور جلوگیری از بروز زود هنگام خستگی، فشارهای ناشی از فعالیت بدنی و بهبودعملکرد در هنگام مسابقه توصیه شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین HIIT با مکمل سازی جینسینگ بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاقی می­باشد.مواد و روش­ها: در این پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر از زنان دارای اضافه وزن با میانگین و انحراف استاندارد وزن 7/9 ± 30/ 77 کیلوگرم؛ سن 5/3 ± 01/33  سال و درصد چربی 7/3 ± 39/36 بودند که  به صورت هدفمند در چهار گروه مکمل، مکمل و تمرین، تمرین و کنترل قرار گرفته­اند. پروتکل تمرینHIIT   به مدت چهار هفته و سه جلسه در هفته  و در هر جلسه 4-6 ست و هر ست 30 ثانیه دوی سرعت با 80%  HRm  و 270  ثانیه پیاده روی سریع برای دو گروه  اجرا شده است‌.  هر آزمودنی در گروه های مکمل و تمرین - مکمل به مدت چهار هفته هر روز یک عدد کپسول 500 میلی گرمی مکمل جینسینگ مصرف کرده است. درصد چربی به روش سه نقطه ای جکسون و پولاک، حداکثر توان بی هوازی (PPO)، میانگین توان (MPP) و شاخص خستگی (FI) به روش آزمون وینگیت سی ثانیه ای و سنجش  با روش تست پله کوئین سنجیده شده است. داده ها در نرم افزار  و با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس با سطح معناداری 5 صدم تحلیل گردید.یافته­ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مصرف مکمل جینسینگ به همراه تمرینات HIIT بر توان هوازی بیشینه ؛ اوج توان بی هوازی؛ متوسط توان بی هوازی؛ حداقل توان بی هوازی ؛ وزن؛ درصد چربی؛ نسبت دور کمر به دور باسن؛ BMI ؛ بعد از کنترل اثر متغیر همپراش تفاوت معناداری بین چهار گروه مکمل، مکمل و تمرین، تمرین و کنترل  وجود دارد ولی در متغیر توده بدون چربیتفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل سازی جینسینگ نقش موثری در بهبود توان هوازی و بی هوازی و ترکیب بدنی (درصد چربی، وزن، نسبت دور کمر به باسن و BMI) زنان دارای اضافه وزن و چاقی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks HIIT training with ginseng supplementation on aerobic, anaerobic powers and body composition of Overweight and obese females

نویسندگان [English]

  • Javad vakili
  • Ramin Amirsasan
  • Ozra nourmohammadi
Tabriz university
چکیده [English]

Introduction: The use of nutritional interventions such as dietary supplements is recommended to prevent early onset of fatigue, physical activity pressures, and improved performance during the race. The aim of this study was to examine The effect of four weeks HIIT training with ginseng supplementation on aerobic, anaerobic powers and body composition of Overweight and obese females.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 40 overweight women with mean and standard deviation were weight 77.30 ± 9.97 kg, age 33.1 ± 3.15 years old, and 39/36 ±3.4, which are purposefully grouped in four supplement, supplement & practicing, practicing and controlling groups. The HIIT practice protocol lasted for four weeks and three sessions a week, and each session was 4-6 and each set was 30 seconds, fast paced with 80% HRm and 270 seconds fast walking for the two groups. Each participant in supplement and supplement & practicing groups has taken one 500 mg capsule ginseng supplement for four weeks each day. The fat percentage was measured by the Jackson-Pollack three-point method and peak power output (PPO), maximum power point (MPP), and fatigue index (FI) measured by the 30-Seconds Wingate test and Quin's test method. The data were analyzed covariance analysis with using SPSS software.
Results: As the results of covariance analysis showed that supplementing Ginsing with HIIT exercises on maximum aerobic power ; Peak anaerobic power ; average anaerobic power ; Minimum anaerobic power; weight ; fat percentage ; WHR; BMI There is significant difference between the four groups but There is not significant difference between four groups in LBM
Conclusion: Intense interval training with ginseng supplementation improves aerobic and anaerobic capacity and body composition (body fat percentage, weight, WHR ratio and BMI) of women with overweight and obesity.

