تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز

چکیده

هدف تحقیق: بی‌کربنات سدیم با دارا بودن خاصیت تامپونی از جمله مکمل‌های مجاز و موثر برای کاهش خستگی می‌باشد. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مصرف حاد مکمل بی‌کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی مردان دوچرخه‌سوار نخبه و غیرنخبه می‌باشد. روش تحقیق: بدین منظور در یک طرح تحقیق متقاطع یک سویه کور، 12 دوچرخه‌سوار نیمه-استقامتی نخبه‌ (3 سال سابقه‌ی رقابت‌های ملی و بین‌المللی) و 16 دوچرخه‌سوار غیر‌نخبه (بدون سابقه‌ی رقابت‌های رسمی) در محدوده‌ی سنی 29- 17 سال به‌صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه قرار داده شدند. هر دو گروه‌ به فاصله یک هفته، 60 دقیقه قبل از اجرای آزمون 100 میلی‌گرم دارونما (نمک طعام) یا 300 میلی‌گرم بیکربنات سدیم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت محلول در 200 میلی‌‌لیتر آب مصرف کردند. سپس با استفاده از آزمون بی‌هوازی وینگیت، شاخص‌های توان اوج، توان متوسط، شاخص خستگی و ضربان قلب بازیافت آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شده و نتایج حاصله با استفاده از تحلیل واریانس (2×2) بررسی شدند (05/0> α). نتایج: پاسخ متغیرهای وابسته به مکمل‌دهی بی‌کربنات سدیم در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0> α)، با این‌حال در هر دو گروه مصرف حاد مکمل بی‌کربنات سدیم موجب افزایش معنی‌دار توان اوج (001/0p <) و توان متوسط (001/0= P) و کاهش مقادیر شاخص خستگی (001/0p <) و ضربان قلب بازیافت دقیقه پنجم (001/0p <) گردید. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بهبود ظرفیت بی‌هوازی مردان دوچرخه‌سوار نخبه و غیرنخبه متعاقب مصرف حاد مکمل بی‌کربنات سدیم، می‌توان اثر بخشی بی‌کربنات سدیم را بدون توجه به سطح آمادگی یا ظرفیت تامپونی عضلات ورزشکاران محتمل دانست

عنوان مقاله [English]

Effects of acute sodium bicarbonate supplementation on anaerobic performance in elite and non-elite male cyclists

چکیده [English]

Purpose: Sodium bicarbonate with buffering effect is one of the additives and effective supplement to reduce fatigue. Therefore, the main objective of the present study is to investigate the acute effect of sodium bicarbonate supplementation on anaerobic performance in elite and non-elite male cyclists. Method: In a single-blind crossover study 12 semi endurance elite cyclist (with 3 year national and international competitions experience) and 16 non-elite cyclist (no history of official competition) in the range of 17 – 29 years old selected purposefully and were placed in two group. Both group within one week, 60 minute before the test, consumed 100 mg placebo (NaCl) or 300 mg sodium bicarbonate per kg of body weight of dissolved in 200 ml of water. The Wingate anaerobic test, measure participants peak power, average power, power drop and recovery heart rate indexes and the results were analyzed by using analysis variance (2 × 2) (α >0/05) . dependent variables response to sodium bicarbonate supplementation had no significant difference between two groups (α >0/05), However, in both group the acute supplementation of sodium bicarbonate result in a significant increase in peak power (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sodium bicarbonate
  • peak power
  • average power
  • power drop
  • elite and non
  • elite cyclist