دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل‌دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال

مسعود معینی شبستری؛ گلاره بیگلری؛ شهرام سهیلی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 1307-1312

چکیده
  چکیدههدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر مطالعه پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل­دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال بود. روش تحقیق: بدین  منظور 24 آزمودنی به­صورت تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. مکمل شامل 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کوآنزیم Q10  بود. دارونما نیز شامل 250 میلی لیتر آب همراه ...  بیشتر

تاثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح اینترلوکین 10 و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق

علی بنایی فر؛ شهرام سهیلی؛ رسول اسلامی؛ مجتبی ایزدی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1392

چکیده
  هـدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین هوازی بر تغییرات سطح اینترلوکین 10 سرم و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق غیرفعال بود. روش‌شناسی: 31 زن چاق (کیلوگرم بر متر مربع 2/5± 45/32 = نمایه توده بدنی) سالم و غیرفعـال با میانگین سن 3/6±51/42 سال، به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (17 نفر)، و گروه کنترل (14 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی شامل سه جلسه 75 ...  بیشتر