Keywords: Intense Interval Training, body composition, ginseng supplementation, women with overweight and obesity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intense Interval Training
  • body composition
  • ginseng supplementation
  • women with overweight and obesity
منابع و ماخذ
آتشک، سیروان، آدربایجانی، محمدعلی و شرفی، حسین. 1390، اثر سه ماه تمرینهای مقاومتی پیشرونده بر غلظت لپتین و اینترلوکین- 6 در مردان چاق. پژوهنده، سال شانزدهم، شماره 4، پی در پی 82 ، صفحات 154 تا 161، مهر و آبان 1390.
ابراهیم، خسرو، احمدی زاد، سجاد، غنیمتی، رضا، باقری، عبداله، شیخی، سیروس و غنیمتی، مهدی. 1391، تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر برحداکثر اکسیژن مصرفی مردان غیر فعال. پژوهش های کاربردی مدیریت وعلوم زیستی در ورزش، شماره 2، ص 18-11
احمدی، جهانگیر؛ علی حسنی و عادل دنیائی. ۱۳۹۴، تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال، دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 3 (5).
امید علی، زینب. 1391، تأثیر پیلاتس بر روی برخی از عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
ایوبی، آواز. 1392، بررسی تأثیر حاد سه نوع گرم کردن مختلف (ماساژ، کشش پویا، حس عمقی) بربرخی عوامل منتخب آمادگی جسمانی وبیوشیمیایی مرتبط با کوفتگی عضلانی در مردان والیبالیست، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه بیرجند، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
آ.رابرگز، رابرت، کتائیان، استیون جی، اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1، ترجمه ازعباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن ، 1393، سازمان مطالعه وتدوین (سمت) مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی ص 332.
بهراد، اعظم، عسگری، رویا، حامدی نیا، محمدرضا. 1394، تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید ومقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی وترکیب بدن دختران جوان دارای اضافه وزن. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، دوره 4، شماره 7، صص 101-89.
بهرام، محمد ابراهیم، مقرنسی، مهدی. 1393، تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) برسطوح لپتین و عوامل وابسته به چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن. نشریه علوم زیستی_ورزشی، دوره 6، شماره 4، ص 465-451
حسینی، اکرم، زارع صمد، قادری پاکدل فیروز و احمدی عباس. 1389، اثر آنتی اکسیدانتی عصاره گیاه جینسینگ و ویتامین E بر باروری موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر به دنبال تیمار طولانی مدت با سیکلوفسفامید. فصلنامه باروری و ناباروری، 4:237-227. روداس، ونچورا، کادفو، کاسو و پارا ، 2000.
حمزه زاده، الهام، نظر علی، پروانه و نقیبی، سعید. 1392، تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر برخی شاخص‌های هوازی و بی‌هوازی زنان تیم ملی بسکتبال ایران. نشریه علوم زیستی، دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 35-48.
خدائی، کاظم، بدری، ندا، رستگارمقدم منصوری، سیده مهسا. 1392، تأثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی، عروقی، برون ده توان بی هوازی وعملکرد پرشی وسرعتی در دانشجویان دختر فعال. نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، پاییز 1391، شماره 2، پیاپی 8.
رحمتی، ابوالفضل. 1394، بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل جینسینگ بر اکساید نیتریک دانشجویان پسر غیر فعال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1394.
رحمتی، انیسه، میردار، شادمهر و باغبان، هادی. 1393، تاثیرمصرف مکمل جینسینگ بر سطوح سرمی IGF1 و میوستاتین کاراته‌کارها پس از یک دوره مسابقۀ شبیه‌سازی. سوخت وساز و فعالیت ورزشی پاییز و زمستان 1392، ج 3، ش 2، صص 179-167.
رخصتی، سینا، سلیمی آوانسر، علیرضا، احمدی زاد، سجاد و ابراهیم، خسرو. 1394، مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطح نرم وسخت برسطوح استراحتی وپاسخ لاکتات، کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز به فعالیت حاد، نشریه علوم زیستی، دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، ص 454-443
سلیمی آوانسر، علیرضا. 1393، تجزیه وتحلیل سیستم های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران، نشریه فیزیولوژی ورزشی، زمستان 1393، شماره 24، ص 98-85.
