مدیر مسئول


نور شاهی مریم گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی (عصب و عضله)

سردبیر


احمدی زاد سجاد گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرسی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

مدیر داخلی


جعفری افشار گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

دبیر تخصصی


احمدی زاد سجاد (قلب و عروق و گردش خون) گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران.

فیزیولوژی ورزش

دبیر تخصصی


جعفری افشار (بیوشیمی و متابولیسم) گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی،تهران ، ایران

فیزیولوژی ورزش

دبیر تخصصی


فرامرزی محمد (تغذیه ورزشی) گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

فیزیولوژی ورزش

دبیر تخصصی


شیخ الاسلامی وطنی داریوش (فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین) گروه علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزش

 • d.vataniuok.ac.ir

دبیر تخصصی


نور شاهی مریم (عصب و عضله) گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ارجمندی بهرام (دانشگاه تالاهاسی آمریکا) گروه تغذیه و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تالاهاسی، فلوریدا، آمریکا

تغذیه، ورزش و سالمندی

 • barjmandifsu.edu

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم خسرو (دانشگاه شهید بهشتی) گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی، تهران، ایران

 • k-ebrahimsbu.ac.ir
 • 02129905834

اعضای هیات تحریریه


احمدی زاد سجاد (دانشگاه شهید بهشتی) گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


بیگدلی محمدرضا (دانشگاه شهید بهشتی) دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ایران

 • m.bigdeli2366gmial.com
 • 02112345678

اعضای هیات تحریریه


ترتیبیان بختیار (دانشگاه علامه طباطبایی) دانشگاه علامه طباطبایی

اعضای هیات تحریریه


تادیبی وحید (دانشگاه رازی کرمانشاه) گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


جعفری افشار (دانشگاه شهید بهشتی) گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


رحمانی نیا فرهاد (دانشگاه گیلان) گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

فیزیولوژی ورزش

 • frahmani2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رجبی حمید (دانشگاه خوارزمی) گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


شیخ الاسلامی وطنی داریوش (دانشگاه کردستان) گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

فیزیولوژی ورزش

 • d.vataniuok.ac.ir
 • +۹۸-۸۷-۳۳۶۶۴۶۰۰

اعضای هیات تحریریه


فرامرزی محمد (دانشگاه اصفهان) گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


کردی محمدرضا (دانشگاه تهران) گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


کارگر فرد مهدی (دانشگاه اصفهان) گروه تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فیزیولوژی ورزش

 • m.kargarfardspr.ui.ac.ir
 • 09131150612

اعضای هیات تحریریه


میلادی گرجی حسین (علوم پزشکی سمنان) دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فیزیولوژی

اعضای هیات تحریریه


نورشاهی مریم (دانشگاه شهید بهشتی) گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

فیزیولوژی ورزش

ویراستار فنی


جعفری افشار گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

ویراستار انگلیسی


حسن لویی حمیدالله گروه علوم شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

 • hamidhasanlooiegmail.com
 • 09391885907

ویراستار ادبی


جهانگیری فاطمه میدان پاستور- خ پاستور شرقی- خ اردیبهشت- خ آذربایجان- پلاک 138- واحد 14

 • ajahangiri1385ut.ac.ir
 • 09128130862

صفحه آرا


مسعود مبانی صفحه آرا

ناشر

 • masoud.mabanigmail.com

مدیر وب سایت


زرع کار طیبه دانشکده علوم زیستی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

 • t_zarekarsbu.ac.ir