اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر مسیر بازیافت پورین ها

عباس قنبری نیاکی؛ روح الله حق شناس گتابی

دوره 15، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.2.1

چکیده
  هدف: اثرات سازگاری با ورزش بر بهبود چرخه پورین نوکلئوتیدها اجتناب ناپذیر است و فعالیت بدنی موجب بهبود مسیر بازیافت پورین ­ها (salvage) می­شود. تأثیر شیوه­ های مختلف تمرینی به ­ویژه نوع تناوبی خیلی شدید در فعالیت­های بسیار کوتاه مدت و دوره تمرینی کوتاه مدت به خوبی روشن نیست. پژوهش حاضر به منظور بررسی سازگاری احتمالی مسیر بازیافت ...  بیشتر

اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان

عباس قنبری نیاکی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علیزاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر میزان نورگلین و لپتین پلاسما در مردانجوان با وزن معمولی بود.روش ها: به این منظور 45 نفر از دانشجویان پسر 20 الی 24 ساله )با میانگین و انحراف معیار وزنی 63 / 1 ± 10 / 73 کیلوگرم، سن17 / 0±55 / 21 سال و قد 88 / 0 ± 42 / 175 سانتی متر( ساکن خوابگاه، داوطلبانه به 5 گروه )کنترل، ...  بیشتر

اثر یک دوره کوتاه‌مدت تمرین مقاومتی دایره‌ای بر فیبرینوژن و ویسکوزیته پلاسما، و برخی پارامترهای پلاکت خون دختران جوان دانشگاهی

سید مرتضی طیبی؛ محدثه اخوان زنجانی؛ عباس قنبری نیاکی؛ علیرضا قنبری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 89-96

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 7 جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر فیبرینوژن پلاسما، ویسکوزیته پلاسما و برخی از پارامترهای پلاکت خون در دختران دانشگاهی بود. روش: تعداد 20 دانشجوی تربیت‌بدنی دختر که در فاز لوتئال از دوره قائدگی خود قرار داشتند، توسط فراخوان انتخاب و (به دلیل ریزش نمونه‌ها طی تحقیق) بطور تصادفی در دو گروه 9 و 8 نفره تمرین ...  بیشتر