سیاهکوهیان، معرفت، خدادادی، داور.1392، تأثیر تمرینات تداومی شدید و تمرینات تداومی متوسط برشاخص های هوازی وبی هوازی در پسران ورزشکار، نشریه فیزیولوژی ورزشی، تابستان 1392، شماره 18، ص 52-39
صارمی، عباس، شوندی، نادر، شهرجردی، شهناز، محمودی، زینب. 1392، اثرتمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D برریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق، مجله سلول وبافت (علمی-پژوهشی)، جلد 4، شماره 4، ص 396-389
صدیقیان راد، مریم، پیری، مقصود و آذربایجانی، محمدعلی. 1392، تاثیر تمرینات تناوبی شدید کوتاه مدت (HIIT) بر توان هوازی بازیکنان تخبه فوتسال ID. فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی، پاییز 1392, دوره 3, شماره 10; از صفحه 89 تا صفحه 101.
عطائی، لیلا، معطر، فریبرز، حناچی، پریچهر، سحرخیز، معصومه. 1389، بررسی تأثیر عصاره گیاهان زنجبیل، خارخاسک، جنکوبیلوبا، جینسینگ وسویا درتوان هوازی ورزشکاران، نشریه ورزش وعلوم زیست حرکتی، تابستان 1389، شماره 3، صص 55-48.
علی پور، منیژه. 1392، تاثیرمصرف پودر جنسینگ برمتغییرهای قلبی-تنفسی وعملکردی دانشجویان دختر فعال دانشگاه محقق اردبیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکاه محقق اردبیلی – دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی،1391.
فرزاد، بابک، قراخانلو، رضا، آقاعلی‌نژاد، حمید، بهرامی نژاد، مرتضی، بیاتی، مهدی، محرابیان، فرهاد و پلویی، اسماعیل. 1389، اثر چهار هفته تمرین تناوبی سرعتی فوق بیشنیه بر برخی عوامل فیزیولوژیک، هورمونی و متابولیک. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره دوازدهم، شماره 1،41-34.
فرشتیان، سارا. 1391، اثر سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران اسکیت باز سرعت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کراوس، ماری، 1393. اصول تغذیه کراوس. ترجمه فاطمه همایونی، زهره قندچی. چاپ دوم. انتشارات خسروی. جلد دوم.
Arslan F, Cakmakci E, Taskin H, Cakmakci O,Ismet G C.2012. Evaluation of effects of Pilates mat exercise program on som fitness and weight loss of middleaged perimenopausal sedentary women. Nigde University Journal of physical Education and Sport Sciences, Vol 6(1):24-33.
Avazpor S, Fazel Kalkhoran J, Amini HA. 2016. Effect of 8 Weeks of High Intensity Interval Training on Plasma Levels of Adiponectin and Leptin in Overweight Nurses. Novel Biomed. 2016; 4(3):87-92.
Baker, G.S. & Davie. B. 2004. Interrelationship between laboratory and field measures of performance. J exerc physiol, 7(5): 44-51.
Benishin CG, Lee R, Wang LC, Liu HJ. 1993. Effects of ginsenoside Rb1 on central cholinergic metabolism. Pharmacology. 1991; 42(4):223-9.
Biondo, P.D., Robbins, S.J., Walsh, J.D., McCargar, L.J., et al. 2008. A randomized controlled crossover trial of the effect of ginseng consumption on the immune response to moderate exercise in healthy sedentary men. Applied Physiology Nutrition, and Metabolism, vol.8, no. 33, pp. 966-975.
Chang, YS, Seo, EK. Gyllenhaal, C, Block, KI. 2003. Panax ginseng: a role in cancer therapy? Integr Cancer Ther. 2003; 2(1):13-33.
Chee Ping.I., Amit, B., Chee Keong, C.H. 2011. Effects of Panax ginseng supplementation on physiology responses during endurance performance. Journal of Surface Science and Engineering, vol.8, no.1, pp. S78–S80.
Cheng, LQ, Kim MK, Lee, JW, Lee, YJ, Yang, DC. 2006. Conversion of major ginsenoside Rb1 to ginsenoside F2 by Caulobacter leidyia. Biotechnology Lett. 2006; 28:1121-1127.
Fadzel, W.O., Chen, Ch., Amit, Ba. 2011. Effects of acute supplementation of Panax ginseng on endurance running in a hot & humid environment. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, vol. 8, no.1, pp. 78–80.
Forgo, I., Schimert, G. 1985. The duration of effect of the standardized ginseng extract G115 in healthy competitive athletes. Journal of Notabene Medici, vol. 65, no.15, pp. 636–640.
Engels, H.J., Fahlman, M.M., Wirth, J.C. 2003. Effects of ginseng on secretory IgA, performance, and recovery from interval exercise. Journal of the Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 51, no. 35, pp. 690-696.
Cladden, LB. (2004). “Lactate metabolism-a new paradigm for the third millenjum”. Eur J Appl Physiol; 53(6): 1987- 93.
Dulloo.A.G, C . Duret , D . Rohrer , L . Girardier , N . Mensi , M . Fathi , P . Chantre and J.Vandermander .1999 . Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans . the American journal of clinical nutrition .70:1040-5.
Gibala, M.J. Little, J.P. Essen, M.V. Wilkin, G.P. Burgomaster, K.A. Safdar, A. Raha, S. Tarnopolsky, M.A. (2006). Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. Journal of Physiology, 575: 901˚ 911.
Kumar A. 1993. Chemopreventive action of ginseng on DMBA induced skin papillomagenesis in the skin of Swiss albino mice. Proceedings of the 6th International Ginseng Symposium; 1993 Sept 6-9; Seoul Olympic Parktel. Seoul, Korea: Korea Ginseng & Tobacco Research Institute; 1993. P. 66-8.
Hallstrom C, Fulder S, and Carruthers M. (1982). Effect of ginseng on the performance of nurses on night duty. The American Journal of Chinese Medicine, 6:277-282.
Helms S. 2004. Cancer prevention and therapeutics: Panax ginseng. Altern Med Rev. 2004; 9(3):259-74.
Lei Y, Tian W, Zhu L, Yang J, Chen K. (2010). Effects of Radix Ginseng and Radix Notoginseng formula on secretion of vascular endothelial growth factor and expression of vascular endothelial growth factor receptor-2 in human umbilical vein endothelial cells, Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010;8(4):368-372.
Lin, H., Tung, K., Chou, C., Lin, C., Lin J., & Tanaka, H., (2016). Panax ginseng and salvia miltiorrhiza supplementation abolishes eccentric exercise-induced vascular stiffening: a double-blind randomized control trial, BMC Complementary and Alternative Medicine, DOI: 10.1186/s12906-016-1139-4
Marra, C. Bottaro , M. Oliveira , R.J. Novaese , J.S S. (2005). “Effect of moderate and high intensity aerobic exercise on the body composition of overweight men”, JEPonline, 8(2): 39-45.
Meckel Y, Eliakim A, Seraev M, Zaldivar F, Cooper DM, Sagiv M, et al. (2009),The effect of a brief sprint interval exercise on growth factors andinflammatory mediators. Journal of Strength and Conditioning Research; 23 (1): 225- 230.
Nocerino, E., Amato, M., & Izzo, A., (2000). The aphrodisiac and adaptogenic properties of ginseng, Fitoterapia, 71 2000 S1 Ž. S5.
Patane G, Caporarello N, Marchetti P, Parrino C, Sudano D, Marselli L, et al. Adiponectin increases glucose-induced insulin secretion through the activation of lipid oxidation. Acta diabetologica. 2013; 50(6):851-7.
Rodas, G., Ventura, J.L., Cadefau, J.A., Cusso, R., Parra, J., (2000). A short training program for the rapid improvement of both aerobic and nanerobic metabolism. Eur J Appl Physiol, 82: 480-486
Thorogood A & etal.2011. Isolated Aerobic Exercise and Weight Loss: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomaized Controlled Trials. The American Journal of Medicine, 124:8.
Trapp EG, Chisholm DJ, Freund J,Boutcher SH. The effects of high-intensity intermittent exercise training on fat loss and fasting insulin levels of young women. Int J Obes (Lond) 2008.
Wesnes, K.A., Ward, T., McGinty, A., Petrini, O. 2000. The memory enhancing effects of a Ginkgo balboa/Panax ginseng combination in healthy middle-aged volunteers. Psychopharmacology. vol. 152, no. 4, pp. 353-361.
Whyte LJ،Gill JM, Cathcart AJ(2010) Effect of 2 weeks of sprint interval training on health related outcomes in sedentary overweight/obese men. Metabolism, 59(10):1421-1428.
Weber JM, O'Connor TI. 2000. Energy metabolism of the Virginia opossum during fasting and exercise. J. Exp. Biol, 2000; 203(8): 1365-1371.
Yun, S.N., Moon, S.J., Ko, S.K., Im, B.O., Chung, S.H. 2004. Wild ginseng prevents the onset of high-fat diet induced hyperglycemia and obesity in ICR mice. Archives of Pharmacal Research, vol. 27, pp. 790-796.